Úvod Stratégia ITAS 2020

Stratégia ITAS 2020

Valné zhromaždenie ITAS, 20. 6. 2017

 IT Asociácia Slovenska (ITAS) je profesijným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. ITAS bol založený v roku 1999 ako záujmové združenie právnických osôb a k 20. 6. 2017 zastupuje 90 svojich členov, spoločností, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 28 tisíc zamestnancov. ITAS je najväčším kolektívnym členom Republikovej únie zamestnávateľov, členom Združenia podnikateľov Slovenska a zastupuje Slovenskú republiku v DigitalEurope.

Poslanie

IT Asociácia Slovenska presadzuje informatizáciu ako predpoklad budovania znalostnej spoločnosti. Členovia ITAS prispievajú k sproduktívneniu fungovania spoločnosti aplikáciou informačných a komunikačných technológií (IKT) do života.

Postavenie IKT sektora

Sektor IKT je dôležitý pilier ekonomiky, ktorý zamestnáva desiatky tisíc ľudí a má výrazný podiel na sociálnych, zdravotných aj daňových odvodoch, ale aj na raste produktivity.

IKT sektor má obrovský potenciál pre ekonomický rast a pokrízové zotavenie hospodárstva. Podľa štúdie SAV vedie zvýšenie investícií do IT o 1 percento k rastu reálneho HDP o 0,11 percenta. Európska stratégia s názvom Digitálna agenda 2020 pripisuje IKT polovičný podiel na hospodárskom raste únie za posledných 15 rokov a vidí tento sektor ako hlavný motor pokrízovej rekonvalescencie. Motor, ktorý je navyše v súlade s požiadavkami na trvalo udržateľný rozvoj.

Ohrozenia pre IKT

Spoločnosti sektoru IKT deklarujú nedostatok IKT odborníkov a podobná situácia je v celej Európskej únii, kde je odhadovaný nedostatok vyše 500 000 IKT odborníkov do roku 2020. Na Slovensku sa deficit IKT odborníkov odhaduje na vyše 10 000 a ďalej sa prehlbuje. Školský systém nedodáva dostatok novej kvalifikovanej pracovnej sily podľa potrieb trhu práce. Rekvalifikáciou vysokoškolsky vzdelaných absolventov vysokých škôl, ktorí nenašli uplatnenie na trhu práce, je možné získať, po kvalitnom preškolení, aj IKT odborníkov. Prakticky každý z nich nájde okamžite prácu a navyše práca v IKT zabezpečuje najvyššiu mzdu v hospodárstve SR. Pretrvávajúci nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily môže zapríčiniť nezvládnutie digitálnej transformácie podnikov všetkých odvetví, stagnáciu celej ekonomiky a následne odchod spoločností zamestnávajúcich desiatky tisíc pracovníkov v IKT a ostatných odvetviach.

Nedostatočná miera implementácie digitálnej ekonomiky a ekonomiky služieb, slabá informatizácia spoločnosti a pomalá aplikácia eGovernmentu spôsobí ďalšie zaostávanie Slovenska v rámci jeho konkurencieschopnosti a budovania znalostnej ekonomiky. Koncepcie ako Digital Agenda for Europe, Horizont 2020 alebo Single Digital Market jednoznačne definujú sektor IKT ako jeden z hlavných motorov rozvoja Európskej únie.

Aktivity ITAS (metódy práce)

ITAS sa profiluje ako záujmové združenie informačno-komunikačného odvetvia, ktoré bude aktívne pôsobiť voči komerčným inštitúciám, verejným činiteľom aj širokej verejnosti, pričom bude:

 1. pravdivo a neskreslene informovať o dianí na IKT trhu,
 2. ponúkať riešenia založené na profesionalite a na reálnych faktoch a
 3. etickými metódami a na základe korektných argumentov ovplyvňovať subjekty s rozhodovacími právomocami.

Stratégia

Pre zabezpečenie úspešného rozvoja sektoru IKT, ako aj pre zvyšovanie produktivity a inovatívnosti celej ekonomiky, rastu konkurencieschopnosti Slovenska a rozvoju znalostnej spoločnosti deklaruje IT Asociácia Slovenska svoje hlavné ciele v rámci Stratégie ITAS 2020.

