Nezaradené 2.11.2020

Koronavírus: Legislatívne úpravy SR + pomoc podnikateľom (aktualizované 2. 11. 2020)

Prehľad prijatej legislatívy a ekonomických opatrení v SR v súvislosti s COVID-19. Sumár pripravujeme v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov a právnickou kanceláriou Paul.Q.

AKTUALIZÁCIA 2. 11.: ÚPRAVA PODMIENOK PROJEKTU PRVÁ POMOC

Vláda SR schválila zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti (projekt Prvá pomoc).

Cieľom bola úprava podmienok projektu Prvá pomoc, ktoré sa budú vzťahovať už na žiadosti podané za mesiac október 2020, ako aj predĺženie obdobia realizácie projektu na mesiace január až marec 2021.

PODPORA ZAMESTNÁVATEĽOV

V prípade zamestnávateľov sa ponecháva koncepcia dvoch kategórií prípadov, a to v závislosti od toho, či boli zamestnávatelia:

1. zatvorení alebo zakázaní na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Opatrenie č. 1“), alebo

2. zasiahnutí mimoriadnou situáciou (ďalej len „Opatrenie č. 3“).

V prípade Opatrenia č. 1 sa prijali nasledovné zmeny:

 • rozširuje sa cieľová skupina zamestnancov o tých, ktorí boli prijatí do zamestnania po 01.03.2020, najneskôr však do 02.09.2020;
 • rozširuje sa cieľová skupina žiadateľov o príspevok o subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020;
 • zvyšuje sa výška príspevku z 80 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce);
 • skracuje sa obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní z dvoch (2) na jeden (1) mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu.

V prípade Opatrenia č. 3 sa mení nasledovné:

 • rozširuje sa cieľová skupina zamestnancov v rovnakom rozsahu ako v prípade Opatrenia č. 1 vyššie;
 • rozširuje sa cieľová skupina žiadateľov o príspevok o subjekty v rovnakom rozsahu ako v prípade Opatrenia č. 1 vyššie;
 • skracuje sa obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní v rovnakom rozsahu ako v prípade Opatrenia č. 1 vyššie.

V rámci Opatrenia č. 3 (nakoľko aj naďalej sa bez zmeny rozlišuje medzi Opatrením 3A a Opatrením 3B), sa v prípade Opatrenia 3A (tzv. „kurzarbeit“) zvyšuje výška príspevku z 80 % priemerného zárobku zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca za čas, kedy mal zamestnanec prekážku na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), a zvyšuje sa maximálna výška príspevku z 880,- EUR na 1.100,- EUR.

V rámci Opatrenia 3B (teda paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb) sa zvyšuje výška príspevku z 80 % hrubej mzdy zamestnanca na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac do výšky príspevku podľa upravenej tabuľky poklesu tržieb v rámci opatrenia č. 2 (podpora SZČO, bod 1. nižšie).

PODPORA SZČO

Projekt Prvá pomoc rozdeľuje v rámci podpory samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len „SZČO“) nasledovne:

1. SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvorili alebo prerušili činnosť prevádzky, alebo ktorým poklesli tržby

2. Vybrané skupiny SZČO[1], ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem.

Podpora SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR uzatvorili alebo zakázali prevádzky, alebo ktorým poklesli tržby sa mení nasledovne:

 • cieľová skupina sa rozširuje o (i) SZČO, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020, najneskôr však k 02.09.2020; (ii) SZČO, ktorým povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia vznikla po 01.07.2020;
 • ruší sa podmienka zákazu súbehu prevádzkovania alebo vykonávania samostatne zárobkovej činnosti s pracovným pomerom;
 • zvyšuje sa výška príspevku v jednotlivých kategóriách poklesu tržieb o 1,5-násobok[2]

 

Pokles tržieb (kategórie)

Apríl až september 2020

Október a ďalšie mesiace

od 20,00 – 39,99 %

180 EUR

270 EUR

od 40,00 – 59,99 %

300 EUR

450 EUR

od 60,00 – 79,99 %

420 EUR

630 EUR

od 80 % a viac

540 EUR

810 EUR

 

Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem sa mení nasledovne:

 • cieľová skupina sa rozširuje o SZČO, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 01.02.2020 najneskôr však k 02.09.2020;
 • zvyšuje sa výška príspevku z 210 EUR na 315 EUR[3].
 


[1] Oprávneným žiadateľom je: (i) SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a ktorej nevznikla povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia alebo nečerpá tzv. odvodové prázdniny, (ii) fyzická osoba, ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným, zároveň je jej konateľom a nie je jej zamestnancom (tzv. jednoosobová s.r.o.).

[2] s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.

[3] s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac.


AKTUALIZÁCIA: OPATRENIA ÚČINNÉ OD 1. OKTÓBRA 2020

V nadväznosti na zhoršenie epidemiologickej situácie na území SR spôsobené výrazne zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID-19 vydal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky („Úrad“) nasledujúce opatrenia:

1. POVINNOSTI PRE PREVÁDZKOVATEĽOV ZARIADENÍ

Úrad nariaďuje všetkým prevádzkovateľom zariadení na území SR[1] dodržiavať konkrétne opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 na území SR. Z pomerne širokého okruhu opatrení spomenieme aspoň pár najdôležitejších, konkrétne:

 • vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka); táto povinnosť sa nevzťahuje na čas potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov,
 • pri vchode do prevádzky aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom.

Všetky povinnosti Úrad špecifikoval na str. č. 1 – 6 nasledujúceho opatrenia: http://bit.ly/opatrenie-prevadzky 

2. ZÁKAZ ORGANIZOVANIA RIZIKOVÝCH HROMADNÝCH PODUJATÍ (t.j. podujatí, na ktorých sa v jednom čase nachádza väčší počet osôb)

 1. športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 50 osôb v jednom okamihu. V prípade, že počet osôb na týchto podujatiach presiahne počet 50, hromadné podujatie sa môže uskutočniť, ale bez prítomnosti obecenstva.
 2. kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá a pod.) a v ubytovacích zariadeniach. Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.
 3. spoločenského charakteru – svadobné hostiny, oslavy, plesy, kary, stužkové slávnosti a iné podujatia podobného charakteru.

