Novinky Nezaradené 22.3.2021

Koronavírus: Aktuálne platné opatrenia z vyhlášky ÚVZ (od 22. 3.)

Pozrite si aktuálny prehľad opatrení ÚVZ.

S účinnosťou od pondelka 22. 3. 2021 sa uzatvárajú maloobchodné prevádzky a prevádzky poskytujúce služby, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na:

 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na vykonanie liečebných procedúr na základe návrhu lekára, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu,
 • prevádzky verejného stravovania, vrátane stánkov s trvalým stanovišťom, vydávajúce pokrmy a nápoje zabalené na odber so sebou (take away) alebo prostredníctvom donáškovej služby
 • predajne potravín v rozsahu uspokojenia nevyhnutných životných potrieb v zmysle uznesenia vlády SR č. 160 z 17.3.2021,
 • predajne drogérie, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok a očné optiky, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, v ktorých je možno tovar zakúpený na diaľku prevziať, vrátiť alebo reklamovať,  pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 4 predmetnej vyhlášky, pričom tovarom zakúpeným na diaľku sa rozumie tovar zakúpený prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu,
 • zásielkový predaj tovarov zakúpených na diaľku,
 • výdaj, vrátenie alebo reklamácia tovarov zakúpených na diaľku, vydávaných prostredníctvom technických zariadení, najmä balíkomatov, boxov na zásielky a iných obdobných technických zaradení,
 • predajne náhradných dielov motorových vozidiel a odťahových služieb,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb, knižníc,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
 • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
 • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, obchodné miesta sieťových odvetví,
 • prevádzky poskytujúce opravu a servis elektroniky, strojov a iných vecí a zariadení,
 • taxislužby pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 2 predmetnej vyhlášky,
 • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 • prevádzky kľúčových služieb,
 • zberné dvory,
 • obchodné domy pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 3 predmetnej vyhlášky,
 • služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania, služby krátkodobého ubytovania v súvislosti s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a služby nevyhnutného ubytovania za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia,
 • prevádzky poskytujúce služby držiteľom Dekrétu kandidáta podľa prílohy, ktoré sú nevyhnutné pre výkon športovej činnosti držiteľa Dekrétu kandidáta podľa prílohy,
 • prevádzky poskytujúce služby za účelom zabezpečenia hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. i) alebo j) predmetnej vyhlášky (týmito hromadnými podujatiami sú športové podujatia),
 • prevádzky záhradkárstiev,
 • nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, zeleniny a ovocia, potravín so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m, (novinka)
 • zariadenia spoločného stravovania, ktoré poskytujú stravovacie služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním na mieste pokrmov alebo nápojov na pracoviskách, v školských zariadeniach, školách, zariadeniach sociálnych služieb, zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a v zdravotníckych zariadeniach, pri dodržaní podmienok podľa § 2 ods. 8 predmetnej vyhlášky (novinka). 

Prevádzkovatelia poskytujúci hotelové služby alebo ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické alebo ostatné krátkodobé ubytovacie služby musia dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • zamestnanci musia mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, alebo šatkou – od 15.3. respirátor FFP2,
 • zakazuje sa konzumácia pokrmov alebo nápojov v spoločných priestoroch prevádzky,
 • zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Všetkým prevádzkovateľom sa nariaďuje dodržiavať protiepidemiologické opatrenia (napr. povinná aplikácia dezinfekcie, zabezpečiť zachovávanie rozostupov, zákaz pre zákazníkov konzumovať pokrmy a nápoje v interiéri alebo exteriéri prevádzky a ďalšie), ktoré sú uvedené v § 2 ods. 1 predmetnej vyhlášky.

Naďalej platí, že od pondelka do piatku, v čase od 9:00 do 11:00 môžu prevádzkovatelia potravín a drogérii umožniť vstup do týchto prevádzok len osobám starším ako 65 rokov alebo osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ich sprievodcom, na základe preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Zároveň sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám naďalej zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy s výnimkou:

 • hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR/Ag testu nie starším ako 12 hodín, a ktoré budú ohlásené na mieste príslušnom RUVZ najneskôr 48 hod. pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania,
 • výkon obradu krstu a sobášneho obradu, do počtu 6 osôb, vrátane ich civilných verzií,
 • celoplošné Ag testovanie na COVID-19,
 • zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby,
 • výkon hromadných podujatí nevyhnutných s priebehom nasledujúcich súťaží: hokej: TIPOS extraliga (hokej – muži), ICE HOCKEY LEAGUE (hokej – muži), Slovenská hokejová liga (hokej-muži) futbal: FORTUNA Liga (futbal – muži), II. futbalová liga (futbal – muži), hádzaná: SLOVNAFT Handball Extraliga (hádzaná – muži), MOL Liga (hádzaná – ženy), volejbal: Extraliga muži (volejbal), Extraliga ženy (volejbal), basketbal: Slovenská basketbalová liga (muži – basketbal), Extraliga ženy (basketbal – ženy), (tieto súťaže musia prebiehať bez obecenstva),
 • výkon hromadných podujatí bez obecenstva, nevyhnutných pre športovú prípravu a kvalifikáciu výlučne osôb, ktoré sú držiteľmi Dekrétu kandidáta podľa prílohy. Všetci účastníci musia v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo Ag testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,
 • športové podujatia trvajúce dlhšie ako 4 dni, pričom pri nástupe na hromadné podujatie musia všetci účastníci a osoby zabezpečujúce priebeh podujatia disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako 24 hodín a opustia hromadné podujatie, iba ak budú disponovať výsledkom RT-PCR/AG testu, nie starším ako 12 hodín; počas výkonu hromadného podujatia nemôže dochádzať ku kontaktu účastníkov hromadného podujatia alebo osôb zabezpečujúcich priebeh hromadného podujatia s osobami, ktoré nie sú účastníkmi hromadného podujatia alebo osobami zabezpečujúcimi priebeh hromadného podujatia; konanie hromadného podujatia musí byť najmenej 24 hodín pred jeho začiatkom ohlásené príslušnému RÚVZ; príslušný RÚVZ môže z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť ďalšie prísnejšie opatrenia pre organizáciu podujatia; opatrenia, ktoré musia byť počas športových podujatí sú uvedené v § 2 ods. 7 predmetnej vyhlášky
 • pri výkone hromadných podujatí v interiéri/exteriéri sa musia dodržiavať opatrenia uvedené v § 4 ods. 3 až 6 predmetnej vyhlášky.

Kompletné znenie všetkých aktuálne platných nariadení nájdete vo Vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Nezaradené
16.3.2023

Verejné pripomienkovanie IT projektov (update 16. 3. 2023)

Čítaj viac

Stretnutie ITAS a ÚVO: Obstarávanie IT sa musí profesionalizovať

Čítaj viac

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Invelity

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.