Tlačové správy a stanoviská 19.6.2018

Do Digitálnej koalície vstúpilo 15 nových členov, IT asociácia Slovenska získala prestížne ocenenie v Bruseli za aktívnu podporu činnosti koalície

Výkonný výbor Digitálnej koalície na dnešnom zasadnutí prerokoval plnenie záväzkov, rady koalície sa rozšírili o ďalších nových členov.

 Predstavitelia a členovia Digitálnej koalície – Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky sa dnes stretli na zasadnutí Výkonného výboru, ktoré sa konalo na pôde Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity. Hlavnými bodmi programu boli odpočet plnenia záväzkov členov Digitálnej koalície, prezentácia pristupujúcich členov, deklarácia ich záväzkov a tiež slávnostný podpis Memoranda o vstupe zo strany nových členov.

Zasadnutia sa zúčastnili predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši, prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec, generálny tajomník služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mario Schrenkel, zástupcovia súkromného sektora, predstavitelia akademickej obce a ďalší významní predstavitelia členskej základne Digitálnej koalície. Hostiteľom zasadnutia bol rektor STU Robert Redhammer.

Na zasadnutí vystúpila s krátkym príhovorom aj Martina Slabejová, nová digitálna líderka SR a deklarovala svoj záujem o úzku spoluprácu s Digitálnou koalíciou.

Prezentácia splnených záväzkov bola spojená s tematickou časťou venovanou nevyhnutným potrebám zmien vo vzdelávaní v oblasti IT. Zástupcovia špičkových odborných škôl spolu s predstaviteľmi Sektorovej rady ITaTAsociácie stredných odborných škôl predstavili  programový zámer na zlepšenie kvality vzdelávania a zvýšenie počtu kvalitne pripravených absolventov v skupine odborov informačno-komunikačných technológií a ďalších príbuzných odboroch.

S podporou tohto zámeru vystúpili predstavitelia významných IT firiem T-Systems Slovakia, AT&T Slovakia, Cisco Systems Slovakia a IBM Slovensko, ktoré evidujú narastajúci nedostatok IT profesionálov na pracovnom trhu. IT spoločnosti v spolupráci so strednými odbornými školami pripravia inovované a nové študijné programy pre trh práce podľa požiadaviek digitálnej transformácie podnikov známej ako Industry 4.0. Zámer tiež aktívne podporí Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci plnenia svojich záväzkov.

Zástupcovia Centra vedecko-technických informáciíUniverzity Pavla Jozefa Šafárika predstavili stav a plnenie cieľov Národného projektu IT Akadémia, do ktorého je zapojených už 7760 žiakov ZŠ, 7150 žiakov SŠ a 900 študentov VŠ.

IT Asociácia Slovenska, Vysokej školy ekonomiky a manažmentu verejnej správy a Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí deklarovali plnenie záväzku – vytvorenie spoločného cezhraničného študijného programu a predstavili zástupcov vedenia a študentov Charkovskej národnej ekonomickej univerzity Simona Kuzneca, ktorí sa do programu zapojili. Študenti nastupujú do praxe v spoločnostiach Atos a Soitron a na jeseň budú pokračovať v štúdiu na VŠEMVS kde dokončia magisterské štúdium.   

Dnešným dňom sa členská základňa Digitálnej koalície rozširuje o 15 nových členov a celkový počet dosiahol 52. Do radov koalície sa rozhodli pristúpiť ďalšie subjekty z privátneho, verejného, neziskového a akademického sektora. Svoje členské záväzky deklarovali Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Slovak Telekom, Aliter Technologies, Atos  Slovakia, SPŠ Dopravná v Trnave, SOŠ Technická v Rožňave, SPŠE v Košiciach, SOŠ Informačných technológií v Banskej Bystrici,

Každý člen vstupuje do Digitálnej koalície s konkrétnymi a merateľnými záväzkami. Členovia Digitálnej koalície doposiaľ spolu deklarovali 145 záväzkov a dnes pribudlo 37 nových záväzkov, a to aj od doterajších členov.