Uvedený zákaz organizovania vyššie uvedených hromadných podujatí sa nevzťahuje na prípady, keď všetci účastníci hromadného podujatia budú disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie, na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín. Uvedené hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Za dodržania týchto podmienok je možné na uvedenom podujatí podávať pokrmy alebo nápoje. Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať povinnosti, ktoré Úrad špecifikoval na str. č. 7 nasledujúceho opatrenia: http://bit.ly/opatrenie-prevadzky 

3. POVINNOSTI PRI ORGANIZOVANÍ ŠPORTOVÝCH KEMPOV A SÚSTREDENÍ

Organizátori športových kempov a sústredení môžu organizovať tento druh podujatia, pokiaľ všetky osoby vystupujúce v mene organizátora a každý účastník podujatia disponuje negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID – 19 nie starším ako 72 hodín. Navyše, hromadné podujatie musí prebiehať v podmienkach spoločnej izolácie účastníkov od osôb, ktoré sa na hromadnom podujatí nezúčastňujú.

4. POVINNOSTI PRI VÝKONE BOHOSLUŽIEB, NÁBOŽENSKÝCH OBRADOV A ICH CIVILNÝCH VERZIÍ

Všetky menované podujatia je možné organizovať po splnení všetkých povinností, ktoré Úrad špecifikoval na str. č. 8 a 9 nasledujúceho opatrenia: http://bit.ly/opatrenie-prevadzky 

5. POVINNOSTI PRI ORGANIZOVANÍ ZASADNUTÍ ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI A ICH PORADNÝCH ORGÁNOV A ZASADNUTÍ, KTORÉ SA USKUTOČŇUJÚ NA ZÁKLADE ZÁKONA

Všetky uvedené podujatia je možné organizovať po splnení všetkých povinností, ktoré Úrad špecifikoval na str. č. 9 a 10 nasledujúceho opatrenia: http://bit.ly/opatrenie-prevadzky 

6. DODRŽIAVANIE POVINNOSTÍ PO VSTUPE NA ÚZEMIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Na osoby, ktoré sa vrátili z niektorej z krajín uvedených v prílohe č. 1 opatrenia Úradu č. OLP/7693/2020[2] (napr. Rakúska republika, Maďarsko, Nemecká spolková republika) sa nevzťahujú žiadne obmedzenia.

Osoby, ktoré pred vstupom na územie SR, počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny EÚ (okrem krajín uvedených v prílohe č. 1 opatrenia Úradu č. OLP/7693/2020), sú povinné:

 1. bezprostredne najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrovať elektronicky na nasledujúcej stránke http://korona.gov.sk/ehranica a počas svojho pobytu na území SR sa vedieť preukázať potvrdením o tejto registrácii príslušníkom Policajného zboru SR,
 1. bezprostredne pri vstupe na územie SR oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a svojmu všeobecnému lekárovi,
 1. postúpiť izoláciu v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, pričom domáca izolácia sa nariaďuje aj osobám žijúcim s touto osobou v spoločnej domácnosti. Pokiaľ je priebeh domácej izolácie bezpríznakový, tieto osoby môžu opustiť svoju domácnosť dovŕšením 10. dňa domácej karantény,
 1. laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 sa podrobiť najskôr v 5. deň izolácie v domácom prostredí, pričom povinnosť postúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID – 19 sa nemusí podrobiť dieťa do veku 3 rokov, ak príslušný úrad verejného zdravotníctva, alebo všeobecný lekár neurčí inak,

ALEBO

 1. pri vstupe na územie SR sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia SR, nie starším ako 72 hodín a oznámiť vstup na územie SR telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a všeobecnému lekárovi. Zvyšné vyššie uvedené povinnosti na tieto osoby nebudú vzťahovať.

Osoby, ktoré pred vstupom na územie SR, počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu, ktorá nie je členským štátom  (okrem krajín uvedených v prílohe č. 1 opatrenia Úradu č. OLP/7693/2020[3]) sú povinné:

 1. bezprostredne najneskôr pri vstupe na územie SR sa registrovať elektronicky na nasledujúcej stránke http://korona.gov.sk/ehranica a počas svojho pobytu na území SR sa vedieť preukázať potvrdením o tejto registrácii príslušníkom Policajného zboru SR,
 1. bezprostredne pri vstupe na územie SR oznámiť túto skutočnosť telefonicky alebo elektronicky príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva a všeobecnému lekárovi,
 1. postúpiť izoláciu v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID – 19, pričom domáca izolácia sa nariaďuje aj osobám žijúcim s touto osobou v spoločnej domácnosti.
 1. laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID – 19 sa podrobiť najskôr v 5. deň izolácie v domácom prostredí, pričom povinnosť postúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID – 19 sa nemusí podrobiť dieťa do veku 3 rokov, ak príslušný úrad verejného zdravotníctva, alebo všeobecný lekár neurčí inak.

Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje, aby všetkým osobám podľa bodu 1, ktoré v období od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19, ak o to tieto osoby požiadajú.

Všetky vyššie uvedené opatrenia sa nevzťahujú na:

 1. na široký okruh osôb, ktoré Úrad špecifikoval na str. č. 3, 4 a 5 nasledujúceho opatrenia po splnení tam konkretizovaných podmienok: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_01_10.pdf

Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu všeobecnému lekárovi. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

 1. osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na území SR a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. u SZČO), v prihraničných oblastiach na území susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie SR a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o takomto výkone práce a naopak,
 1. občanov SR, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu SR do 30 km od otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a osoby žijúce s nimi v jednej domácnosti, za predpokladu, že prekračujú hranicu v ich sprievode,
 1. osoby, pokiaľ v odôvodnených prípadoch udelí Úrad výnimku na základe odôvodnenej písomnej žiadosti člena vlády SR pre osoby v jeho pôsobnosti. Osoba, ktorej je udelená výnimka, musí disponovať pri vstupe na územie SR negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín,
 1. osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území SR a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce (napr. SZČO), v oblasti zdravotníctva, opatrovateľstva, a ani na vedecko-výskumných pracovníkov, pedagogických zamestnancov alebo sezónnych pracovníkov v poľnohospodárskom alebo potravinárskom odvetví, a to vo vzdialenosti viac ako 30 km po pozemnej komunikácii od hraničného priechodu z územia SR na území ČR a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Táto osoba musí byť schopná pri vstupe na územie SR preukázať sa potvrdením o takejto skutočnosti,
 1. ďalšie osoby, ktoré sú uvedené pod bodom 8 – 12 ktoré Úrad špecifikoval na str. č. 7,8 a 9 nasledujúceho opatrenia po splnení tam konkretizovaných podmienok: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_01_10.pdf

Osobám uvedeným v bode 7 až 11 Úrad špecifikoval vo svojom opatrení uvedenom na vyššie spomenutom linku sa nariaďuje, aby sledovali svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia týchto osôb bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu všeobecnému lekárovi. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na číslo tiesňového volania 112.

