Vízia eGov

Lepšie digitálne Slovensko

2021 - 2030

Predstavte si eGovernment ako mesto.

Rozvoj každého mesta si vyžaduje dôsledné architektonické plánovanie, kvalitnú infraštruktúru a občiansku vybavenosť. Mesto musí zároveň dbať na kvalitu ponúkaných služieb a myslieť hlavne na potreby obyvateľov. Presne o tom je aj naša vízia moderného a dobre fungujúceho eGovernmentu.

Naša vízia slovenského eGovernmentu

Informatizácia verejnej správy je predmetom širokej verejnej diskusie, ktorá sa naštartovala začiatkom minulej dekády a pokračovala v nasledujúcich obdobiach. Mimoriadnu intenzitu nabrala po roku 2015 a odvtedy sa o túto tému intenzívnejšie zaujíma široká verejnosť i médiá.

V priebehu rokov sa diskusia menila. Najskôr sa hovorilo o elektronických službách a informatici pretláčali do povedomia pojem eGovernment. Následne sa stredobodom záujmu stala oblasť architektúry, riešení a technológií. Značnú pozornosť na seba pútali aj pochybenia pri obstarávaniach či kvalite realizácie projektov. S týmito témami sa určite budeme stretávať i naďalej.

Zobraz viac

Všetky problémy však majú svoje riešenia. Musíme si uvedomiť, že postupná informatizácia verejnej správy je obrovským transformačným projektom, s ktorým by zložito zápolili aj komerčné inštitúcie s množstvom profesionálov na palube.

Informatizácia Slovenska je výsledkom úspešných, ale aj menej úspešných projektov a dnes si jej zložitosť uvedomuje väčšina zainteresovaných strán. Práve na tom má veľkú zásluhu otvorená verejná diskusia.

V tomto dokumente chceme opäť nastoliť tému strategického smerovania digitálnej transformácie verejnej správy. Považujeme za správne začať práve víziou a do diskusie pozývame všetkých, ktorí považujú informatizáciu za kľúčovú pri formovaní budúcnosti Slovenska. Silná nadrezortná vízia je základným východiskom, bez ktorého sa digitálna transformácia verejnej správy na Slovensku bude posúvať vpred len ťažko.

V ITAS sme presvedčení, že všetky tézy tejto vízie sú realizovateľné. Či sa stanú skutočnosťou bude závisieť od politickej vôle a schopností všetkých, ktorí k informatizácii majú čo povedať.

Emil Fitoš - prezident IT Asociácie Slovenska

Vízia lepšej informatizácie

01.

Plné využitie potenciálu IKT povedie k transformácii inštitúcií a zmene procesov vo verejnej správe.

02.

Úrady novej generácie 3 budú vo vzťahu k občanovi fungovať ako univerzálne klientske centrá.

03.

Architektúra informačných systémov umožní postaviť klienta – občana alebo podnikateľa – do stredu diania.

04.

Papier sa stane nadbytočným a úrady budú fungovať ako plne digitálne a navzájom prepojené jednotky.

Koniec papierovačiek
Ochotní a šikovní úradníci
Všetko vybavíte pri jednom priečinku
Prestanete behať po úradoch
Viac peňazí v štátnom rozpočte
Najmodernejšie technológie a umelá inteligencia
Pilier 1

Klientske centrá a online služby novej generácie

01.

RIEŠENIA A TECHNOLÓGIE

Zanikne posúvanie papierových dokumentov a vytváranie spisov.

Kolaboratívna práca s jednotnými údajmi.

Transparentnosť a adresnosť úradných rozhodnutí sa bude riešiť cez jednoduchú a zároveň bezpečnú autentifikáciu a autorizáciu.

Začnú sa bežne využívať nástroje pre telekonferencie a videohovory.

Využitie nástrojov automatizácie a samoučiacich sa nástrojov založených na báze umelej inteligencie.

Do praxe budú nasadené nástroje pre responzívnu a proaktívnu podporu vybavovania žiadostí.

Jednotlivé informačné systémy budú fungovať v Integrovanom informačnom systéme verejnej správy.

Integrovaný informačný systém štátu bude v maximálnej možnej miere sprístupnený na báze Open Data a Open API.

Efektívny a moderný vzdelávací systém na preškolenie úradníkov.

02.

čO TREBA ZMENIť

Potrebujeme zmeniť zákony, metodiky a pracovné postupy. Využime obrovské možnosti, ktoré nám moderné technológie poskytujú.

