Novinky Nezaradené 22.3.2021

Koronavírus: Aktuálne platné opatrenia z vyhlášky ÚVZ (od 22. 3.)

Pozrite si aktuálny prehľad opatrení ÚVZ.

S účinnosťou od pondelka 22. 3. 2021 sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,
 • prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou (take away) alebo prostredníctvom donáškovej služby
 • predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády SR č. 160 z 17.3.2021,
 • predajne drogérie, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať,  pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 4 predmetnej vyhlášky, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,
 • zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
 • výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zaradení,
 • predajne náhradných dielov motorových vozidiel a odťahových služieb,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb, knižníc,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
 • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
 • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, obchodné miesta sieťových odvetví,
 • prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení,
 • taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 2 predmetnej vyhlášky,
 • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 • prevádzky kľúčových služieb,
 • zberné dvory,
 • obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3 predmetnej vyhlášky,
 • služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania, služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia,
 • prevádzky poskytujúce služby držiteľom Dekrétu kandidáta podľa prílohy, ktoré sú nevyhnutné pre výkon športovej činnosti držiteľa Dekrétu kandidáta podľa prílohy,
 • prevádzky poskytujúce služby za účelom zabezpečenia hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. i) alebo j) predmetnej vyhlášky (týmito hromadnými podujatiami sú športové podujatia),
 • prevádzky záhradkárstiev,
 • nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m, (novinka)
 • zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach, pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 8 predmetnej vyhlášky (novinka). 

Prevádzkovatelia poskytujúci hotelové služby alebo ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické alebo ostatné krátkodobé ubytovacie služby musia dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, alebo šatkou – od 15.3. respirátor FFP2,
 • zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch prevádzky,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Všetkým prevádzkovateľom sa nariaďuje dodržiavať protiepidemiologické opatrenia (napr. povinná aplikácia dezinfekcie, zabezpečiť zachovávanie rozostupov, zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiéri alebo exteriéri prevádzky a ďalšie), ktoré sú uvedené v § 2 ods. 1 predmetnej vyhlášky.

Naďalej platí, že od pondelka do piatku, v čase od 9:00 do 11:00 môžu prevádzkovatelia potravín a drogérii umožniť vstup do týchto prevádzok len osobám starším ako 65 rokov alebo osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcom, na základe preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Zároveň sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám naďalej zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy s výnimkou:

 • hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR/Ag testu nie starším ako 12 hodín, a ktoré budú ohlásené na mieste príslušnom RUVZ najneskôr 48 hod. pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania,
 • výkon obradu krstu a sobášneho obradu, do počtu 6 osôb, vrátane ich civilných verzií,
 • celoplošné Ag testovanie na COVID-19,
 • zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby,
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom nasledujúcich súťaží: hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej-muži) futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži), hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy), volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal), basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal – ženy), (tieto súťaže musia prebiehať bez obecenstva),
 • výkon hromadných podujatí bez obecenstva, nevyhnutných pre športovú prípravu a kvalifikáciu výlučne osôb, ktoré sú držiteľmi Dekrétu kandidáta podľa prílohy. Všetci účastníci musia v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo Ag testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR/AG testu, nie starším ako 12 hodín; počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia; konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému RÚVZ; príslušný RÚVZ môže z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia; opatrenia, ktoré musia byť počas športových podujatí sú uvedené v § 2 ods. 7 predmetnej vyhlášky
 • pri výkone hromadných podujatí v interiéri/exteriéri sa musia dodržiavať opatrenia uvedené v § 4 ods. 3 až 6 predmetnej vyhlášky.

Kompletné znenie všetkých aktuálne platných nariadení nájdete vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Rozhovor Emila Fitoša pre Hospodárske noviny: Tam, kde my v IT kráčame, iní bežia

Čítaj viac

Kybernetická bezpečnosť prioritou: Čo potrebujete vedieť o NIS 2?

Čítaj viac

(VIDEO) M. Lelovský z bruselského samitu DIGITALEUROPE: Potrebujeme menej regulácií a viac digitálne zručných ľudí

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.