7. POVINNOSŤ POHYBOVAŤ SA VO VYMEDZENÝCH PRIESTOROCH LEN S PREKRYTÝMI HORNÝMI DÝCHACÍMI CESTAMI (NOS A ÚSTA)

Všetky fyzické osoby sa až do odvolania smú pohybovať na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy len s prekrytými hornými dýchacími cestami (t.j. nos a ústa) okrem nasledujúcich výnimiek:

 • zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám,
 • detí do 3 rokov veku,
 • osôb v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
 • osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb vzdialené viac ako 2 metre,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • žiakov prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
 • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 • osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode.

POKUTY

Za nedodržanie opatrení hrozí prevádzkovateľom zariadení a organizátorom hromadných podujatí všetkých vyššie uvedených druhov, pokuta vo výške do 20.000 EUR. Fyzickým osobám, ktoré nedodržia opatrenia po vstupe na územie SR hrozí pokuta až do výšky 1.000 EUR.


[1] konkrétne prevádzky verejného stravovania, prevádzky taxislužieb, prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, wellness, prevádzky zariadení fitnescentier, prevádzky umelých kúpalísk a prírodných kúpalísk, prevádzky akvaparkov a kúpalísk, prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku a prevádzky obchodných domov

[2] Austrálske spoločenstvo, Bulharská republika, Cyperská republika, Čínska ľudová republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Fínska republika, Grécka republika, Írska republika, Island, Japonsko, Kórejská republika, Kanada, Lichtenštajnské kniežatstvo, Litovská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Monako, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Poľská republika, Rakúska republika, Sanmarínska republika, Slovinská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarska konfederácia, Švédske kráľovstvo, Taiwan, Talianska republika, Vatikánsky mestský štát (informácia aktuálna k 01.10.2020)

[3] Austrálske spoločenstvo, Bulharská republika, Cyperská republika, Čínska ľudová republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Fínska republika, Grécka republika, Írska republika, Island, Japonsko, Kórejská republika, Kanada, Lichtenštajnské kniežatstvo, Litovská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Monako, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Poľská republika, Rakúska republika, Sanmarínska republika, Slovinská republika, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarska konfederácia, Švédske kráľovstvo, Taiwan, Talianska republika, Vatikánsky mestský štát (informácia aktuálna k 01.10.2020)


AKTUALIZÁCIA K 18. 6.: DOTÁCIA NA NÁJOMNÉ

Národná rada SR dňa 9.6.2020 schválila zákon[1] (ďalej len „Zákon“), ktorým sa stanovujú podmienky na poskytnutie dotácie na nájomné (ďalej len „Dotácia na nájomné“).

Prinášame Vám súhrn najdôležitejších informácií.

 • Dotácia na nájomné

Účelom Dotácie na nájomné je zmiernenie negatívnych vplyvov na subjekty, ktoré pre nemožnosť užívania predmetu nájmu v dôsledku šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 neboli schopné tvoriť zisk a platiť nájomné.

Dotáciu na nájomné možno poskytnúť na úhradu nájomného, ktoré prináleží prenajímateľovi[2] na základe nájomnej alebo obdobnej zmluvy.

Podmienkou je, aby:

a) nájomný, resp. užívateľský vzťah medzi nájomcom a prenajímateľom trval najneskôr od 1.2.2020 a

b) užívanie predmetu nájmu na dohodnutý účel bolo v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 opatreniami orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľov škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky znemožnené uzavretím predmetu nájmu, prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu (ďalej len „sťažené užívanie“).

 • Predmet nájmu

Predmetom nájmu na účely poskytnutia Dotácie na nájomné môže byť

a) miestnosť (príp. jej časť alebo súbor miestností) určená na iné účely ako na bývanie, v ktorej nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov alebo

b) trhové miesto.

 • Dodatky k zmluvám realizované po 12.3.2020

Na zmeny nájomnej alebo obdobnej zmluvy, ku ktorým došlo po 12.3.2020 sa na účely Dotácie na nájomné neprihliada. Ak teda bola po 12.3.2020 dohodnutá úprava výšky nájomného, takáto zmena nemá vplyv na výšku Dotácie na nájomné.

 • Žiadosť o dotáciu na nájomné

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na vlastný účet. Predkladá sa elektronicky prostredníctvom formulára, ktorý zverejní Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na svojom webovom sídle. K žiadosti nie je potrebné prikladať dohodu o zľave z nájomného, keďže odoslanie elektronického formulára má rovnaké účinky ako takáto dohoda, a to za predpokladu, že podpisy prenajímateľa a nájomcu sú autorizované podľa zákona o e-Governmente[3].

Ak prenajímateľ požiada nájomcu o súčinnosť, nájomca je povinný ju bezodkladne poskytnúť.

Zákon ustanovuje osobitnú úpravu plnenia podmienok podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy[4]. Tie sú rozdelené na podmienky, pri ktorých platí domnienka ich splnenia a na tie, pri ktorých je potrebné preukázať ich splnenie vyhlásením. Ak požadovaná výška dotácie presahuje hodnotu 100.000,00 EUR, povinnou náležitosťou žiadosti o Dotáciu na nájomné je označenie konečného užívateľa výhod.

Dotáciu na nájomné ministerstvo poukáže prenajímateľovi na základe oznámenia o schválení dotácie, ktoré sa zasiela elektronicky prenajímateľovi a nájomcovi.

 • Výška Dotácie na nájomné

Dotácia na nájomné sa poskytne vo výške, v akej bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50 % nájomného za obdobie sťaženého užívania. Do sumy nájomného nemožno zahrnúť vedľajšie plnenia obvykle spojené s nájmom (napr. platby za dodávku energií) a ani obratovú zložku v prípade nájomného podľa obratu[5].

Nájomca tak uhradí prenajímateľovi nájomné neuhradené za obdobie sťaženého užívania, znížené o poskytnutú zľavu z nájomného a o výšku Dotácie na nájomné poukázanej prenajímateľovi.

Nájomca môže neuhradené nájomné uhrádzať najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach s lehotou splatnosti k 15. dňu príslušného kalendárneho mesiaca[6], ak sa prenajímateľ a nájomca nedohodnú na inej lehote splatnosti. Počas plnenia splátok nie je prenajímateľ alebo jeho právny nástupca oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1.2.2020.

 • Úprava v prípadoch už uhradeného nájomného

Zákon počíta aj s prípadmi, kedy už nájomca za obdobie sťaženého užívania uhradil  prenajímateľovi nájomné (prípadne jeho časť). V takomto prípade je možné požiadať o Dotáciu na nájomné na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom o zľave z nájomného za ekvivalentné obdobie v budúcnosti.

