Úvod Stanovy IT Asociácie Slovenska

Stanovy IT Asociácie Slovenska

Valné zhromaždenie ITAS, 21. 6. 2017

ČASŤ I.

1 – Základné ustanovenia

 1. Záujmové združenie právnických osôb je založené podľa § 20f a násl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov pod názvom

IT Asociácia Slovenska (ďalej len ITAS).

 1. ITAS bol založený zakladateľskou zmluvou zo dňa 29. 9. 1999.
 2. Sídlom ITAS je Cukrová 14, 811 08 Bratislava.
 3. ITAS je nevládnou, nepolitickou a dobrovoľnou organizáciou, pôsobiacou na území Slovenskej republiky.

2 – Poslanie a činnosť ITAS

 1. Poslaním ITAS je združovať spoločnosti, ktoré poskytujú služby v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, presadzovať ich spoločné záujmy a potreby, dbať na výkon činností tohto zamerania v súlade s rozsahom im udelených právomocí a v súlade s platnou legislatívou.
 2. ITAS napĺňa svoje poslanie činnosťou, a to najmä:
 3. podporovaním profesionality svojich členov a nimi poskytovaných služieb,
 4. obhajovaním spoločných záujmov svojich členov v SR a v rámci EU,
 5. spoluprácou so štátnou správou a samosprávou pri informatizácii spoločnosti,
 6. osvetou v oblasti využívania info-komunikačných technológií,
 7. spoluprácou so štátnymi orgánmi pri príprave a uplatňovaní legislatívy súvisiacej s informatizáciou spoločnosti a info-komunikačnými technológiami,
 8. vytváraním platformy pre informovanosť, diskusiu a spoluprácu členov ITAS,
 9. presadzovaním etických noriem v oblasti informatizácie a info-komunikačných technológií ako aj súťaže na trhu,
 10. podporou slovenských firiem pri expanzii na zahraničné trhy,
 11. predkladaním návrhov a spoluprácou so subjektami a združeniami s obdobným zameraním.

ČASŤ II.

3 – Členstvo v ITAS

 1. Členom ITAS sa môže stať každá právnická osoba, so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je oprávnená poskytovať služby v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, a ktorá súhlasí s poslaním ITAS.

Za člena ITAS môže byť prijatá aj právnická osoba, ktorá nie je oprávnená poskytovať služby v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, ak súhlasí s poslaním ITAS. Môže byť prijatá za člena ITAS so všetkými právami a povinnosťami alebo za asociovaného člena ITAS, ktorý má práva a povinnosti v určitom rozsahu. O prijatí tejto právnickej osoby za člena ITAS rozhoduje valné zhromaždenie ITAS, pričom bod 3 tohto paragrafu sa použije primerane. O prijatí tejto právnickej osoby za asociovaného člena ITAS rozhoduje prezídium ITAS.

 1. Písomná prihláška musí obsahovať obchodné meno, sídlo, IČO a ďalšie doplňujúce informácie podľa požiadaviek prezídia. Záujemca o členstvo musí v písomnej prihláške výslovne prehlásiť, že súhlasí so stanovami ITAS. Prílohou písomnej prihlášky musí byť kópia výpisu z obchodného registra alebo iného registra odrážajúceho aktuálny stav v čase podania prihlášky za člena, resp. kópia stanov či iného základného dokumentu zaregistrovaného príslušným úradom. Prílohou musí byť tiež profil spoločnosti a odporúčania 2 členov ITAS.
 2. O žiadosti, ktorá má potrebné náležitosti, rozhodne prezídium na svojej najbližšej schôdzi hlasovaním. O prijatí či neprijatí rozhoduje uznášaniaschopné prezídium väčšinou hlasov. Pred hlasovaním môže prezídium pozvať na pohovor povereného zástupcu žiadateľa.

V prípade záporného rozhodnutia vyrozumie prezídium prostredníctvom sekretariátu žiadateľa o tejto skutočnosti do 10 kalendárnych dní s tým, že dôvody zamietnutia žiadosti prezídium žiadateľovi spravidla oznámi. O nové prejednanie svojej žiadosti môže uchádzač požiadať najskôr po jednom roku od zamietnutia žiadosti.

Prezídium informuje na najbližšom valnom zhromaždení o jednotlivých odmietnutých záujemcoch o členstvo a uvedie dôvod. Valné zhromaždenie je oprávnené dvojtretinovou väčšinou všetkých hlasov uložiť prezídiu, aby záujemcu vyzvalo k novému prejednávaniu jeho žiadosti s tým, že v takom prípade neplatí stanovená ročná lehota.

Členstvo v ITAS vzniká po platnom schválení písomnej žiadosti o členstvo prezídiom ITAS, zaplatením zápisného pre vstupujúcich členov, ktoré je jednorazovým poplatkom, zaplatením ročného členského príspevku na účet ITAS, a to vo výške a za podmienok určených valným zhromaždením.

Ak nesplní uchádzač podľa predošlého odstavca prezídiom uložené povinnosti ani v dodatočne stanovenej lehote (o jej stanovení musí byť písomne informovaný) zaniká kladné rozhodnutie o prijatí dňom nasledujúcom po dni, kedy uplynie dodatočne stanovená lehota, ak nerozhodne prezídium inak.