Potrebujeme zásadnú zmenu správneho poriadku, zákona o registratúre a iných kľúčových legislatívnych noriem.

Potrebujeme vzdelávať úradníkov. Kľúčovú úlohu v napĺňaní vízie zohrávajú ľudia, ktorí na úradoch pracujú. Zlepšime ich pracovné prostredie a technické zabezpečenie.

Potrebujeme konsolidáciu procesov a dát. Sú totiž spravované v izolovaných silách, ktoré vzájomne nespolupracujú.

Potrebujeme otvoriť prostredie štátnych inštitúcií pre outsourcing služieb. Týka sa to aj realizácie end-to-end procesov. Môžeme na to využiť napríklad verejno–súkromné partnerstvá. Bude to viesť k úsporám a profesionalizácii služieb.

Potrebujeme kooperáciu s vládou Slovenskej republiky. Naši najvyšší politickí predstavitelia si musia uvedomiť, že postupné zoštíhľovanie rezortov vďaka efektívnemu využívaniu služieb eGovernmentu povedie k efektívnejšej a lepšej verejnej správe.

Potrebujeme stanoviť záväzné KPIs, ktoré zohľadnia, že eGovernment sa dá robiť efektívnejšie s menším počtom ľudí. Ich dodržiavanie bude kontrolovať NKÚ.

Potrebujeme zaviesť teleworking, home office a ďalšie pracovné procesy overené v súkromnom sektore aj pre zamestnancov verejnej správy.

03.

Benefity

Proklientská orientácia.

Práca úradníka viac nebude kopírovať papierový svet.

Ľudia a firmy všetko vybavia pri jednom priečinku, bez nutnosti návštevy úradov.

Klientske centrá sa stanú zdieľanými pracoviskami pre celú verejnú správu.

Maximálne proaktívny prístup k vybaveniu všetkých žiadostí.

Všetky potrebné štátne dátové zdroje budú plne integrované.

Podpora intuitívnych nástrojov, napríklad umelej inteligencie.

Štíhlejšie a efektívnejšie úrady s kvalitnými zamestnancami umožnia uvoľnenie personálnych kapacít pre komerčný sektor. Ľudia sa vďaka tomu zamestnajú v produktívnych odvetviach, v ktorých pociťujeme obrovský nedostatok pracovnej sily.

Zvýšenie príjmov štátu. Do oblasti sociálneho a dôchodkového zabezpečenia bude nasmerovaný oveľa väčší podiel finančných prostriedkov.

Zvýšenie atraktivity práce vo verejnej správe.

Nový svet práce prinesie aj do prostredia verejnej správy flexibilitu, diverzitu, rešpektovanie rôznych potrieb úradníkov a podporu rovnováhy pracovného a súkromného života.

Zjednodušenie podnikania
Klient na prvom mieste
Viac možností ako moderne komunikovať s úradmi
Budete vedieť, čo o vás štát vie
Jeden prístupový bod pre podnikateľov
Pilier 2

eGovernment bez bariér

01.

RIEšENIA A TECHNOLóGIE

Nástroje na automatizáciu administratívnych procesov.

Samoučiace sa rozhrania.

Video-, voice- a textové chatboty.

Video streaming ako bežná platforma komunikácie s úradmi a medzi úradmi.

Transparentné a verifikovateľné metódy na delegovanie práv a konanie v zastúpení.

Otvorené rozhrania a datasety.

Smart contracty s rozhraním umožňujúcim jednoduché zaevidovanie a zdokumentovanie rozhodnutí jednotlivcov.

02.

ČO TREBA ZMENIŤ

Na základe existujúcich poznatkov z procesných analýz služieb, ktoré štát občanom a firmám poskytuje, skonsolidujeme fyzické prístupové body na úradoch.

Potrebujeme skôr zdatných konzultantov než úradníkov. Štátni zamestnanci musia ovládať moderné technológie, aby občanom a podnikateľom poskytli adekvátny servis.

Potrebujeme nasadiť autentifikačné a autorizačné nástroje zodpovedajúce multikanálovému prístupu a praxi známej z komerčného sveta.

Potrebujeme faktickú a legislatívne podloženú akceptáciu smart contractov a iných nástrojov umožňujúcich vierohodne dokumentovať a verifikovať vzťahy medzi jednotlivcami alebo subjektmi.

Potrebujeme moderné a kvalitné siete s dostatočnou kapacitou. Mali by byť základným stavebným kameňom nových služieb eGovernmentu na celom území Slovenska.

