Novinky 9.6.2017

Pozvánka na Mimoriadne Valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska, 21. 6. 2017

Pozývam Vás na Mimoriadne Valné zhromaždenie IT Asociácie Slovenska, ktoré sa uskutoční dňa 21. júna 2017 o 14:00 hod,  v hoteli NH Gate One v Bratislave, s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia, kontrola uznášaniaschopnosti, voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia
 2. Programové vyhlásenie a doplnenie Stratégie ITAS 2020
 3. Prerokovanie nového exekutívneho a kompetenčného zloženia orgánov ITASu (prezident, viceprezidenti, prezídium, sekretariát) aby asociácia mohla aktívnejšie zabezpečovať a hájiť potreby členov ITAS a pôsobiť voči verejným činiteľom aj širokej verejnosti
 4. Zmena stanov ITAS v zmysle bodu 3.
 5. Zmena stanov umožňujúca asociované členstvo
 6. Predstavenie kandidátov do jednotlivých orgánov ITAS
 7. Voľba prezidenta a viceprezidentov ITAS
 8. Voľba členov prezídia ITAS
 9. Záver a ukončenie mimoriadneho valného zhromaždenia

Vážení členovia, pri tomto valnom zhromaždení si Vás osobitne dovolím požiadať o Vašu účasť. Ide o mimoriadne valné zhromaždenie, a to nielen z formálneho hľadiska, ale aj z hľadiska úpravy stanov, ktorá vyžaduje minimálne dvojtretinovú účasť. Je zvolané na základe rozhodnutia prezídia z 18. 5. 2017 reagujúceho na žiadosť časti členov ITAS a na nadväzujúcu komunikáciu s týmito členmi.

Z toho rezultuje návrh na doplnenie programovaného zamerania ITAS (bod 2), zmenu stanov dopĺňajúcu štruktúru orgánov ITAS o prvého viceprezidenta a viceprezidenta za účelom zvýšenia akcieschopnosti ITAS najmä vo vzťahu k výzvam vývoja na IT trhu, úpravu kompetencií a vzťahov prezidenta, prvého viceprezidenta a viceprezidenta (bod 3) a návrh na voľbu prezidenta, viceprezidentov a členov prezídia (body 6 až 8).

Do programu je opätovne zahrnutá aj zmena stanov umožňujúca asociované členstvo, o ktorej sa napokon pre nedostatočný počet prítomných členov nehlasovalo na nedávnom riadnom valnom zhromaždení (bod 5).

V Bratislave, 19. mája 2017

Prezident IT Asociácie Slovenska
Mário Lelovský

 

——————————————————————-

Náhradné VZ

Valné zhromaždenie ITAS je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň 50% členov ITAS. Ak nebude valné zhromaždenie po uplynutí jednej hodiny od stanoveného začiatku jej konania uznášaniaschopné, vyhlási prezident po uplynutí tejto lehoty začatie konania náhradného valného zhromaždenia. Náhradné valné zhromaždenie bude mať rovnaký program rokovania ako pôvodné. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné pri minimálne 30%-nej účasti členov.

Doplňujúce informácie

V prípade potreby vám vysvetľujúce informácie poskytne tajomník ITAS Gustav Budinsky  (0903 433 345) budinsky@itas.sk , Mário Lelovský (0905 613 928, lelovsky@itas.sk), alebo ktorýkoľvek člen prezídia ITAS.

Materiály na VZ

Materiály na VZ vám zašleme v nasledujúcich dňoch.

Účasť na VZ

Na zasadnutí valného zhromaždenia zastupuje člena jeho štatutárny orgán alebo osoba splnomocnená štatutárnym orgánom na základe osobitne udeleného písomného plnomocenstva (nemusí byť notársky overené, môže byť zaslané emailom na budinsky@itas.sk, v každom prípade je potrebné ho predložiť na VZ).