 1. Trvanie členstva v ITAS je podmienené zaplatením ročného členského príspevku vo výške určenej valným zhromaždením na príslušný kalendárny rok. V prípade, že valné zhromaždenie nerozhodne o novej výške príspevku na príslušný kalendárny rok, zostáva výška príspevku na úrovni predchádzajúceho roka. Ročný členský príspevok musí byť zaplatený na účet ITAS najneskôr do konca druhého mesiaca kalendárneho roka, resp. do 30 dní odo dňa schválenia členstva prezídiom podľa bodu 2 tohto paragrafu, ak valné zhromaždenie pre konkrétny rok nerozhodne inak.
 2. Členstvo v ITAS zaniká:
 3. písomnou výpoveďou člena doručenou do sídla ITAS,
 4. výmazom ITAS z registra záujmových združení právnických osôb,
 5. rozhodnutím valného zhromaždenia ITAS o vylúčení člena z dôvodu opakovaného alebo hrubého nesplnenia či porušenia povinností člena alebo z dôvodu konania člena, ktoré je v rozpore so stanovami ITAS, prípadne s inými základnými dokumentami ITAS,
 6. zánikom člena.

 4 – Práva a povinnosti člena ITAS

 1. Člen ITAS má právo:
 2. zúčastňovať sa na všetkých činnostiach ITAS,
 3. zúčastňovať sa, podávať návrhy a hlasovať na valnom zhromaždení ITAS,
 4. využívať výhody alebo služby, ktoré ITAS svojím členom poskytuje alebo sprostredkúva,
 5. prostredníctvom svojich zástupcov voliť a byť volený do orgánov,
 6. predkladať návrhy, podnety, pripomienky a sťažnosti orgánom ITAS,
 7. obracať sa na orgány ITAS so žiadosťami o pomoc pri riešení profesijných problémov,
 8. vykonávať na valnom zhromaždení kontrolu hospodárenia s majetkom ITAS,
 9. používať pri všetkých formách obchodného styku s tretími osobami označenie, z ktorého je zrejmé jeho členstvo v ITAS.
 10. Člen ITAS je povinný:
 11. podieľať sa na činnosti ITAS, vystupovať v súlade s jej poslaním a cieľmi, chrániť a presadzovať záujmy a dobré meno ITAS,
 12. dodržiavať stanovy a ďalšie základné dokumenty ITAS,
 13. zaplatiť v lehote určenej stanovami ITAS ročný členský príspevok,
 14. dodržiavať zmluvy uzatvorené členom s tretími osobami na základe rámcovej zmluvy ITAS s uvedenými osobami alebo na základe inej obdobnej činnosti ITAS.
 15. Ak má prezídium ITAS informáciu, že člen porušuje povinnosť podľa bodu 2 písm. d) tohto paragrafu, zašle členovi upozornenie so žiadosťou o vysvetlenie a nápravu. Člen je povinný vyjadriť sa k žiadosti a zjednať nápravu do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti. Ak sa člen v uvedenej lehote k žiadosti nevyjadrí alebo nezjedná nápravu, zašle mu prezídium druhé upozornenie. Ak sa člen nevyjadrí alebo nezjedná nápravu ani do po doručení druhého upozornenia, stratí vo vzťahu k tretej osobe podľa bodu 2 písm. d) tohto paragrafu právo podľa bodu 1 písm. c) tohto paragrafu a prezídium bude o uvedených skutočnostiach informovať tretiu osobu podľa bodu 2 písm. d) tohto paragrafu. Právomoc prezídia predložiť valnému zhromaždeniu návrh na vylúčenie členia podľa § 3 bod 5 písm. c) a § 7 bod 3 písm. e) týchto stanov nie je dotknutá.
 16. Asociovaný člen ITAS má právo:
 17. zúčastňovať sa na všetkých činnostiach ITAS, ak nie sú vyhradené alebo z povahy veci určené iba členom ITAS,
 18. zúčastňovať sa na valnom zhromaždení ITAS bez možnosti podávať na ňom návrhy a hlasovať,
 19. využívať výhody alebo služby, ktoré ITAS svojim asociovaným členom poskytuje alebo sprostredkúva,
 20. predkladať návrhy, podnety, pripomienky a sťažnosti orgánom ITAS,
 21. obracať sa na orgány ITAS so žiadosťami o pomoc pri riešení profesijných problémov,
 22. používať pri všetkých formách obchodného styku s tretími osobami označenie, z ktorého je zrejmé členstvo v ITAS.
 23. Asociovaný člen ITAS je povinný:
 24. chrániť dobré meno ITAS,
 25. dodržiavať stanovy a ďalšie základné dokumenty ITAS,
 26. zaplatiť v určenej lehote ročný členský príspevok, ak ho valné zhromaždenie ITAS asociovanému členovi ITAS uloží.
 27. V rozsahu zodpovedajúcom právam a povinnostiam asociovaného člena ITAS sa na neho primerane vzťahujú príslušné ustanovenia o členovi ITAS. V súlade s uvedeným sa nezohľadňuje účasť asociovaného člena ITAS na účely uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia ITAS a pri hlasovaní na ňom.

ČASŤ III.

5 – Orgány ITAS 

 1. Orgánmi ITAS sú:
 2. valné zhromaždenie,
 3. prezídium,
 4. prezident,
 5. prvý viceprezident,
 6. viceprezident,
 7. správna rada,
 8. tajomník,
 9. Funkcie prezidenta, prvého viceprezidenta, viceprezidenta, člena prezídia, člena správnej rady a tajomníka sú navzájom nezlučiteľné.
 10. Spojená voľba do nezlučiteľných funkcií v jednom hlasovaní nie je možná. Ak bude na hlasovacom lístku členom vyznačený kandidát, ktorý by v prípade zvolenia vykonával nezlučiteľné funkcie, je hlasovací lístok neplatný.