Predseda vlády Peter Pellegrini ocenil aktivity Digitálnej koalície: „Myslím, že môžeme byť právom na našu slovenskú Digitálnu koalíciu hrdí, je to veľmi úspešná iniciatíva nielen na domácej pôde, má veľmi konkrétne ciele, neustále rastú rady jej podporovateľov a osobne som veľmi rád, že som bol pri jej vzniku. S potešením som prijal funkciu čestného predsedu predstavenstva Digitálnej koalície a budem jej ciele podporovať aj z pozície predsedu vlády. Digitálna doba je tu, prináša množstvo výhod, ako aj niektoré riziká, a vyžaduje si pripravenosť všetkých aktérov trhu.   Je len na nás či budeme zo zmien, ktoré digitálna transformácia spoločnosti prináša profitovať, alebo naopak nevyužijeme túto príležitosť.“

  „Ako jeden z iniciátorov a zakladajúcich členov digitálnej koalície sa náš úrad snaží ísť príkladom, napĺňať svoje záväzky, a to čo najrýchlejšie. Uvedomujeme si totiž, že pri zvyšovaní digitálnych zručností Slovákov čas hrá proti nám – ak nezačneme riešiť teraz výzvy, ktoré mám pred sebou, ťažko potom dobehneme rozbehnutý vlak,“ vyhlásil vicepremiér Richard Raši. Dodal, že úrad už získal grant pre vypracovanie štúdie dopadov digitálnej transformácie na ekonomiku a spoločnosť Slovenska. Bude zameraná najmä na malých a stredných podnikateľov, ktorí zamestnávajú najviac ľudí a  digitálna transformácia sa ich najviac dotkne. Nový predseda predstavenstva Digitálnej koalície doplnil, že jeho úrad v súčasnosti intenzívne pracuje na stratégii Jednotného digitálneho trhu, pre ktorý sú digitálne zručnosti populácie jedným z hlavných pilierov.

  „Činnosť Digitálnej koalície je pre Slovensko a jeho digitálnu budúcnosť veľmi dôležitá a neustále sa rozširujúce rady našich členov tento fakt potvrdzujú. Som nesmierne rád, že naše aktivity neostali nepovšimnuté ani za hranicami Slovenska, o čom svedčí fakt, že IT Asociácia Slovenska získala v júni 2018 na valnom zhromaždení DigitalEurope prestížne ocenenie Best Member (Najlepší člen) DigitalEurope 2018 práve za „mimoriadny prínos pri posilňovaní digitálnych zručností na Slovensku prostredníctvom aktivít Digitálnej koalície SR. Slovensko je vzorom aj pre ostatné krajiny celej Európy“. Táto pocta patrí aj všetkým členom Digitálnej koalície, ktorí sa aktívne pričinili o  prehlbovanie digitálnych zručností a je pre nás všetkých signálom, že činnosť Digitálnej koalície je vnímaná pozitívne nielen doma, ale aj v zahraničí.uviedol prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska a predseda Výkonného výboru Digitálnej koalície Mário Lelovský.

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislav Ondruš predstavil nový záväzok jeho rezortu: „Vytvorenie centrálneho hodnotenia a certifikácie zručností v oblasti IKT bude viacnásobným prínosom. Každý bude môcť zistiť, ako na tom s digitálnymi zručnosťami je a čo sa musí doučiť, ak sa chce uplatniť v práci. Ten, kto potrebné zručnosti má, dostane o tom všeobecne uznávaný certifikát. A pre zamestnávateľov bude certifikát dôveryhodný, lebo jeho vydanie bude naviazané na rovnaké podmienky na celom Slovensku a celý systém vybudujú ich vlastní špecialisti v oblasti IKT.“