Prioritne sa budeme koncentrovať na služby ovplyvňujúce medzinárodné hodnotenie digitálnej vyspelosti Slovenska.

03.

Benefity

Občania a podnikatelia budú mať k dispozícii širšiu škálu prístupových kanálov – od klasickej návštevy úradu cez sociálne siete až po videoboty.

Získajú prístup ku všetkým dostupným informáciám, ktoré o nich štát vlastní.

Klientske centrá sa stanú zdieľanými pracoviskami pre celú verejnú správu.

Maximálne proaktívny prístup k vybaveniu všetkých žiadostí

Podnikatelia budú mať k dispozícii jeden virtuálny bod pre všetky úkony v komunikácii so štátom. Budú doň integrované firemné informačné systémy a pre firmy tak odpadne nutnosť opakovaného nahlasovania zmien rôznym úradom.

V kontakte so štátom sa zavedú progresívne biznisové modely. Zjednodušené postupy pri konaní v zastúpení umožnia delegovanie úkonov na sprostredkovateľské firmy so silným technologickým zázemím.

Maximálna transparentnosť
Vaše dáta budú v bezpečí
Štátny hardware a software na špičkovej úrovni a plne integrovaný so štandardmi EÚ.
Ekologicky udržateľné IT
Stop falošným správam a hoaxom
Pilier 3

Spoločensky zodpovedné IT

01.

RIEšENIA A TECHNOLóGIE

Nástroje kybernetickej bezpečnosti používané na všetkých úrovniach – od infraštruktúry až po externé rozhrania informačných systémov.

Nástroje zabezpečujúce ochranu osôb a majetku, s prihliadnutím na rozvoj periférnych zariadení určených na zber a spracovanie dát.

Umelá inteligencia a iné nástroje slúžiace na identifikáciu rizík, nepravdivých informácií a ochranu pred digitálnou manipuláciou.

Infraštruktúrne riešenia zamerané na znižovanie spotreby energie.

Zariadenia a komponenty znižujúce ekologickú záťaž, v ktorých budú použité ekologicky bezpečné materiály.

Digitálne technológie, ktoré budú viesť k obmedzeniu cestovania, spotreby pohonných hmôt z fosílnych palív a zníženiu spotreby papiera.

02.

čO TREBA ZMENIť

Potrebujeme pružnú aplikáciu inovácií, nových poznatkov a funkčných eGov riešení z iných členských štátov EÚ do slovenskej legislatívy.

Potrebujeme rozvíjať legislatívne procesy v súlade s GDPR a zároveň zaviesť dôslednú certifikáciu všetkých systémov eGovernmentu, aby bolo garantované dodržiavanie týchto noriem.

Potrebujeme intenzívnejšie vzdelávať spoločnosť nielen o príležitostiach, ale aj o hrozbách, ktorým dnes čelíme v súvislosti s expanziou IT do každodenného života. Na tieto hrozby musí adekvátne a okamžite reagovať aj náš vzdelávací systém a školstvo.

Potrebujeme dodržiavať transparentnosť a otvorenosť súťaží a verejných obstarávaní. Týka sa to nielen nových informačných systémov, ale aj obnovy starých. Dôraz musí byť kladený na kvalitu a hospodárnosť.

03.

Benefity

Štát zabezpečí a financuje ochranu kritickej infraštruktúry a zároveň poskytuje jej plnú dostupnosť pre občanov aj podnikateľov.

Štát ochráni občanov a podniky pred zneužitím dát, ktoré mu poskytli a svoje informačné systémy permanentne udržiava v špičkovej kondícii.

Prostredie eGovernmentu bude garantovať najvyššiu úroveň kybernetickej a informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

Štát poskytne občanom pravdivé a komplexné informácie až do rozsahu, ktorý neohrozí bezpečnosť štátnych inštitúcií. Zároveň zamedzí zneužitiu osobných a podnikateľských údajov či práv.

Štát upozorňuje verejnosť na nepravdivé informácie, falošné správy a hoaxy, ktoré by ju mohli dezorientovať pri rozhodovaní o každodenných životných situáciách. Zároveň bude pôvodcov, tvorcov a šíriteľov takýchto správ postihovať.

Štát zabezpečí, aby jeho informačné a komunikačné systémy spĺňali štandardy z hľadiska ochrany životného prostredia a aby ich prevádzka a spotreba energií boli v súlade s európskymi a svetovými normami.

Štát bude postupovať zodpovedne a transparentne pri budovaní, obnove a prevádzke informačných systémov.