6 – Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie ITAS je najvyšším orgánom a skladá sa zo všetkých na ňom prítomných členov. Na zasadnutí valného zhromaždenia zastupuje člena jej štatutárny orgán alebo osoba splnomocnená štatutárnym orgánom na základe osobitne udeleného písomného plnomocenstva.
 2. Valné zhromaždenie zvoláva prezident alebo prvý viceprezident najmenej 1x za kalendárny rok alebo ak o to písomne požiada najmenej tretina všetkých členov ITAS. V naliehavých prípadoch je oprávnené zvolať valné zhromaždenie aj prezídium. Termín a program valného zhromaždenia treba oznámiť členom najmenej 30 dní predo dňom jeho konania, a to písomnou pozvánkou (za písomnú sa považuje aj faxom alebo e-mailom zaslaná pozvánka).
 3. Valné zhromaždenie ITAS rozhoduje o všetkých záležitostiach ITAS vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov ITAS a základných dokumentov, a to najmä:
 4. schvaľuje základné dokumenty a plány činnosti ITAS,
 5. schvaľuje rozpočet ITAS a správy o jeho plnení,
 6. schvaľuje stanovy ITAS, ich zmeny a doplnenia,
 7. schvaľuje pravidlá hospodárenia ITAS a správy o výsledkoch hospodárenia,
 8. schvaľuje výšku ročného členského príspevku na príslušný kalendárny rok a výšku zápisného pre vstupujúcich členov,
 9. schvaľuje vnútorné, organizačné prípadne regionálne členenie ITAS, g) volí a odvoláva členov prezídia ITAS,
 10. volí a odvoláva prezidenta, prvého viceprezidenta a viceprezidenta ITAS,
 11. volí a odvoláva členov správnej rady ITAS,
 12. rozhoduje o zrušení ITAS,
 13. volí a odvoláva likvidátora v prípade zrušenia ITAS s likvidáciou,
 14. rozhoduje o naložení s likvidačným zostatkom ITAS v prípade zrušenia s likvidáciou,
 15. rozhoduje o členstve ITAS v iných organizáciách.
 16. Valné zhromaždenie je oprávnené rozhodnúť o rozdielnej výške členského príspevku pre nových členov ITAS.
 17. Rokovanie valného zhromaždenia vedie prezident alebo prvý viceprezident, ak zvolal valné zhromaždenie on, alebo prezídiom poverená osoba. Ak takej osoby niet, osoba určená valným zhromaždením.
 18. Valné zhromaždenie ITAS je uznášaniaschopné, ak je prítomných aspoň 50% členov ITAS.
 19. Pre platnosť rozhodnutia valného zhromaždenia ITAS je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas.
 20. Rozhodnutie valného zhromaždenia ITAS podľa bodu 3 písm. j) tohto paragrafu je platné, ak zaň hlasovali 2/3-iny všetkých členov ITAS.
 21. Rozhodnutie valného zhromaždenia ITAS podľa bodu 3 písm. c) tohto paragrafu je platné, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov ITAS.
 22. Ak nie je valné zhromaždenie po uplynutí jednej hodiny od stanoveného začiatku jeho konania uznášaniaschopné, vyhlási prezident, prvý viceprezident alebo prezídiom poverená osoba, podľa toho kto vedie rokovanie valného zhromaždenia, po uplynutí tejto lehoty začatie konania náhradného valného zhromaždenia. Náhradné valné zhromaždenie, ktoré musí mať rovnaký program rokovania ako pôvodné, je uznášaniaschopné pri najmenej 30% účasti členov. Na tieto skutočnosti musia byť členovia v pozvánke upozornení.
 23. V naliehavých prípadoch a časovej tiesni môžu členovia prijímať rozhodnutia aj mimo valného zhromaždenia (per rollam). V takom prípade sa návrh uznesenia združenia predkladá členom na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie (za písomné sa v tomto prípade považuje iba vyjadrenie podpísané osobami oprávnenými konať za člena a v písomnej forme doručené). Ak sa člen nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí. Tajomník potom oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich všetkým členom. Voľba členov orgánov, s výnimkou voľby chýbajúcich členov správnej rady, mimo valného zhromaždenia (per rollam) nie je možná.

