Novinky Transparentné IT 1.6.2020

Servisná zmluva o poskytovaní systémovej, aplikačnej podpory a rozvoja Centrálneho finančného informačného systému pre verejné vysoké školy – IS SOFIA (dodávateľ: Atos IT Solutions and Services s.r.o.)

Prečo tieto informácie zverejňujeme?


Základné informácie o projekte


Ciele projektu

 • Zmluvné strany uzatvorili dňa 29. 4. 2020 Servisnú zmluvu o poskytovaní systémovej,
  aplikačnej podpory a rozvoja Centrálneho finančného informačného systému pre verejné
  vysoké školy (IS SOFIA) (ďalej len „Zmluva“), ktorej uzatvorenie je výsledkom verejnej
  súťaže vyhlásenej v súlade s § 66 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Objednávateľom
  ako verejným obstarávateľom vo Vestníku verejného obstarávania číslo 150/2019 zo dňa
  29.07.2019 pod značkou 19828 – MSS na predmet zákazky: „Systémová, aplikačná
  podpora a rozvoj Centrálneho finančného informačného systému pre verejné vysoké školy
  (IS SOFIA)“, ktorej účelom je zabezpečenie vykonávania servisných úkonov smerujúcich
  k bezproblémovému užívaniu IS Objednávateľa a jeho ďalšiemu nevyhnutnému rozvoju v
  rozsahu vyplývajúcom z legislatívnych a metodických zmien, resp. odôvodnených
  požiadaviek jeho používateľov v súlade so stratégiou rozvoja IS SOFIA.
 • Predmetom tejto Servisnej zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán spojených so záväzkom Poskytovateľa vykonávať a zabezpečovať pre Objednávateľa Služby spojené s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou IS Objednávateľa v rozsahu a za podmienok stanovených touto Servisnou zmluvou vrátane jej príloh, a to prostredníctvom Služieb podpory prevádzky a údržby, Služieb podpory aplikačného programového vybavenia a Služieb rozvoja a korelujúcim záväzkom Objednávateľa za riadne a včas poskytnuté Služby zaplatiť Poskytovateľovi cenu v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Servisnej zmluve.

Aktuálny stav projektu*

Verejné
obstarávanie
Zmluva s dodávateľom

*modré bunky: fáza/fázy projektu, ktoré boli ukončené
  zelená bunka: fáza, v ktorej sa projekt aktuálne nachádza


Dodávatelia/subdodávatelia

Konzorční partneri:

Subdodávatelia:

 • Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Doudlebská 1699/5, Praha 4, Česká republika
 • RKMC, spol. s r.o.
Komentovať

Ďalšie Aktuality

Hlavná cena v súťaži IT Fitness Test 2021 má svojho majiteľa

Čítaj viac

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Plaut Slovensko

Čítaj viac
Nezaradené
11.1.2022

Verejné pripomienkovanie štátnych IT projektov (11. 1. 2022)

Čítaj viac

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.