Bez ohľadu na to, či sa nájomca s prenajímateľom dohodli na zľave z nájomného, nájomca je podľa Zákona oprávnený zaplatiť zostávajúce nájomné za obdobie sťaženého užívania  najviac v 48 rovnakých mesačných splátkach (ak nedošlo k dohode na inej lehote splatnosti). Ak nájomca nájomné už uhradil, môže si uplatniť právo na úhradu nájomného v splátkach na ekvivalentné obdobie v budúcnosti. Ani v tomto prípade nesmie prenajímateľ alebo jeho právny nástupca počas plnenia splátok jednostranne zvýšiť nájomné, ak právo jednostranne zvýšiť nájomné nebolo dohodnuté pred 1.2.2020.

Podľa vyššie uvedeného sa primerane postupuje aj pri podnájomnom vzťahu.


[1] zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení zákona č. 92/2020 Z. z.

[2] fyzickej osobe – podnikateľovi/nepodnikateľovi, právnickej osobe – podnikateľovi/nepodnikateľovi

[3] §23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

[4] § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

[5] V prípade nemožnosti oddelenia týchto plnení od výšky nájomného sa má za to, že výška úhrady za plnenia obvykle spojené s nájmom je 5 % zo sumy nájomného. O predmetnú sumu sa nájomné poníži. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty sa za oprávnený výdavok nepovažuje daň z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť odpočítanie dane z pridanej hodnoty.

[6] počnúc 15. dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila mimoriadna situácia v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19


AKTUALIZÁCIA K 23. 4: DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV

(Zdroj: Paul.Q)
ODKLAD EXEKÚCIÍ FYZICKÝCH OSÔB

Možnosť odkladu exekúcií sa týka exekučných konaní začatých po 12.3.2020 a výlučne povinných, ktorí sú fyzickými osobami.

Súdny exekútor vydá na žiadosť povinného upovedomenie o odklade exekúcie, ktoré bezodkladne doručí účastníkom konania, platiteľovi mzdy povinného, banke, dlžníkovi povinného alebo iným osobám dotknutým exekúciou.

Žiadosť povinného musí obsahovať vyhlásenie, že v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 prechodne poklesli príjmy povinného a neodkladná exekúcia by mohla mať pre neho alebo pre príslušníkov jeho rodiny zvlášť nepriaznivé následky. K žiadosti musí byť pripojené vyhlásenie o majetku.

Na žiadosť sa neprihliadne, ak (i) nebude úplná, (ii) ide o opätovný odklad, (iii) povinnému už boli povolené splátky, (iv) exekúcia bola zastavená, (v) ide o vymoženie pohľadávky na výživnom, (vi) ide o uspokojenie práva na nepeňažné plnenie alebo (vii) exekučné konanie začalo pred 12.3.2020.

Odklad exekúcie trvá šesť mesiacov od vydania upovedomenia o odklade exekúcie, najdlhšie však do 1.12.2020.

Počas odkladu exekúcie nie je dotknuté oprávnenie exekútora vykonávať úkony smerujúce k zisteniu a k zabezpečeniu majetku podliehajúcemu exekúcii. Ak takéto úkony boli uskutočnené pred vydaním upovedomenia o odklade exekúcie, ich účinky zostávajú zachované.

ĎALŠIE ZMENY

Zákonom došlo k predĺženiu termínu, v ktorom nemožno pristúpiť k výkonu záložného práva, ako aj k predĺženiu termínu, v ktorom je dočasne obmedzené nútené speňaženie majetku dražobníkom, súdnym exekútorom, či správcom, a to do 31.5.2020.

 

[1] vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru.
[2] vrátane úhrad za plnenia obvykle spojených s nájmom.


AKTUALIZÁCIA K 22. 4: ROZŠÍRENIE FINANČNEJ PODPORY (BALÍKU PRVEJ POMOCI) PRE ZAMESTNÁVATEĽOV

(Zdroj: Paul.Q) – Vláda SR schválila zmenu podmienok projektu podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov. Touto zmenou dochádza k úprave doterajších opatrení č. 1 a 2, v rámci ktorých už je možné podávať žiadosti o poskytnutie týchto príspevkov.

Zároveň došlo k doplneniu nových opatrení č. 3 a č. 4, ktoré dopĺňajú a precizujú pôvodne navrhnutú schému finančnej pomoci a tiež zavádzajú nové kategórie žiadateľov a podmienok v poskytovaní príspevku pre zamestnávateľov negatívne zasiahnutých mimoriadnou situáciou. Žiadosti o príspevok v rámci nového opatrenia č. 3 je možné podávať od 17.4.2020.

Prehľad zmien v schéme finančnej pomoci:

 1. Opatrenie č. 1 – ZMENA (zamestnávatelia povinne zatvorení na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR – ÚVZ)

Ruší sa strop na príspevok pre jedného zamestnávateľa, ktorý bol pôvodne stanovený na 800.000,- EUR. Účelom tohto opatrenia je zrejme zapojenie aj zamestnávateľov nad cca 250 zamestnancov (t.j. veľké podniky).

 1. Opatrenie č. 2 – ZMENA (SZČO, ktorá v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti na základe opatrenia ÚVZ alebo ktorej poklesli tržby)

Špecifikovali sa podmienky a zúžil sa okruh oprávnených žiadateľov.

 1. NOVÉ Opatrenie č. 3 – podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou

O príspevky na mzdy zamestnancov môžu žiadať už aj zamestnávatelia, ktorí aj napriek obmedzeniu činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie udržia pracovné miesta.

Opatrenie má 2 alternatívy, pričom zamestnávateľ si môže vybrať len jednu na celé obdobie poskytovania príspevku:

 1. tzv. „kurzarbeit“, teda náhrada mzdy zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce), najviac vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac v sume 880,- EUR;
 2. paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb zamestnávateľa.

Ad.a) Pri prvej alternatíve zamestnávateľ nemusí preukazovať pokles tržieb, stačí, ak poslal zamestnancov na prekážky v práci na strane zamestnávateľa a vypláca im náhradu mzdy. Tento príspevok nie je možné poskytnúť na zamestnancov za čas, za ktorý poberajú dávky sociálneho zabezpečenia (PN, OČR) alebo si čerpajú dovolenku.

Zamestnávateľovi, u ktorého pôsobí odborový orgán alebo zástupcovia zamestnancov, a ktorý v zmysle kolektívnej zmluvy alebo písomnej dohody so zástupcami zamestnancov vypláca svojim zamestnancom náhradu mzdy menej ako 80 % ich priemerného zárobku, sa pri poskytovaní príspevku za príslušné obdobie zohľadní reálne vyplatená náhrada mzdy, najviac však vo výške 880,- EUR na zamestnanca.