7 – Prezídium ITAS

 1. Prezídium ITAS je koordinačným a riadiacim orgánom ITAS. Prezídium zodpovedá valnému zhromaždeniu za správu majetku a nakladanie s prostriedkami ITAS.
 2. Funkčné obdobie prezídia je dvojročné. Opakovaná voľba člena prezídia nie je vylúčená.
 3. Do právomoci prezídia patrí najmä:
 4. prejednávanie všetkých otázok, ktoré nespadajú do právomoci iných orgánov ITAS,
 5. zvolávanie valného zhromaždenia ITAS v naliehavých prípadoch,
 6. schvaľovanie dôležitých zmlúv a dohôd uzatváraných ITASom s tretími osobami, najmä takých, ktoré súvisia s napĺňaním poslania ITAS,
 7. predkladanie valnému zhromaždeniu správ o plnení plánov a programov činnosti ITAS,
 8. predkladanie valnému zhromaždeniu návrhov na opatrenia,
 9. predkladanie valnému zhromaždeniu na schválenie návrh rozpočtu ITAS na príslušný kalendárny rok a správu o plnení rozpočtu ITAS za predchádzajúci kalendárny rok,
 10. predkladanie valnému zhromaždeniu na prerokovanie správu o výsledkoch hospodárenia ITAS,
 11. rozhodovanie o výške odmeny prezidenta, prvého viceprezidenta a viceprezidenta,
 12. v prípade predloženia dotazu alebo odporúčania správnej rady predkladá prezídium správnej rade k takýmto skutočnostiam odpovede a stanoviská.
 13. Prezídium má deväť členov a prezidenta, prvého viceprezidenta a viceprezidenta. Členovia prezídia sú volení valným zhromaždením z osôb navrhnutých členmi ITAS. Podmienkou zvolenia alebo kooptácie do funkcie člena prezídia je pracovnoprávny pomer medzi kandidátom na túto funkciu a členom ITAS, ktorý ho do tejto funkcie navrhuje zvoliť alebo kooptovať, resp. aby kandidát na túto funkciu bol členom štatutárneho orgánu člena ITAS, ktorý ho do tejto funkcie navrhuje zvoliť.
 14. Voľba členov prezídia sa vykoná nasledovným spôsobom:
 15. Každý člen ITAS môže pred konaním valného zhromaždenia, na zasadnutí ktorého bude vykonaná voľba prezídia, navrhnúť za seba jedného kandidáta, ktorý spĺňa podmienku podľa bodu 4 tohto článku. Uzávierka kandidátky je o 12:00 hod.  tri dni pred konaním valného zhromaždenia.
 16. Členovia prítomní na valnom zhromaždení obdržia pred voľbou hlasovacie lístky s menným zoznamom navrhovaných kandidátov.
 17. Volení sú členovia prezídia spolu s dvomi náhradníkmi. Každý hlasujúci člen ITAS pri voľbe vyznačí spôsobom určeným na hlasovacom lístku kandidátov, ktorých navrhuje do prezídia, v počte členov prezídia plus ďalších dvoch kandidátov (členovia prezídia plus dvaja náhradníci). Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený vyšší počet kandidátov, je neplatný. Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený nižší počet kandidátov, je platný.
 18. Spomedzi kandidátov, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov, rozhoduje ich poradie podľa počtu odovzdaných hlasov o tom, kto z nich sa stal členom alebo náhradníkom.
 19. Ak v prvom kole nezíska potrebný počet kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov, uskutoční sa druhé kolo volieb podľa vyššie uvedených zásad.
 20. Ak ani v druhom kole volieb nebude zvolený potrebný počet členov do prezídia ITAS, až do zvolenia potrebného počtu členov prezídia budú vykonané ďalšie kolá volieb.
 21. Výkon funkcie člena prezídia končí smrťou člena alebo odvolaním člena prezídia z tejto funkcie valným zhromaždením. V takom prípade bude do výkonu funkcie člena povolaný prvý náhradník.
 22. V prípade, že člen prezídia prestane spĺňať podmienku pracovnoprávneho vzťahu k tomu členovi ITAS, ktorý ho do tejto funkcie navrhol zvoliť, je podmienkou ďalšieho trvania jeho členstva v prezídiu písomný súhlas toho člena ITAS, ktorý ho do tejto funkcie navrhol zvoliť a súčasne písomný súhlas prezídia.
 23. Člen prezídia môže z tejto funkcie odstúpiť písomným prehlásením doručeným prezídiu. Výkon funkcie odstupujúceho člena prezídia končí voľbou nového člena valným zhromaždením alebo kooptáciou náhradníka.
 24. Prezídium prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Každý člen prezídia má jeden hlas.
 25. Prezídium môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia (per rollam). V takom prípade sa návrh rozhodnutia predkladá členom prezídia na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie (za písomné sa v tomto prípade považuje iba podpísané a v písomnej forme doručené vyjadrenie). Ak sa člen nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí. Prezident alebo prvý viceprezident oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom prezídia.
 26. Člen prezídia sa môže dať zastúpiť na zasadnutí prezídia treťou osobou. V takomto prípade však zástupcovi člena prezídia neprislúcha hlasovacie právo.
 27. Člen prezídia má právo zúčastniť sa rokovania správnej rady.
 28. Funkcia člena prezídia je funkciou čestnou a členovi prezídia neprináležia za výkon tejto funkcie žiadne odmeny.

