Úvod Budúcnosť a rozvoj Stratégia ITAS 2020

Stratégia ITAS 2020

1138
ZDIEĽAŤ
IT Asociácia Slovenska (ITAS) je profesným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. ITAS bol založený v roku 1999 ako záujmové združenie právnických osôb a k 28.2.2015 zastupuje 90 svojich členov, spoločností, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 25 tisíc zamestnancov. ITAS je najväčším kolektívnym členom Republikovej únie zamestnávateľov, členom Združenia podnikateľov Slovenska a zastupuje Slovenskú republiku v DigitalEurope.
IT Asociácia Slovenska presadzuje informatizáciu ako predpoklad budovania znalostnej spoločnosti. Členovia ITAS prispievajú k sproduktívneniu fungovania spoločnosti aplikáciou infokomunikačných technológií do života.
Sektor IKT je dôležitý pilier ekonomiky, ktorý zamestnáva desiatky tisíc ľudí a má výrazný podiel na sociálnych, zdravotných aj daňových odvodoch, ale aj na raste produktivity.

IKT sektor má obrovský potenciál pre ekonomický rast a pokrízové zotavenie hospodárstva. Podľa štúdie SAV vedie zvýšenie investícií do IT o 1 percento k rastu reálneho HDP o 0,11 percenta. Európska stratégia s názvom Digitálna agenda 2020 pripisuje IKT polovičný podiel na hospodárskom raste únie za posledných 15 rokov a vidí tento sektor ako hlavný motor pokrízovej rekonvalescencie. Motor, ktorý je navyše v súlade s požiadavkami na trvalo udržateľný rozvoj.

Spoločnosti sektoru IKT deklarujú nedostatočnú ponuku absolventov vysokých ale aj stredných škôl v odboroch IKT a podobná situácia je v celej EU kde je odhadovaný nedostatok vyše 900 000 IKT odborníkov do roku 2020. Školský systém nie je schopný dodávať dostatok pracovnej sily ani pre jednoduchú reprodukciu vzhľadom na odchádzajúcich pracovníkov do dôchodku. Prakticky každý odborník IKT nájde okamžite prácu a naviac práca v IKT zabezpečuje najvyššiu a neustále rastúcu mzdu v hospodárstve SR. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily zapríčiní v blízkej budúcnosti stagnáciu a následne odchod spoločností zamestnávajúcich desiatky tisíc pracovníkov v IKT a príbuzných odboroch.

Nedostatočná miera implementácie digitálnej ekonomiky a ekonomiky služieb, slabá informatizácia spoločnosti a pomalá aplikácia eGovernmentu spôsobí ďalšie zaostávanie Slovenska v rámci jeho konkurencieschopnosti a budovania znalostnej ekonomiky. Koncepcie ako Digital Agenda for Europe, Horizont 2020 alebo Single Digital Market jednoznačne definujú sektor IKT ako jeden z hlavných motorov rozvoja Euróskej únie.

Pre zabezpečenie úspešného rozvoja sektoru IKT aj ako pre zvyšovanie produktivity a inovatívnosti celej ekonomiky, rastu konkurencieschopnosti Slovenska
a rozvoju znalostnej spoločnosti deklaruje IT Asociácia svoje hlavné ciele v rámci Stratégie ITAS 2020.
              1. Vzdelávanie podľa potrieb trhu práce.
 • Motivovať mládež študovať IKT a obecne technické odbory
 • Budovať a rozvíjať školské programy a doškoľovacie kurzy a školenia, ktoré budú ponúkať modernú formu vzdelávania na všetkých úrovniach vzdelávania od základnej školy cez stredné odborné školy a gymnázia, vysoké školy az po celoživotné vzdelávanie, rekvalifikáciu a popularizáciu digitálnych technológií aj pre seniorov
 • Vytvoriť, naplniť a zastrešiť skupinu odborov Informatika a výpočtová technikapre stredoškolské odborné vzdelávanie a rozvinúť efektívnu spoluprácu praxeso školou
 • Zabezpečiť viac a kvalitnejších absolventov v trhom žiadaných odboroch
 • Viesť absolventov odborov neúspešných na trhu práce k vzdelávaniu sa v IKT zručnostiach Prostriedky: Národná koalícia pre digitálne povolania (NKDP), spolupráca s MŠVVaŠ a MPSVaR, komunikačná kampaň aj s využitím motivačných videí, úpravy zákonných noriem.
            2. Implementácia IKT technológií.
 • Podporovať a motivovať firmy, podnikateľov ako aj štátnu a verejnú správu (v rámci projektov eGovernmentu) aby investovali do IKT technológií, infraštruktúry, bezpečnosti
 • Viesť užívateľov IKT technológií aby ich využívali naplno s cieľom zvýšenia produktivity ich činností, otvárania sa spoločností smerom na domáce ako aj zahraničné trhy a intenzívnejšieho používania internetu pre svoj biznis, služby a marketing
 • Presadzovať zjednodušenie, vyššiu transparentnosť a sprehľadnenie procesu verejného obstarávania
 • Presadzovať uznanie zrýchlených daňovo odpočítateľných výdavkov na investície do IKT. Prostriedky: komunikačná kampaň, úpravy zákonných noriem, operačné programy OPII, OPVVaI, OPEVS a ďalšie
             3. Digitálna ekonomika.
 • Podporovať firmy, ktoré prinášajú inovácie a rozvoj v IKT oblasti s cieľom rozvíjať Digitálnu ekonomiku najmä v nových sférach ako: Internet-of-Things, moderné mobilné IT služby, aplikácie, 3D tlač a výroba, zdravotnícka starostlivosť najmä pre seniorov, Big Data, Cloud, Smart homes/Smart buildings/Smart Cities a ďalších
 • Podporovať dostupnosť a dopyt po službách širokopásmového internetu v bielych miestach, prinášať moderné a efektívne služby pre obyvateľov a podnikateľskú sféru
 • Presadzovať podporu a investície do R&D/aplikovaného výskumu v IKT cez operačné programy a štátnu pomoc
 • Akcelerovať aktivity SR s cieľom podporiť SK firmy s exportným a inovačným potenciálom. Prostriedky: OPII, OPVVaI, SARIO, SBA, MŠVVaŠ, MH SR, MPSVaR SR, MDRR SR a ďalšie
              4. Single Digital EU Market.
 • Využiť slovenské predsedníctvo v EU v roku 2016 a redefinovať Digitálnu ekonomiku pre budúcnosť ako ťažiskovú tému pre rozvoj EU s cieľom vytvoriť efektívny Single EU Digital Market.
 • Aktívne sa zapojiť do aktivít SR v rámci predsedníctva EU a spoluorganizovať konferenciu v spolupráci s DigitalEurope k týmto témam
Pokiaľ sú tieto témy dôležité pre Vás, Vašu firmu alebo podnikanie, pridajte sa k nám.

IT Asociácia Slovenska
Cukrová 14, 811 08
Bratislava
www.itas.sk
tel.č.: +421 903 433 345