Ad.b) Pri druhej alternatíve si zamestnávateľ môže vybrať prvotne predstavenú alternatívu, a to preukazovanie poklesu tržieb a podľa výšky poklesu čerpať príspevok na zamestnanca nasledovne:

 Pokles tržieb marec 2020

Príspevok marec 2020

Pokles tržieb apríl 2020 / máj 2020

Príspevok apríl 2020 / máj 2020

    menej ako 10 %

0 EUR

    menej ako 20 %

0 EUR

    10 % – 19,99 %

90 EUR

    20 % – 39,99 %

180 EUR

    20 % – 29,99 %

150 EUR

    40 % – 59,99 %

300 EUR

    30 % – 39,99%

210 EUR

    60 % – 79,99 %

420 EUR

    40 % a viac %

270 EUR

    80 % a viac %

540 EUR

Za zamestnanca sa na účel tejto alternatívy považuje zamestnanec, ktorému zamestnávateľ prideľuje prácu, ale aj zamestnanec, ktorému nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Pozor, podmienkou pre poskytnutie tohto príspevku je, že zamestnanec nemôže mať viac ako 50 % jeho fondu mesačného pracovného času prekážku na strane zamestnanca (teda PN, OČR, a pod.) alebo že za toto obdobie nečerpá dovolenku.

Pri výpočte poklesu tržieb dáva štát zamestnávateľom na výber 3 spôsoby (v závislosti od vykonávania zárobkovej činnosti počas roka 2019):

 • porovnanie tržby za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roku (napr. obdobie marec 2020 – predchádzajúce obdobie marec 2019)
 • porovnanie priemeru tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – platí iba pre tých, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť po celý rok 2019
 • porovnanie tržby za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – platí iba pre tých, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr ku dňu 1.2.2020.
Technické informácie k príspevku podľa opatrenia č. 3:

Za prvý mesiac podáva zamestnávateľ žiadosť a výkaz pre priznanie príspevku ako prílohu k žiadosti (Príloha č. 6A/6B). Nakoľko je možné vybrať si len jednu z 2 alternatív (t.j. „kurzarbeit“ alebo paušálny príspevok), príspevok za ďalšie mesiace sa následne bude poskytovať už len na základe predloženého výkazu pre priznanie príspevku (príloha už bez žiadosti), ktorý je zároveň žiadosťou o úhradu príspevku.

Príspevok bude príslušný úrad práce poskytovať zamestnávateľovi na základe dohody, ktorú bude zasielať zamestnávateľovi na podpis po podaní žiadosti. Žiadateľovi následne úrad práce zašle informáciu o výške poskytnutého príspevku prostredníctvom oznámenia o poskytnutí príspevku. Za ďalšie mesiace bude zamestnávateľ predkladať na úrad práce už iba výkaz pre priznanie príspevku.

 1. NOVÉ Opatrenie č. 4 – podpora pre SZČO, dohodárov a jednoosobové s.r.o., ktorí od 13.3.2020 nemajú žiaden iný príjem

Pomoc sa po novom rozširuje aj na niektoré fyzické osoby, ktorými sú jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, SZČO, ktoré neplatia sociálne odvody a na dohodárov (teda osoby v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody mimo pracovného pomeru s platnosťou v roku 2020, aj počas vyhlásenej mimoriadnej situácie).

Výška paušálneho príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti má byť podľa Vlády SR vo výške 105,- EUR za mesiac marec 2020 a 210,- EUR za mesiac apríl a máj 2020.

Viac detailov k tomuto príspevku pre vybrané skupiny fyzických osôb, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiaden iný príjem, momentálne stále nie sú k dispozícii. Sprístupnenie a spustenie podávania žiadostí bolo Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR naplánované na čas po 20.4.2020, avšak ku dňu zverejnenia tohto článku k spusteniu procesu nedošlo.


DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV

Dňa 14. 4. 2020 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Návrh zákona“). Prinášame Vám súhrn najpodstatnejších ustanovení Návrhu zákona.

Cieľom Návrhu zákona je vytvorenie právneho rámca na poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom:

(i) ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike,

(ii) ktorým oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12.3.2020 a

(iii) ktorí k 12.3.2020 neboli v úpadku a sú  zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.[1]

Získanie dočasnej ochrany

Dočasnú ochranu poskytne podnikateľovi príslušný súd[2] na základe žiadosti vo forme formulára, ktorý zverejní Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Okrem všeobecných náležitostí[3] musí žiadateľ v žiadosti vyhlásiť, že:

 1. je oprávnený podať žiadosť,
 2. k 12.3.2020 nebol v úpadku,
 3. ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,
 4. v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,
 5. v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,
 6. vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť uložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku do zbierky listín v zmysle § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd poskytne podnikateľovi dočasnú ochranu vo forme potvrdenia o poskytnutí dočasnej ochrany. Informácie o žiadateľovi a dočasnej ochrane súd zverejní v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Účinky dočasnej ochrany

 • Dočasná ochrana v zásade bráni prejednaniu veriteľských návrhov na konkurz. Konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktorý bol podaný po 12.3.2020, sa prerušuje. Tento účinok sa uplatňuje rovnako na návrhy veriteľov podané počas dočasnej ochrany.
 • Po dobu trvania dočasnej ochrany podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok. Uvedené platí aj pre osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene (členovia štatutárnych orgánov).
 •  Exekučné konanie začaté po 12.3.2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušuje. V prípade, že sa exekučné konanie prerušilo po začatí exekúcie, použijú sa primerane ustanovenia Exekučného poriadku[4] o odklade bez blokovania.
 • Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku. Pri oznámenom začatí výkonu záložného práva sa účinky plynutia lehoty, po uplynutí ktorej je možné záložné právo vykonať, navracajú a začatie jej plynutia sa spája až s ukončením dočasnej ochrany.
 • Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou skôr, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa zákona o konkurze[5]
 • Druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod dočasnou ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré druhej zmluvnej strane vznikol nárok pred poskytnutím dočasnej ochrany. Takéto vypovedanie zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy z tohto dôvodu by bolo neúčinné.
 • Počas trvania dočasnej ochrany neplynú lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov.
 • Od podnikateľa pod dočasnou ochranou sa vyžaduje, aby v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložil úprimnú snahu za účelom uspokojenia jeho veriteľov v čo najvyššej miere. Zároveň je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb. Podnikateľ pod dočasnou ochranou nesmie najmä rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a musí sa zdržať nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Tieto povinnosti je podnikateľ povinný dodržiavať od podania žiadosti a vzťahuje sa rovnako na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou.
 • Záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami.
 • Úver a úveru obdobné plnenia poskytnuté bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a neuplatnia sa na ne ustanovenia zákona o konkurze[6] o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Na ich zabezpečenie v konkurze sa neprihliada.