 1. Všeobecná podpora IKT sektora
 • Zabezpečiť, aby široká verejnosť získala povedomie o informačných a komunikačných technológiách ako jednom z hlavných motorov rozvoja spoločnosti a rastu ekonomiky.
 • Napomôcť tomu, aby riadiaci pracovníci vo firmách, ako aj vo verejných inštitúciách počítali s nasadzovaním IKT ako s kľúčovým prvkom svojej stratégie.
 • Viesť užívateľov informačných a komunikačných technológií k tomu, aby ich využívali naplno s cieľom zvýšenia produktivity svojej činnosti, otvárania sa spoločností smerom na domáce, ako aj zahraničné trhy a intenzívnejšieho používania internetu pre svoj biznis, služby a marketing.
 • Priebežne zabezpečovať, aby predpisy upravujúce pravidlá podnikania v oblasti IKT neboli prekážkou, ale naopak, aby podporovali bezproblémový priebeh obchodných transakcií s benefitom vyššej rýchlosti a efektívnosti pre ich účastníkov; koncentrovať sa na ochranu autorských práv, nakladanie s elektronickým odpadom, ochranu osobných údajov a ďalšie obchodné a podporné procesy.
 • Podporovať dostupnosť širokopásmového internetu v bielych miestach, prinášať moderné a efektívne služby pre obyvateľov a podnikateľskú sféru.
 • Prihlásiť sa k hodnotám etického a transparentného podnikania v IT, vypracovať Etický kódex slovenskej IT spoločnosti a odporučiť členom jeho prijatie.
 • Vyžadovať od vlády SR podporu IT priemyslu založenú na kombinácii krátkodobých a strednodobých opatrení po vzore najrozvinutejších európskych krajín.
 1. Vzdelávanie podľa potrieb trhu práce
 • Motivovať mládež študovať IKT a všeobecne technické odbory.
 • Budovať a rozvíjať školské programy a doškoľovacie kurzy a školenia, ktoré budú ponúkať modernú formu vzdelávania na všetkých úrovniach vzdelávania od základnej školy, cez stredné odborné školy a gymnázia, vysoké školy až po celoživotné vzdelávanie, rekvalifikáciu a popularizáciu digitálnych technológií aj pre seniorov.
 • Vytvoriť, naplniť a zastrešiť skupinu odborov Informatika a výpočtová technika pre stredoškolské odborné vzdelávanie a rozvinúť efektívnu spoluprácu praxe so školou.
 • Zabezpečiť viac a kvalitnejších absolventov v trhom žiadaných odboroch.
 • Viesť absolventov odborov neúspešných na trhu práce k vzdelávaniu sa v IKT zručnostiach.
 • Aktívne podporovať projekty a iniciatívy so zameraním na vyššie uvedené aktivity ako sú Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania (NKDZP), projekt IT Akadémia a ďalšie, spoluprácu s MŠVVaŠ a MPSVaR, komunikačné kampane aj s využitím motivačných videí, úpravy zákonných noriem a podobne.
 1. Informatizácia verejnej správy
 • Zaujímať sa o to, ako členovia ITAS vnímajú dianie súvisiace s informatizáciou spoločnosti a IT podnikaním vo verejnom sektore; zhromažďovať informácie o prekážkach a problémoch, s ktorými sa členovia ITAS stretávajú, ako aj o pozitívnych výsledkoch prijímaných opatrení a o úspešne realizovaných projektoch.
 • Zaoberať sa problematikou eGovermentu ako takého, ako aj rizikami najvýznamnejších projektov a snažiť sa o elimináciu týchto rizík využívaním priamych aj nepriamych metód ovplyvňovania zodpovedných verejných činiteľov.
 • Prezentovať a presadzovať svojich členov ako kľúčových aktérov informatizácie spoločnosti, dokumentovať prínosy jednotlivých projektov a objektívne pomenovávať a komunikovať problémy súvisiace s bežiacimi aj ukončenými projektmi.
 • Ponúknuť vláde a verejným inštitúciám best practices v oblasti obstarávania, riadenia, preberania a prevádzky IT systémov.
 • Presadzovať zjednodušenie, vyššiu transparentnosť a sprehľadnenie procesu verejného obstarávania.
 1. Digitálna ekonomika
 • Podporovať inovácie a rozvoj v IKT oblasti s cieľom rozvíjať Digitálnu ekonomiku najmä v nových sférach ako: Internet-of-Things, moderné mobilné IT služby, aplikácie, 3D tlač a výroba, zdravotnícka starostlivosť najmä pre seniorov, Big Data, Cloud, Smart homes/Smart buildings/Smart Cities a ďalších.
 • Presadzovať podporu a investície do R&D/aplikovaného výskumu v IKT cez operačné programy a štátnu pomoc.
 • Aktívne sa zapojiť do iniciatív zameraných na vytvorenie efektívneho Single EU Digital Market, do nadnárodných aj národných iniciatív zameraných na digitálnu transformáciu a na podporu finančných nástrojov zameraných na technologické inovácie.
 • Akcelerovať aktivity verejných inštitúcií SR s cieľom podporiť firmy s exportným a inovačným potenciálom cez prostriedky: OPII, OPVVaI, SARIO, SBA, MŠVVaŠ, MH SR, MPSVaR SR, MDRR SR a ďalšie.
 • Presadzovať uznanie zrýchlených daňovo odpočítateľných výdavkov na investície do IKT prostredníctvom komunikačnej kampane, legislatívnych iniciatív a vybraných operačných programov EŠIF.