Náhradné VZ

Valné zhromaždenie ITAS je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň 50% členov ITAS. Ak nebude valné zhromaždenie po uplynutí jednej hodiny od stanoveného začiatku jej konania uznášaniaschopné, vyhlási prezident po uplynutí tejto lehoty začatie konania náhradného valného zhromaždenia. Náhradné valné zhromaždenie bude mať rovnaký program rokovania ako pôvodné. Náhradné valné zhromaždenie je uznášaniaschopné pri minimálne 30%-nej účasti členov.

Potvrdenie účasti na VZ

Prosíme Vás o potvrdenie účasti štatutára, resp. poverenej osoby, do 19.6.2017 e-mailom: budinsky@itas.sk, alebo telefonicky na 0903 433 345

Voľba Prezidenta sa vykoná nasledovným spôsobom:

 1. a) Každý člen ITAS môže pred konaním valného zhromaždenia, na zasadnutí ktorého bude vykonaná voľba prezidenta, navrhnúť jedného kandidáta. Uzávierka kandidátky je o 12:00 hod. v deň pred konaním valného zhromaždenia, teda 20.6.2017
 2. b) Členovia prítomní na valnom zhromaždení obdržia pred voľbou hlasovacie lístky s menným zoznamom navrhovaných kandidátov.
 3. c) Každý hlasujúci člen ITAS pri voľbe vyznačí spôsobom určeným na hlasovacom lístku kandidáta, ktorého navrhuje za prezidenta. Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený viac ako jeden kandidát, je hlasovací lístok neplatný. Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený jeden alebo žiadny kandidát, je hlasovací lístok platný.
 4. d) Kandidát je zvolený, ak získala nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov.
 5. e) Ak žiadny kandidát v prvom kole nezíska potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorých postupujú 2 kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola.
 6. f) V druhom kole volieb bude kandidát zvolený prostou väčšinou hlasov.

Voľba Prvého Viceprezidenta a Viceprezidenta sa vykoná rovnakým spôsobom ako v prípade Prezidenta.

Voľba členov prezídia sa vykoná nasledovným spôsobom:

 1. a) Každý člen ITAS môže pred konaním valného zhromaždenia, na zasadnutí ktorého bude vykonaná voľba prezídia, navrhnúť za seba jedného kandidáta, ktorý spĺňa podmienku podľa bodu 4 tohto článku. Uzávierka kandidátky je o 12:00 hod. v deň pred konaním valného zhromaždenia, 20.6.2017
 2. b) Členovia prítomní na valnom zhromaždení obdržia pred voľbou hlasovacie lístky s menným zoznamom navrhovaných kandidátov.
 3. c) Volení sú členovia prezídia spolu s dvomi náhradníkmi. Každý hlasujúci člen ITAS pri voľbe vyznačí spôsobom určeným na hlasovacom lístku kandidátov, ktorých navrhuje do prezídia, v počte členov prezídia plus ďalších dvoch kandidátov (členovia prezídia plus dvaja náhradníci). Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený vyšší počet kandidátov, je neplatný. Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený nižší počet kandidátov, je platný.
 4. d) Spomedzi kandidátov, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov, rozhoduje ich poradie podľa počtu odovzdaných hlasov o tom, kto z nich sa stal členom alebo náhradníkom.
 5. e) Ak v prvom kole nezíska potrebný počet kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov, uskutoční sa druhé kolo volieb podľa vyššie uvedených zásad.
 6. f) Ak ani v druhom kole volieb nebude zvolený potrebný počet členov do prezídia ITAS, až do zvolenia potrebného počtu členov prezídia budú vykonané ďalšie kolá volieb.
Komentovať

Ďalšie Aktuality

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Legal Tech Factory Europe

Čítaj viac

Samit DIGITALEUROPE v Budapešti: Digitálna konkurencieschopnosť EÚ nesmie byť obmedzovaná reguláciami

Čítaj viac

Trinásty ročník IT Fitness Testu: Začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.