8 – Prezident ITAS

 1. Prezident je reprezentatívnym predstaviteľom ITAS, ktorý ITAS zastupuje voči tretím subjektom a na odborných a spoločenských podujatiach.
 2. Prezident je výkonným orgánom ITAS a štatutárnym orgánom ITAS.
 3. Prezident je volený a odvolávaný valným zhromaždením.
 4. Voľba prezidenta sa vykoná nasledovným spôsobom:
 5. Každý člen ITAS môže pred konaním valného zhromaždenia, na zasadnutí ktorého bude vykonaná voľba prezidenta, navrhnúť jedného kandidáta. Uzávierka kandidátky je o 12:00 hod.  tri dni pred konaním valného zhromaždenia.
 6. Členovia prítomní na valnom zhromaždení obdržia pred voľbou hlasovacie lístky s menným zoznamom navrhovaných kandidátov.
 7. Každý hlasujúci člen ITAS pri voľbe vyznačí spôsobom určeným na hlasovacom lístku kandidáta, ktorého navrhuje za prezidenta. Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený viac ako jeden kandidát, je hlasovací lístok neplatný. Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený jeden alebo žiadny kandidát, je hlasovací lístok platný.
 8. Kandidát je zvolený, ak získala nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov.
 9. Ak žiadny kandidát v prvom kole nezíska potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorých postupujú 2 kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola.
 10. V druhom kole volieb bude kandidát zvolený prostou väčšinou hlasov.
 11. Výkon funkcie prezidenta končí smrťou člena alebo odvolaním prezidenta z tejto funkcie valným zhromaždením. V takom prípade bude výkonom funkcie prezidenta poverený člen prezídia, zvolený prezídiom
 12. Funkčné obdobie prezidenta je dvojročné. Výkon jeho funkcie zaniká zvolením nového prezidenta.
 13. Za výkon svojej funkcie prezident zodpovedá prezídiu.
 14. Prezident navrhuje prezídiu osobu tajomníka. Po schválení vymenovania prezídiom, prezident vymenúva tajomníka ITAS do funkcie.
 15. Do právomoci prezidenta ITAS patrí najmä:
 16. zabezpečovanie výkonu rozhodnutí valného zhromaždenia a prezídia ITAS,
 17. zabezpečovanie plnenia plánov a programov činnosti ITAS,
 18. predkladanie správ o plnení plánov a programov činnosti ITASu prezídiu,
 19. predkladanie návrhov na opatrenia prezídiu,
 20. predkladanie prezídiu na schválenie návrh rozpočtu ITAS na príslušný kalendárny rok a správu o plnení rozpočtu ITAS za predchádzajúci kalendárny rok,
 21. predkladanie prezídiu na prerokovanie správu o výsledkoch hospodárenia ITAS,
 22. vykonávanie v mene ITAS práva a povinnosti zamestnávateľa voči pracovníkom ITAS,
 23. zvolávanie valných zhromaždení ITAS,
 24. vykonávanie kompetencií zverených prezídiom,
 25. zabezpečovanie výkonného fungovania ITAS,
 26. v prípade predloženia dotazu alebo odporúčania správnej rady predkladá prezident správnej rade k takýmto skutočnostiam odpovede a stanoviská.
 27. Funkcia prezidenta ITAS je funkciou platenou. Prezidentovi ITAS patrí mesačná odmena vo výške určenej prezídiom.

8a – Prvý viceprezident ITAS

 1. Prvý viceprezident je reprezentatívnym predstaviteľom ITAS, ktorý ITAS zastupuje voči tretím subjektom a na odborných a spoločenských podujatiach.
 2. Prvý viceprezident je výkonným orgánom ITAS a štatutárnym orgánom ITAS.
 3. Prvý viceprezident je volený a odvolávaný valným zhromaždením.
 4. Voľba prvého viceprezidenta sa vykoná nasledovným spôsobom:
 5. Každý člen ITAS môže pred konaním valného zhromaždenia, na zasadnutí ktorého bude vykonaná voľba prvého viceprezidenta, navrhnúť jedného kandidáta. Uzávierka kandidátky je o 12:00 hod. tri dni pred konaním valného zhromaždenia.
 6. Členovia prítomní na valnom zhromaždení obdržia pred voľbou hlasovacie lístky s menným zoznamom navrhovaných kandidátov.
 7. Každý hlasujúci člen ITAS pri voľbe vyznačí spôsobom určeným na hlasovacom lístku kandidáta, ktorého navrhuje za prvého viceprezidenta. Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený viac ako jeden kandidát, je hlasovací lístok neplatný. Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený jeden alebo žiadny kandidát, je hlasovací lístok platný.
 8. Kandidát je zvolený, ak získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov.
 9. Ak žiadny kandidát v prvom kole nezíska potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú 2 kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola.
 10. V druhom kole volieb bude kandidát zvolený prostou väčšinou hlasov.
 11. Výkon funkcie prvého viceprezidenta končí smrťou alebo odvolaním prvého viceprezidenta z tejto funkcie valným zhromaždením. V takom prípade bude výkonom funkcie prvého viceprezidenta poverený člen prezídia zvolený prezídiom.
 12. Funkčné obdobie prvého viceprezidenta je dvojročné. Výkon jeho funkcie zaniká zvolením nového prvého viceprezidenta.
 13. Za výkon svojej funkcie prvý viceprezident zodpovedá prezídiu. Prezídium určí kompetencie a oblasti výkonu práce prvého viceprezidenta.
 14. Prvý viceprezident schvaľuje návrh na osobu tajomníka. Bez schválenia návrhu prvým viceprezidentom, nemôže vymenovanie tajomníka ITAS schváliť prezídium.
 15. Do právomoci prvého viceprezidenta ITAS patrí najmä:
 16. zabezpečovanie výkonu rozhodnutí valného zhromaždenia a prezídia ITAS,
 17. zabezpečovanie plnenia plánov a programov činnosti ITAS,
 18. predkladanie správ o plnení plánov a programov činnosti ITASu prezídiu,
 19. predkladanie návrhov na opatrenia prezídiu,
 20. vykonávanie v mene ITAS práva a povinnosti zamestnávateľa voči pracovníkom ITAS,
 21. zvolávanie valných zhromaždení ITAS,
 22. vykonávanie kompetencií zverených prezídiom,
 23. zabezpečovanie výkonného fungovania ITAS,
 24. v prípade predloženia dotazu alebo odporúčania správnej rady predkladá prvý viceprezident správnej rade k takýmto skutočnostiam odpovede a stanoviská.
 25. Funkcia prvého viceprezidenta ITAS je funkciou platenou. Prvému viceprezidentovi ITAS patrí mesačná odmena vo výške určenej prezídiom.