Zánik dočasnej ochrany

Dočasná ochrana zaniká 1. októbra 2020. Tento termín môže vláda Slovenskej republiky predĺžiť, najdlhšie však do 31. decembra 2020. Dočasná ochrana tiež zaniká, ak o jej ukončenie požiada podnikateľ pod dočasnou ochranou alebo ak o jej zrušení rozhodne súd.

O zrušení dočasnej ochrany rozhoduje z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu súd, ktorý rozhodol o jej poskytnutí. Súd rozhodne o zrušení dočasnej ochrany (i) ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, (ii) predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo (iii) podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

Návrh zákona bude na programe rokovania najbližšej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Všetky dôležité informácie pre Vás naďalej intenzívne sledujeme a budeme Vás o nich bezodkladne informovať. 


[1] Podľa Návrhu zákona sa dočasná ochrana nevzťahuje na banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zaisťovňu, zdravotnú poisťovňu, správcovskú spoločnosť, obchodníka s cennými papiermi, burzu cenných papierov, centrálneho depozitára cenných papierov, subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľa platobného systému, dôchodkovú správcovskú spoločnosť, doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, platobnú inštitúciu a veriteľa s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu.

[2] Na poskytnutie dočasnej ochrany je príslušný:

 1. Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
 2. Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a  pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 3. Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 4. Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

[3] Všeobecnými náležitosťami sú: (i) označenie súdu, ktorému je určená, (ii) označenie žiadateľa meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu a názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,  (iii) označenie emailovej adresy žiadateľa, ak žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou, nemá elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, (iv) vyhlásenie, že údaje a vyhlásenia uvedené v žiadosti sú pravdivé a že sa žiada o poskytnutie dočasnej ochrany podľa Návrhu zákona, (v) dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.

[4] zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov

[5] zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[6] zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov


NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE, BALÍK PRVEJ POMOCI ZAMESTNÁVATEĽOM A DANE, ÚČTOVNÍCTVO, PODPORA FINANCOVANIA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

1. NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

Národná rada SR schválila dňa 2.4.2020 novelu Zákonníka práce, ktorá nadobudla účinnosť dňa 4.4.2020 a prináša niekoľko zmien v súvislosti s koronavírusom. Tieto zmeny a odchýlky platia len v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch (2) mesiacov po ich odvolaní.

 • Možnosť zamestnávateľa prikázať prácu z domu (home-office) a právo zamestnanca na výkon práce z domu

Počas účinnosti opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení nariadených príslušnými orgánmi je zamestnávateľ oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to jeho dohodnutý druh práce umožňuje. Doteraz si príležitostný home-office vyžadoval buď dohodu so zamestnancom, prípadne bol poskytovaný v rámci systému benefitov od zamestnávateľa. Po novom zamestnávateľ môže nariadiť zamestnancovi home-office aj vtedy, ak to zamestnanec odmieta.

Zároveň novela Zákonníka práce poskytuje zamestnancovi právo na vykonávanie práce z domu v prípade, ak to jeho dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré takúto formu práce neumožňujú.

 • Skrátenie lehoty na oznámenie rozvrhu pracovných zmien

Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ po novom povinný oznámiť zamestnancovi najmenej dva (2) dni vopred a s platnosťou najmenej na (1) týždeň s tým, že zákon ponecháva možnosť dohodnúť sa so zamestnancom aj na kratšej dobe. Pred účinnosťou tejto novely bol zamestnávateľ povinný dodržať lehotu na oznámenie rozvrhu pracovných zmien až (1) týždeň vopred.

 • Skrátenie lehoty na určenie čerpania dovolenky

Zamestnávateľ je povinný oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky najmenej sedem (7) dní vopred (oproti pôvodnej 14-dňovej lehote), a ak ide o nevyčerpanú dovolenku z minulého roka, najmenej dva (2) dni vopred. Aj v tomto prípade je toto obdobie možné skrátiť so súhlasom zamestnanca.

 • Zvýšená ochrana zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci pre dôležitú osobnú prekážku v práci, ktorou je karanténa alebo izolácia. Zamestnancovi za tento čas nepatrí náhrada mzdy.

Takýto zamestnanec, ktorý je v karanténe, prípadne sa stará o dieťa aj napríklad z dôvodu uzatvorenia predškolských a školských zariadení, sa posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného. Táto skutočnosť predstavuje pre zamestnanca zvýšenú ochranu, nakoľko sa na neho vzťahuje zákaz výpovede, a teda zamestnávateľ ho nesmie počas trvania dočasnej práceneschopnosti prepustiť.

 • Zmena vo výške náhrady mzdy zamestnancov, ktorí pracujú v zatvorenej prevádzke

Zatvorenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa z dôvodu rozhodnutia štátneho orgánu, resp. vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, znamená prekážku v práci na strane zamestnávateľa. V takomto prípade zamestnancovi, ktorý nemôže z týchto dôvodov pracovať, patrí náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného mesačného zárobku, najmenej však vo výške minimálnej mzdy.

Do účinnosti tejto novely Zákonníka práce zamestnávateľ platil svojim zamestnancom na prekážkach v práci na jeho strane 100 % ich priemerných mesačných zárobkov, čo zamestnávateľov dostávalo to veľmi ťažkej finančnej situácie. Pre týchto zamestnávateľov štát následne pripravil možnosť podať žiadosť o príspevok na kompenzáciu miezd týchto zamestnancov, viac sa dočítate nižšie.

2. BALÍK PRVEJ POMOCI ZAMESTNÁVATEĽOM

Vláda SR dňa 31.3.2020 prijala balík tzv. prvej pomoci, ktorý má zmierniť negatívne dopady koronavírusu na zamestnávateľov a tiež prispieť k udržaniu pracovných miest zamestnancov. Je možné, že ak by k takýmto opatreniam nedošlo, mnoho zamestnávateľov by bolo nútených svojich zamestnancov prepustiť, nakoľko personálne náklady sú veľakrát jednou z najväčších položiek pre každého zamestnávateľa.

 • Zamestnávatelia a SZČO, ktorí povinne zatvorili prevádzky (opatrenie č. 1)

Zamestnávatelia a SZČO (ktorí sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky z dôvodu rozhodnutia príslušných orgánov (Úradu verejného zdravotníctva SR) zatvoriť, môžu požiadať o príspevok na mzdu jedného zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac však vo výške 1.100,- EUR na jedného zamestnanca.

Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa definovanej Zákonníkom práce (z dôvodu rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o zatvorení prevádzok). Inými slovami, tento príspevok nie je možné využiť, ak zamestnanci pracujú z domu (home-office), čerpajú si dovolenku, prípadne sú doma a poberajú príslušnú dávku od Sociálnej poisťovne (teda OČR, staranie sa o dieťa, a pod.).

