Nezaradené 31.3.2020

Koronavírus: Prehľad prijatej legislatívy EÚ (31. 3. 2020)

V priebehu utorka 31. 3. 2020 boli v Úradnom vestníku EÚ publikované nasledovné právne predpisy. Sumár pripravila: RÚZ.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/459 z 30. marca 2020, ktorým sa mení nariadenie Rady (EHS) č. 95/93 o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Spoločenstva – nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.04.2020.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2020:099:TOC

Obsah:
Článok 10a sa nahrádza novým článkom s cieľom uložiť koordinátorom povinnosť považovať pri posudzovaní pripísaných práv na uznanie oprávnenia prevádzkové intervaly pridelené na obdobie od 1. marca 2020 do 30. júna 2020 za intervaly prevádzkované leteckým dopravcom, ktorému boli pôvodne pridelené. V súvislosti s prevádzkovými intervalmi, ktoré sa využívali na lety medzi EÚ a Čínskou ľudovou republikou alebo medzi EÚ a Osobitnou administratívnou oblasťou Čínskej ľudovej republiky Hongkong (od 23. januára 2020), je zahrnuté aj dodatočné skoršie obdobie. Pokiaľ ide o prípady po vstupe navrhovaného nariadenia do platnosti, podmienkou je, že všetky takéto prevádzkové intervaly musia byť vrátené koordinátorovi prevádzkových intervalov. Pokiaľ ide o tieto vrátené prevádzkové intervaly, ktoré sa následne prerozdelia iným leteckým dopravcom, nebude sa na ne vzťahovať právo na uznanie oprávnenia pre leteckého dopravcu, ktorý ich prevádzkuje. Článkom 10a sa Komisia splnomocňuje aj na prijímanie delegovaných aktov, ak sa krízová situácia spojená s vypuknutím epidémie koronavírusu SARS-CoV-2 nevyrieši a bude mať naďalej negatívny vplyv na leteckú dopravu vrátane práv na uznanie oprávnenia na prevádzkové intervaly.


Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, nariadenie (EÚ) č. 1301/2013 a nariadenie (EÚ) č. 508/2014, pokiaľ ide o osobitné opatrenia na mobilizáciu investícií v systémoch zdravotnej starostlivosti členských štátov a v iných odvetviach ich hospodárstiev v reakcii na epidémiu COVID-19 [Investičná iniciatíva v reakcii na koronavírus] –  nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.04.2020.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2020:099:TOC

Obsah:
S cieľom urýchlene nasmerovať tieto európske verejné investície vo výške 37 mld. EUR na riešenie následkov krízovej situácie spôsobenej koronavírusom Komisia navrhuje upustiť v tomto roku od povinnosti požiadať o vrátenie nepoužitého predbežného financovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF), Kohézneho fondu (KF) a Európskeho námorného a rybárskeho fondu (ENRF) až do ukončenia programu. Členské štáty použijú sumy, ktoré neboli vrátené v roku 2020, na urýchlenie investícií v rámci EFRR a ESF, KF a ENRF v súvislosti s epidémiou COVID-19. Vzhľadom na priemernú mieru spolufinancovania vo všetkých členských štátoch bude 8 mld. EUR schopných vyvolať uvoľnenie a využitie približne 29 mld. EUR zo štrukturálnych fondov v celej EÚ. Navrhuje sa, aby EFRR mohol v prípade potreby ako dočasné opatrenie podporovať financovanie prevádzkového kapitálu pre MSP s cieľom zabezpečiť účinnú reakciu na krízu v oblasti verejného zdravia. Finančné nástroje financované z fondov by mali takisto v prípade potreby ako dočasné opatrenie poskytovať podporu vo forme prevádzkového kapitálu pre MSP. Investičná priorita EFRR na posilnenie výskumu, technického rozvoja a inovácií sa upravuje tak, aby zahŕňala investície do produktov a služieb potrebné na podporu kapacít reakcie na krízu v oblasti verejných zdravotných služieb. Výdavky na operácie na podporu kapacít reakcie na krízu by mali byť oprávnené od 1. februára 2020.


Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s cieľom poskytnúť finančnú pomoc členským štátom a krajinám rokujúcim o pristúpení k Únii, ktoré sú vážne postihnuté závažným ohrozením verejného zdravia – nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.04.2020.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2020:099:TOC

Obsah:
Cieľom tohto nariadenia je preto rozšíriť rozsah pôsobnosti Fondu solidarity EÚ (FSEÚ) tak, aby sa vzťahoval aj na závažné ohrozenie verejného zdravia, a vymedziť osobitné operácie oprávnené na financovanie. FSEÚ bol vytvorený v roku 2002 na podporu členských štátov EÚ a prístupových krajín v čase veľkých katastrof spôsobených prírodnými udalosťami, ako sú povodne, búrky, zemetrasenia, sopečné erupcie, lesné požiare alebo sucho. Prostriedky z fondu možno uvoľniť na základe žiadosti dotknutej krajiny, ak má katastrofa rozmer, ktorý odôvodňuje intervenciu na európskej úrovni. Jeho fungovanie je konkrétnym vyjadrením skutočnej solidarity EÚ, v rámci ktorej sa členské štáty dohodli na vzájomnej podpore v podobe poskytnutia dodatočných finančných prostriedkov z rozpočtu EÚ. Súčasný FSEÚ sa však prísne obmedzuje na živelné pohromy spôsobujúce fyzické škody, ako sú povodne, búrky, zemetrasenia a podobné javy.


Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/466 z 30. marca 2020 o dočasných opatreniach na obmedzenie rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat počas určitých vážnych narušení kontrolných systémov členských štátov v dôsledku ochorenia spôsobeného koronavírusom (COVID-19) – nariadenie nadobúda účinnosť 01.04.2020. Uplatňuje sa do 1. júna 2020.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2020:098:TOC

Obsah:
Týmto nariadením sa stanovujú dočasné opatrenia potrebné na obmedzenie rozšírených rizík pre zdravie ľudí, zvierat a rastlín a pre dobré životné podmienky zvierat s cieľom riešiť vážne narušenia fungovania kontrolných systémov členských štátov vzhľadom na krízu spojenú s ochorením COVID-19


NELEGISLATÍVNE MATERIÁLY

Commission is making available guidance to assist manufacturers in ramping up production of essential medical equipment and material in three areas: the production of masks and other personal protective equipment (PPE), leave-on hand .cleaners and hand disinfectants and 3D printing in the context of the coronavirus outbreak. A guidance on medical devices will also be made available within the coming days. These documents also aim to assist manufacturers and market surveillance authorities in making sure these products comply with necessary safety standards and are effective.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40521/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523/attachments/2/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40522/attachments/1/translations/en/renditions/native

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Legal Tech Factory Europe

Čítaj viac

Samit DIGITALEUROPE v Budapešti: Digitálna konkurencieschopnosť EÚ nesmie byť obmedzovaná reguláciami

Čítaj viac

Trinásty ročník IT Fitness Testu: Začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.