8b – Viceprezident ITAS

 1. Viceprezident je v oblasti eGovernmentu reprezentatívnym predstaviteľom ITAS, ktorý v tejto oblasti ITAS zastupuje voči tretím subjektom a na odborných a spoločenských podujatiach.
 2. Viceprezident je výkonným orgánom ITAS a štatutárnym orgánom ITAS.
 3. Viceprezident je volený a odvolávaný valným zhromaždením.
 4. Voľba viceprezidenta sa vykoná nasledovným spôsobom:
 5. Každý člen ITAS môže pred konaním valného zhromaždenia, na zasadnutí ktorého bude vykonaná voľba viceprezidenta, navrhnúť jedného kandidáta. Uzávierka kandidátky je o 12:00 hod. tri dni pred konaním valného zhromaždenia.
 6. Členovia prítomní na valnom zhromaždení obdržia pred voľbou hlasovacie lístky s menným zoznamom navrhovaných kandidátov.
 7. Každý hlasujúci člen ITAS pri voľbe vyznačí spôsobom určeným na hlasovacom lístku kandidáta, ktorého navrhuje za viceprezidenta. Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený viac ako jeden kandidát, je hlasovací lístok neplatný. Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený jeden alebo žiadny kandidát, je hlasovací lístok platný.
 8. Kandidát je zvolený, ak získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov.
 9. Ak žiadny kandidát v prvom kole nezíska potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov, uskutoční sa druhé kolo volieb, do ktorého postupujú 2 kandidáti s najväčším počtom hlasov z prvého kola.
 10. V druhom kole volieb bude kandidát zvolený prostou väčšinou hlasov.
 11. Výkon funkcie viceprezidenta končí smrťou alebo odvolaním viceprezidenta z tejto funkcie valným zhromaždením. V takom prípade bude výkonom funkcie viceprezidenta poverený člen prezídia zvolený prezídiom.
 12. Funkčné obdobie viceprezidenta je dvojročné. Výkon jeho funkcie zaniká zvolením nového viceprezidenta.
 13. Za výkon svojej funkcie viceprezident zodpovedá prezídiu. Prezídium určí kompetencie a oblasti výkonu práce viceprezidenta.
 14. Do právomoci viceprezidenta ITAS patrí najmä:
 15. zabezpečovanie výkonu rozhodnutí valného zhromaždenia a prezídia ITAS,
 16. zabezpečovanie plnenia plánov a programov činnosti ITAS,
 17. predkladanie správ o plnení plánov a programov činnosti ITASu prezídiu,
 18. predkladanie návrhov na opatrenia prezídiu,
 19. vykonávanie kompetencií zverených prezídiom,
 20. zabezpečovanie výkonného fungovania ITAS,
 21. v prípade predloženia dotazu alebo odporúčania správnej rady predkladá viceprezident správnej rade k takýmto skutočnostiam odpovede a stanoviská.
 22. Funkcia viceprezidenta ITAS je funkciou platenou. Viceprezidentovi ITAS patrí mesačná odmena vo výške určenej prezídiom.