Štát bude zaisťovať integráciu eGovernmentu s ostatnými členskými štátmi EÚ.

Tri PILIERE vízie lepšieho eGovernmentu

Brožúra na stiahnutie

Stiahnite si PDF brožúru

Slovník pojmov

Fyzické zariadenie alebo softvér na overenie identity používateľa.

Použitie technológií, ktoré umožňujú, aby určité (napr. výrobné alebo riadiace) procesy prebehli bez aktívneho ľudského konania či ľudskej práce. Najčastejšie ide o automatické riadenie v priemyselných aplikáciách, teda používanie rôznych riadiacich systémov pre prevádzku zariadenia.

Softvér, ktorý sa používa na riadenie operácií. Ide o programy, s ktorými klienti (verejnosť) neprichádzajú do kontaktu, resp. nepoužívajú ich priamo.

Slúži ako základ pre riadenie a plánovanie podnikových procesov, ktoré podporujú zlepšovanie podnikania optimalizáciou prevádzkových činností a podporou interoperability.

Používateľské rozhranie alebo užívateľské rozhranie sú programy a zariadenia, ktoré sú k dispozícii používateľovi systému na spracovanie dát.

Zariadenie, ktoré prepája sieťové komunikačné zariadenia. Slúži predovšetkým pre klientov/ používateľov na komunikáciu s daným subjektom a vybavovanie ich žiadostí a podaní.

Informačné a komunikačné technológie.

Pozri Integrovaný informačný systém.

Integrácia informačných systémov a údajov, ktoré obsahujú, slúži na starostlivé a metodické kombinovanie údajov z rôznych informačných systémov a ich vzájomné prepojenie. Cieľom systémovej integrácie je zlepšenie funkčnosti informačného systému, jeho väčšia efektivita, úspora nákladov a času na jeho prevádzku.

Aktuálny súbor komponentov, ktoré tvoria informačný systém. Opisuje návrh jednotlivých komponentov a ich vzájomných vzťahov.

Vývoj informačného systému bez zohľadnenia toho, že v budúcnosti by mal byť súčasťou integrovaného informačného systému.

Napríklad schválenie alebo zamietnutie podania občana alebo podnikateľa, ku ktorému sa vo vzájomných interakciách vyjadrujú rozličné úrady.

Je určená zákonom. Patria do nej informačné systémy, ktoré zabezpečujú základné a kriticky dôležité funkcie štátu. Ide napríklad o bezpečnostné informačné systémy.

Druh rozšírenia funkcií informačného systému.

Požívajú ho napríklad banky, ktoré klientom umožňujú využívať všetky technické možnosti na komunikáciu (telefón, aplikácia, návšteva pobočky, e-mail, video chat atď.)

Otvorené API (často označované ako verejné API) je verejne dostupné rozhranie pre programovanie aplikácií, ktoré poskytuje vývojárom programový prístup k softvérovej aplikácii alebo webovej službe. API sú sady požiadaviek, ktoré určujú, ako môže jedna aplikácia komunikovať s inou.

Dáta, ktoré môžu byť voľne používané, zdieľané a vytvorené na akýkoľvek účel.

Vyžaduje si aktívny prístup úradov k vybaveniu žiadostí občanov. Úradníci pristupujú k podaniam proaktívne a bez zbytočného zdržania.

Počítačový protokol, ktorého cieľom je digitálne uľahčiť, overiť alebo presadzovať vyjednávanie alebo plnenie zmluvy. Inteligentné zmluvy umožňujú vykonávanie dôveryhodných transakcií bez tretích strán. Tieto transakcie sú sledovateľné a nezvratné.

Systém práce, na základe ktorej zamestnanec vykonáva svoje pracovné povinnosti z iného schváleného pracoviska mimo sídla svojho zamestnávateľa. V praxi je teleworking akousi obojstranne prospešnou pracovnou dohodou, ktorá umožňuje vykonávať prácu počas ktorejkoľvek časti pravidelných a platených hodín na zamestnávateľom schválenom alternatívnom pracovisku (napr. práca z domu).

Súvisiace Case Studies

Kontaktné centrum pre Ústredný portál verejnej správy

Klient: NASES
Čítaj viac

Systém jednotnej platformy pre poskytovanie verejných služieb

Klient: UNDP Montenegro
Čítaj viac

Implementácia nástroja pre prístup a správu služieb vládneho cloudu

Klient: MF SR, MV SR
Čítaj viac
MIM
2017

Centrálna správa referenčných údajov (CSRÚ)

Klient: štát
Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.