Vláda SR zároveň určila aj maximálnu výšku príspevku pre jedného žiadateľa/zamestnávateľa, a to vo výške 800.000,- EUR na celé obdobie realizácie projektu.

Príslušným úradom na prijímanie žiadostí a tiež vyplácanie príspevkov je miestne príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ alebo SZČO (ktorý je zamestnávateľom) udrží pracovné miesta (prípadne sídlo zamestnávateľa, ak má zamestnávateľ viac prevádzok).

Úrady práce prijímajú nepodpísané elektronické žiadosti od pondelka 6.4.2020 od 12:00 hod. Kompletné informácie k podávaniu žiadostí a celému postupu sú dostupné na webových stránkach: www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk

 • Zamestnávatelia a SZČO, ktorí neboli povinní prevádzky zatvoriť, avšak v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie im poklesli tržby (opatrenie č. 2)

Zamestnávatelia (okrem subjektov verejnej správy), ktorí nemuseli povinne zatvoriť prevádzky alebo obmedziť svoju činnosť na základe rozhodnutia príslušných úradov, avšak tržby im poklesli najmenej o 20 %, môžu požiadať o príspevok na mzdu zamestnanca. Výška príspevku sa určí v závislosti od poklesu tržieb, ktorý je odstupňovaný nasledovne:

Pokles tržieb
marec 2020

Príspevok za marec 2020

Pokles tržieb marec apríl 2020
a ďalšie mesiace mimoriadnej situácie

Príspevok za apríl 2020
a ďalšie mesiace mimoriadnej situácie

     10 % – 19,99 %

90 €

     20 % – 39,99 %

180 €

     20 % – 29,99 %

150 €

     40 % – 59,99 %

300 €

     30 % – 39,99%

210 €

     60 % – 79,99 %

420 €

     40 % a viac %

270 €

     80 a viac %

   540 €

Každý zamestnávateľ je oprávnený zvoliť si jednu z alternatív na výpočet poklesu tržieb nasledovne:

 1. porovná si tržbu za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka 2019;
 2. porovná si priemer tržby v roku 2019 (t.j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť počas celého roka 2019;
 3. porovná si tržbu za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.

Detaily poklesu tržieb je zamestnávateľ povinný zahrnúť do čestného vyhlásenia, ktorým bude preukazovať všetky podmienky na poskytnutie príspevku v rámci žiadosti o daný príspevok.

Zamestnávatelia môžu podávať žiadosti na tento príspevok od stredy 8.4.2020 od 12:00 hod. na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Podrobné informácie a pokyny sú dostupné na webových stránkach: www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk.

Spoločné podmienky pre opatrenie č. 1 a opatrenie č. 2:

Základnou a cieľovou podmienkou pre poskytnutie príspevkov podľa opatrenia č. 1 a opatrenia č. 2 je udržanie pracovných miest dotknutých zamestnancov aj po skončení mimoriadnej situácie, a to najmenej dva (2) mesiace po mesiaci, za ktorý zamestnávateľ žiada príspevok. Udržanie pracovného miesta znamená, že zamestnávateľ neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom výpoveďou alebo dohodou pre nadbytočnosť alebo zrušenie zamestnávateľa (organizačné zmeny). Záväzok udržať pracovné miesta v uvedenom rozsahu musí byť súčasťou čestného vyhlásenia.

Ďalšími podmienkami pre zamestnávateľa, resp. SZČO, ktoré sa preukazujú čestným vyhlásením sú:

 1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca
 2. predloženie údaju o stave zamestnancov k 31.3.2020
 3. vyhlásenie, že k 31.12.2019 nebol podnikom v ťažkostiach (vzťahuje sa aj na SZČO)
 4. splnenie odvodových povinností na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie
 5. neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období dvoch (2) rokov pred podaním žiadosti o príspevok
 6. neexistencia splatných finančných záväzkov voči úradu práce
 7. vyhlásenie, že nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu a nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru
 8. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu.

Žiadateľom o príspevok môže byť len subjekt, ktorý vznikol a začal prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 1.2.2020.

Oprávnené obdobie

Príspevky podľa opatrenia č. 1 a opatrenia č. 2 sa poskytujú za obdobie od 12.3.2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok zrušené.

Správnosť a pravdivosť údajov v čestnom vyhlásení

Všetky skutočnosti, ktoré zamestnávateľ preukazuje v žiadosti o príspevok čestným prehlásením, môžu byť predmetom následných kontrol. Momentálne však nie je zrejmé, akým spôsobom budú kontroly do budúcnosti vykonávané.

Jedinou informáciou je, že potvrdením správnosti a pravdivosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohe, zamestnávateľ vyhlasuje, že si je vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia o uvedených skutočnostiach, vrátane prípadných trestnoprávnych dôsledkov v zmysle Trestného zákona (trestný čin podvodu, subvenčného podvodu, poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev).

Postup pri podávaní žiadosti podľa aktuálne dostupných informácií

Žiadosti sa podávajú prostredníctvom webových stránok www.pomahameludom.sk a www.neprepustaj.sk, kde je potrebné stiahnuť príslušné žiadosti, vrátane príloh.

Po vyplnení žiadosti a jej príloh je možné tieto nepodpísané žiadosti poslať na e-mail príslušného úradu práce; následne bude zamestnávateľovi doručený notifikačný email o odoslaní žiadosti. Ak zamestnávateľ má elektronický podpis, alternatívou je aj podanie cez www.eslovensko.sk.

Príslušný úrad práce žiadosť a výkaz spracuje, vyhotoví Dohodu o poskytnutí finančného príspevku, ktorú bude zasielať zamestnávateľom až od 14.4.2020, a to buď do elektronickej schránky zamestnávateľa na slovensko.sk, alebo poštou. Dohodu je potrebné podpísať a zaslať späť úradu opäť buď poštou, alebo elektronicky.

Podľa posledných vyjadrení Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny by úrady mali začať posielať peniaze na účty zamestnávateľov do 24 hodín od podpísania a doručenia dohody.

Minister verejnosť tiež informoval, že Vláda SR pripraví schému pomoci aj pre veľkých zamestnávateľov.

3. DANE, ÚČTOVNÍCTVO, PODPORA FINANCOVANIA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

Dňa 04.04.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „Zákon“).

Zákon upravuje opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 (ďalej len „pandémia“).

Opatrenia podľa Zákona sa uplatňujú v období od 12.03.2020 do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom Vláda SR odvolá mimoriadnu situáciu (ďalej len „obdobie pandémie“), resp. až do uplynutia najneskoršej lehoty podľa Zákona. Nižšie nájdete stručný prehľad niektorých z opatrení Zákona.

OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVY DANÍ

Zákon v rámci opatrení v oblasti správy daní upravuje spôsob doručovania podania (§ 3), zmeškanie lehoty (§ 4), doručovanie (§ 5), prerušenie daňovej kontroly (§ 6), zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy (§ 7), prerušenie daňového konania (§ 8), zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok (§ 9), daňové nedoplatky (§ 10), odloženie daňovej exekúcie (§ 11) a správne delikty a sankcie (§ 12).

 • Zmeškanie lehoty

Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Odpustenie lehoty však neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane.

 • Prerušenie daňovej kontroly

Na žiadosť daňového subjektu sa prerušuje lehota na vykonanie daňovej kontroly, ktorá začala pred obdobím pandémie. Ak daňová kontrola začala počas obdobia pandémie, lehota na jej vykonanie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňovej kontroly. Daňová kontrola, ktorá bola prerušená už pred obdobím pandémie, ostáva prerušená až do konca obdobia pandémie, a to aj v prípade, že pominuli dôvody jej prerušenia.

V prípade daňovej kontroly oprávnenosti nadmerného odpočtu vykonávanej počas obdobia pandémie môže správca dane vydať čiastkový protokol, a to aj ak neobsahuje preukázané kontrolné zistenia a vyhodnotenia dôkazov. Vydaním tohto čiastkového protokolu sa daňová kontrola prerušuje.

 • Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy

Počas obdobia pandémie Finančné riaditeľstvo SR neaktualizuje zverejnený zoznam daňových dlžníkov, platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a zoznam vymazaných platiteľov DPH.

 • Prerušenie daňového konania

Daňové konanie, ktoré sa začalo pred obdobím pandémie, sa počas obdobia pandémie prerušuje na žiadosť daňového subjektu. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti Zákona zostávajú zachované. Daňové konanie, ktoré bolo prerušené pred začatím obdobia pandémie, zostáva prerušené až do skončenia obdobia pandémie, a to aj v prípade, že počas obdobia pandémie pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové konanie prerušilo. Daňové konanie začaté počas obdobia pandémie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni jeho začatia.

Vyššie uvedené sa okrem iného neuplatní na daňové konanie o vrátení daňového preplatku.

 • Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

Počas obdobia pandémie sa prerušuje (i) plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, (ii) plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku a (iii) plynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok.

 • Daňové nedoplatky

Podľa Zákona sa nebude považovať za daňový nedoplatok dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

 • Odloženie daňovej exekúcie

Počas obdobia pandémie sa daňová exekúcia odkladá. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémia do dňa účinnosti Zákona však zostávajú zachované.

OPATRENIA V OBLASTI ÚČTOVNÍCTVA

Zákon stanovuje, že lehoty podľa zákona o účtovníctve sa považujú za dodržané, ak účtovná jednotka povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie alebo do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania stanovenej Zákonom, podľa toho, ktorá uplynie skôr.

Ak počas obdobia pandémie nemohla účtovná jednotka objektívne splniť z personálnych alebo technických dôvodov povinnosti podľa zákona o účtovníctve z dôvodu negatívnych následkov pandémie, nepovažuje sa za porušenie týchto povinností, ak účtovná jednotka tieto povinnosti splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

OPATRENIA V OBLASTI DANE Z PRÍJMOV

Zákon sa dotýka tiež lehôt súvisiacich s vykonaním niektorých úkonov podľa zákona o dani z príjmov.

 • Daňové priznanie k dani z príjmov

Daňové priznanie je potrebné podať do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote je potrebné daň z príjmov aj zaplatiť. Zákon taktiež umožňuje vybraným daňovníkom požiadať o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov o 3 alebo 6 mesiacov.

 • Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov

Vyhlásenie o poukázaní podielu (2%, 3%) zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Zamestnávateľ je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Počas obdobia pandémie môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

 • Hlásenie a ročné zúčtovanie

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie uplynie počas obdobia pandémie sa podáva v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V tejto lehote je splatná aj daň z príjmov.

Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov, ktorého lehota vykonania uplynie počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zamestnávateľ je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Zamestnávateľ zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou z príjmov a úhrnom zrazených preddavkov na daň z príjmov v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú prémiu, daňový bonus alebo jeho časť a daňový bonus na zaplatené úroky alebo jeho časť do výšky ustanovenej zákonom o dani z príjmov.

OPATRENIA V OBLASTI FINANČNEJ POMOCI

Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky v malých podnikoch alebo stredných podnikoch (ďalej len „malý zamestnávateľ“) môže Ministerstvo financií SR poskytnúť finančnú pomoc.

Finančná pomoc sa poskytuje vo forme (i) záruky za úver poskytnutý inštitúciami Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len „Banka“) alebo (ii) úhrady úroku z úveru poskytnutého Bankou. Finančnú pomoc možno poskytnúť najviac do výšky a v prípadoch ustanovených osobitným predpisom[1].

 • Záruka za úver

Záruka za úver poskytnutý Bankou predstavuje záväzok Ministerstva financií SR voči malému zamestnávateľovi, že uspokojí jeho záväzok zo zmluvy o úvere uzavretej medzi Bankou a malým zamestnávateľom, ak ho malý zamestnávateľ neplní. Túto záruku možno poskytnúť, ak ku dňu podpisu zmluvy o úvere:

 1. nejde o malého zamestnávateľa, ktorý má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu, alebo agentúrou dočasného zamestnávania,
 2. nie je malý zamestnávateľ viac ako 180 dní v omeškaní s platením pohľadávok na poistnom voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni,
 3. nebolo voči malému zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
 4. sú splnené aj ďalšie podmienky určené Bankou.

V prípade, že malý zamestnávateľ nesplní svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy o úvere, Ministerstvo financií SR splní záväzok zo záruky za úver za malého zamestnávateľa voči Banke. V rozsahu plnenia vznikne Ministerstvu financií SR voči malému zamestnávateľovi pohľadávka (ďalej len „pohľadávka z realizovanej záruky“). Malý zamestnávateľ je povinný splatiť Ministerstvu financií SR pohľadávku z realizovanej záruky spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.

 • Úhrada úroku

Úhradu úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu, ak počas obdobia určeného v zmluve o úvere udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere a na konci tohto obdobia nebude v omeškaní s pohľadávkami na poistnom voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni nad výšku stanovenú v zmluve o úvere.

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Legal Tech Factory Europe

Čítaj viac

Samit DIGITALEUROPE v Budapešti: Digitálna konkurencieschopnosť EÚ nesmie byť obmedzovaná reguláciami

Čítaj viac

Trinásty ročník IT Fitness Testu: Začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.