9 – Správna rada ITAS

 1. Správna rada ITAS je reprezentatívnym a kontrolným orgánom ITAS. Správna rada nemá výkonné právomoci a oprávnenie konať v mene ITAS voči tretím osobám.
 2. Funkčné obdobie správnej rady je dvojročné. Opakovaná voľba člena správnej rady nie je vylúčená.
 3. Do právomoci správnej rady patrí najmä:
 4. predkladanie na požiadanie stanovísk valnému zhromaždeniu, prezídiu, prezidentovi a prvému viceprezidentovi k otázkam súvisiacim s poslaním a vystupovaním ITAS,
 5. predkladanie stanovísk k schvaľovaniu dôležitých zmlúv a dohôd uzatváraných ITASom s tretími osobami, najmä takých, ktoré súvisia s naplnením poslania ITAS,
 6. predkladanie raz ročne valnému zhromaždeniu správu o plnení činnosti správnej rady,
 7. predkladanie prezídiu, prezidentovi a prvému viceprezidentovi odporúčaní súvisiacich s konaním ITAS,
 8. prerokovávanie plánu činnosti a rozpočtu ITAS a predkladanie odporúčacích správ valnému zhromaždeniu k nim,
 9. vyjadrovanie sa k zásadným otázkam činnosti a hospodárenia ITAS,
 10. kontrola činnosti prezidenta, prvého viceprezidenta, viceprezidenta, prezídia a tajomníka ITAS,
 11. každý člen správnej rady má právo zúčastniť sa rokovania prezídia, valného zhromaždenia ako aj iných zasadnutí ITAS.
 12. Správna rada má 10 členov, ktorí si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu. Členovia sú volení valným zhromaždením z osôb navrhnutých členmi ITAS. Podmienkou zvolenia alebo kooptácie do funkcie člena správnej rady je aby kandidát bol reprezentantom ktoréhokoľvek člena ITAS.
 13. Voľba členov správnej rady sa vykoná nasledovným spôsobom:
 14. Každý člen ITAS môže pred konaním valného zhromaždenia, na zasadnutí ktorého bude vykonaná voľba správnej rady, navrhnúť za seba jedného kandidáta, ktorý spĺňa podmienku podľa bodu 4 tohto článku. Uzávierka kandidátky je o 12:00 hod.  tri dni pred konaním valného zhromaždenia.
 15. Členovia prítomní na valnom zhromaždení obdržia pred voľbou hlasovacie lístky s menným zoznamom navrhovaných kandidátov.
 16. Volení sú členovia správnej rady spolu s dvomi náhradníkmi. Každý hlasujúci člen ITAS pri voľbe vyznačí spôsobom určeným na hlasovacom lístku kandidátov, ktorých navrhuje do správnej rady, v počte členov správnej rady plus ďalších dvoch kandidátov (členovia správnej rady plus dvaja náhradníci). Ak na hlasovacom lístku bude hlasujúcim členom vyznačený vyšší počet kandidátov, je neplatný. Ak na hlasovacom lístku bude členom vyznačený nižší počet kandidátov, je platný.
 17. Spomedzi kandidátov, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov, rozhoduje ich poradie podľa počtu odovzdaných hlasov o tom, kto z nich sa stal členom alebo náhradníkom správnej rady.
 18. Ak v prvom kole nezíska potrebný počet kandidátov nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných voličov, uskutoční sa druhé kolo volieb podľa vyššie uvedených zásad.
 19. Ak ani v druhom kole volieb nebude zvolený potrebný počet členov do správnej rady ITAS, až do zvolenia potrebného počtu členov správnej rady budú vykonané ďalšie kolá volieb.
 20. Výkon funkcie člena správnej rady končí smrťou člena alebo odvolaním z funkcie valným zhromaždením. V takom prípade bude do výkonu funkcie člena povolaný prvý náhradník.
 21. Z funkcie možno odstúpiť písomným vyhlásením doručeným predsedovi správnej rady, v prípade odstúpenia predsedu doručením takéhoto vyhlásenia podpredsedovi. Výkon funkcie odstupujúceho člena končí voľbou nového člena valným zhromaždením alebo kooptáciou náhradníka.
 22. Ak má správna rada aj po povolaní alebo kooptácii náhradníkov menej členov, než je ich stanovený počet, môžu byť chýbajúci členovia správnej rady volení členmi ITAS aj mimo valného zhromaždenia (pre rollam). Návrh na takúto voľbu členov správnej rady môže predložiť predseda správnej rady prezídiu. Prezídium rozhodne o návrhu a navrhne kandidátov. Tieto rozhodnutia prezídium prijíma 2/3-novou väčšinou všetkých členov. Menný zoznam kandidátov doručí prezídium písomne (za písomne sa považuje aj doručenie faxom alebo e-mailom) všetkým členom ITAS s výzvou, aby písomne (za písomný sa v tomto prípade považuje iba hlasovací lístok podpísaný osobami oprávnenými konať za člena a v písomnej forme doručený) hlasovali v lehote určenej prezídiom, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní od doručenia zoznamu. Ustanovenia týchto stanov o voľbe členov správnej rady sa použijú primerane. Za prítomných voličov sa pritom považujú všetci členovia ITAS.
 23. Správna rada sa schádza podľa potreby, minimálne 2 x ročne. Správna rada prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Každý člen má jeden hlas. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
 24. Člen správnej rady sa môže dať zastúpiť na zasadnutí treťou osobou. V takomto prípade však zástupcovi neprislúcha hlasovacie právo.
 25. Správna rada môže prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutia (per rollam). V takom prípade sa návrh rozhodnutia predkladá členom správnej rady na vyjadrenie s oznámením lehoty, v ktorej majú urobiť písomné vyjadrenie (za písomné sa v tomto prípade považuje iba podpísané a v písomnej forme doručené vyjadrenie). Ak sa člen nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí. Predseda správnej rady oznámi výsledky hlasovania jednotlivým členom správnej rady.
 26. Funkcia člena správnej rady je funkciou čestnou a členovi správnej rady neprináležia za výkon tejto funkcie žiadne odmeny

10 – Tajomník ITAS 

 1. Tajomník ITAS je výkonným a spolu s prezidentom, prvým viceprezidentom a viceprezidentom štatutárnym orgánom ITAS. ITAS môže mať viac tajomníkov.
 2. Za výkon svojej funkcie tajomník zodpovedá prezidentovi, prvému viceprezidentovi, viceprezidentovi a prezídiu. Tajomník sa zúčastňuje zasadnutí valného zhromaždenia a prezídia bez hlasovacieho práva.
 3. Funkčné obdobie tajomníka je dvojročné. Výkon jeho funkcie zaniká vymenovaním nového tajomníka.
 4. Do právomoci tajomníka ITAS patrí najmä:
 5. zabezpečovanie výkonu rozhodnutí valného zhromaždenia a prezídia ITAS,
 6. zabezpečovanie plnenia plánov a programov činnosti ITAS,
 7. zabezpečovanie volieb do orgánov ITAS,
 8. predkladanie návrhov na opatrenia valnému zhromaždeniu, prezídiu ITAS, prezidentovi ITAS, prvému viceprezidentovi ITAS a viceprezidentovi ITAS,
 9. predkladanie návrhov obchodných zmlúv s tretími osobami prezídiu ITAS, prezidentovi ITAS, prvému viceprezidentovi ITAS a viceprezidentovi ITAS,
 10. organizovanie práce stálych a ad hoc komisií ITAS,
 11. vykonávanie kompetencií zverených prezidentom, prvým viceprezidentom, viceprezidentom a prezídiom,
 12. zabezpečovanie administratívneho fungovania ITAS.
 13. Funkcia tajomníka ITAS je funkciou platenou. Tajomníkovi ITAS patrí mesačná odmena vo výške určenej prezídiom.
 14. Tajomníka do funkcie menuje prezident ITAS po schválení prvým viceprezidentom a prezídiom ITAS.

11 – Komisie

 1. Komisie sú pracovnými a poradnými orgánmi prezídia ITAS.
 2. O vytvorení komisie je oprávnené rozhodnúť prezídium ITAS.
 3. Komisie sú vytvárané podľa potreby alebo na podnet jednotlivých členom ITAS.
 4. Komisia je zložená z jej členov, ktorých menuje prezídium. Prezídium pri rozhodovaní o zložení komisie je povinné prihliadnuť na obsahové zameranie komisie a odbornú spôsobilosť jej členov.
 5. Členovia komisie si zvolia zo svojho stredu predsedu.
 6. Predseda komisie môže byť podľa potreby a na základe rozhodnutia prezídia prizvaný na zasadnutie prezídia ITAS.