Rastislav Chovanec, štátny tajomník ministerstva hospodárstva upozornil na štvrtú priemyselnú revolúciu: „Táto znamená komplexnú zmenu vnímania priemyselného rozvoja a segmentu malých a stredných podnikov. Ministerstvo hospodárstva prostredníctvom Akčného plánu Inteligentného priemyslu vytvára základný  predpoklad úspešnej transformácie slovenskej ekonomiky, ktorá reaguje na digitalizáciu priemyslu s využitím inovácií a nových technológií.“

Generálny tajomník služobného úradu ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Mario Schrenkel ocenil najmä prínos projektu IT Akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie:Ministerstvo školstva mimoriadne teší, že sa v ére digitálnych zručností v rámci projektu IT Akadémia investuje do ľudských zdrojov. Investuje sa do žiakov, učiteľov, do kvalitného vzdelávania ľudí, aby mohli bádať a prichádzať s inováciami.“

Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sa pri príprave mladých informatikov sústreďujeme na nové oblasti a zaznamenáváme veľký záujem o štúdium. Mladí ľudia si uvedomujú, aká profesia im môže zaručiť dobrú budúcnosť. Zvýšenie kapacít vzdelávania informatikov musí byť naším spoločným záujmom. Nemali by sme dopustiť, aby nám mladí ľudia utekali z krajiny‎. Kľúče k lepšej budúcnosti Slovenska má najmä ministerstvo školstva, cez lepšie financovanie vysokoškolského vzdelávania, zohľadňovania potrieb praxe a podpory spolupráce škôl s firmami.“ uviedol Robert Redhammer, rektor STU v Bratislave.  

Daniel Giebel, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia uviedol: „Na východe Slovenska je dnes ponúkaných viac než 600 nových pozícii v IKT, z toho asi tretina v T-Systems Slovakia. Asi 40% ponúk je možné obsadiť absolventmi stredných odborných škôl – ak prídu dostatočne odborne pripravení,” popisuje situáciu na slovenskom trhu práce v IT Daniel Giebel a zdôrazňuje: “Je dôležité, aby sme my, firmy spolupracovali s ministerstvom, regiónmi, školami aj univerzitami nielen na obsahu vzdelávania ale aj na zvyšovaní kvality odborných programov s ich modernizovaní vzhľadom na trendy digitalizácie. Dnes T-Systems a niekoľko ďalších firiem pracuje so školami individuálne, ale nastal čas spoluprácu zintenzívniť a vzájomne koordinovať na dosiahnutie rýchlejších výsledkov.”

Doplňujúce informácie

 Digitálna koalícia – Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky vznikla v septembri 2017 na základe iniciatívy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a IT Asociácie Slovenska. Pri jej vzniku stálo 21 zakladajúcich členov, ktorí deklarovali 90 záväzkov. Mobilizuje organizácie a inštitúcie pre spoločný postup pri riešení nedostatku digitálnych zručností a spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť občanov Slovenska všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Základným princípom Digitálnej koalície je iniciatíva, v rámci ktorej si členovia stanovujú dobrovoľné záväzky na zlepšenie úrovne digitálnych zručností na Slovensku a následne spolupracujú na ich plnení.  Členstvo v Digitálnej koalícii je pre každého člena dobrovoľné a bezplatné.

DigitalEurope je združenie najvýznamnejších IT spoločností z celej Európy ako aj IT asociácií vo všetkých európskych krajinách. www.digitaleurope.org  

Viac informácií nájdete na webe www.digitalnakoalicia.sk.

Komentovať

Ďalšie Aktuality

Novým členom ITAS sa stala spoločnosť Legal Tech Factory Europe

Čítaj viac

Samit DIGITALEUROPE v Budapešti: Digitálna konkurencieschopnosť EÚ nesmie byť obmedzovaná reguláciami

Čítaj viac

Trinásty ročník IT Fitness Testu: Začína sa najväčšie testovanie digitálnych zručností v strednej a východnej Európe

Čítaj viac

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies

Používate zastaralý prehliadač. Môžete si ho aktualizovať na tejto stránke.