12 – Stanoviská ITAS

 1. Vo veciach akéhokoľvek stanoviska ITAS, za ktoré sa považuje najmä legislatívna iniciatíva, tlačová správa, vyhlásenie a výzva adresované správnemu orgánu alebo verejnej inštitúcii alebo prezentované voči tretím osobám sa bude postupovať takto:
 2. Stanoviskom ITAS bude také stanovisko, za ktoré bude hlasovať 2/3 väčšina členov prezídia ITAS. Návrh stanoviska bude pred jeho schvaľovaním na prezídiu predložený členom na pripomienkovanie.
 3. Stanovisko odbornej komisie ITAS je stanovisko takej odbornej komisie, ktoré musí byť prijaté 2/3 väčšinou členov odbornej komisie.
 4. Akýkoľvek iný výsledok hlasovania povedie k tomu, že stanovisko k predmetnej veci nebude možné spájať s ITAS. Žiadny člen ani orgány ITAS nemôžu prijímať ani prezentovať v mene ITAS žiadne stanoviská inak ako je uvedené vyššie.

ČASŤ IV.

13 – Hospodárenie ITAS

 1. ITAS hospodári so svojím majetkom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na základe schválených zásad hospodárenia a rozpočtu schváleného na príslušný kalendárny rok.
 2. Majetok ITAS tvoria najmä:
 3. ročné členské príspevky členov ITAS,
 4. dary a príspevky od tretích osôb,
 5. dotácie od štátnych orgánov a fondov Slovenskej republiky,
 6. Výdavkami ITAS sú najmä:
 7. výdavky na bežnú činnosť a podujatia organizované ITAS,
 8. odmena prezidenta, prvého viceprezidenta, viceprezidenta a tajomníka ITAS.

14 – Naloženie s likvidačným zostatkom

 1. Ak dôjde k zrušeniu ITAS s likvidáciou, vykoná sa likvidácia podľa tohto paragrafu.
 2. Likvidáciu majetku ITAS pri jej zrušení rozhodnutím valného zhromaždenia ITAS vykonáva likvidátor vymenovaný valným zhromaždením. Valné zhromaždenie určuje taktiež výšku odmeny likvidátora.
 3. Návrh na zápis vstupu ITAS do likvidácie a osoby likvidátora do registra záujmových združení právnických osôb podáva prezident ITAS a prvý viceprezident ITAS do piatich dní od prijatia rozhodnutia o zrušení ITAS s likvidáciou.
 4. Dňom, ku ktorému bol likvidátor zapísaný do registra záujmových združení právnických osôb, prechádza právo konať v mene ITAS na osobu likvidátora. Likvidátor je oprávnený konať v mene ITAS len vo veciach spojených s jej likvidáciou.
 5. Ku dňu zahájenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú uzávierku a predloží ju valnému zhromaždeniu na schválenie. Do tridsiatich dní od svojho zápisu do registra záujmových združení právnických osôb zostaví likvidátor úvodnú likvidačnú účtovnú súvahu ku dňu vstupu ITAS do likvidácie a zašle ju valnému zhromaždeniu spolu s likvidačným plánom a s inventarizačným zápisom o mimoriadnej inventarizácii hospodárskych prostriedkov prevedenej ku dňu začiatku likvidácie.
 6. Likvidátor je v priebehu likvidácie povinný najmä:
 7. vyrovnať dane, odvody a poplatky,
 8. vyrovnať záväzky a pohľadávky,
 9. speňažiť majetok ITAS najhospodárnejším a najrýchlejším spôsobom.
 10. Likvidátor zostaví účtovú uzávierku ku dňu skončenia likvidácie a predloží ju valnému zhromaždeniu na schválenie spolu so záverečnou správou o priebehu likvidácie.
 11. Ak skončí likvidácia prebytkom, predloží likvidátor valnému zhromaždeniu návrh na jeho rozdelenie medzi členov ITAS.
 12. Do tridsiatich dní od skončenia likvidácie podá likvidátor Krajskému úradu v Bratislave, odboru všeobecnej vnútornej správy návrh na výmaz ITAS z registra záujmových združení právnických osôb.

ČASŤ V.

15 – Zrušenie a zánik ITAS

 1. ITAS sa zrušuje rozhodnutím valného zhromaždenia podľa § 6 bod 3 písm. j) týchto stanov, a to s likvidáciou alebo bez likvidácie.
 2. ITAS zaniká výmazom z registra záujmových združení právnických osôb.

ČASŤ VI.

16 – Spôsob zmien a dopĺňania stanov

 1. Stanovy ITAS je možné meniť a dopĺňať rozhodnutím valného zhromaždenia podľa § 6 bodu 3 písm. c) týchto stanov.
 2. Zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť dňom rozhodnutia orgánu príslušného rozhodovať o registrácii ITAS.
 3. Nové znenie stanov podpisujú členovia, ktorí hlasovali za jeho prijatie.

17 – Konanie a podpisovanie za ITAS

 1. Za ITAS koná každý zo štatutárnych orgánov samostatne, a to do výšky 2.000,- Eur. Prvý viceprezident a viceprezident ITAS koná za ITAS v oblasti zverenej prezídiom. Pokiaľ hodnota právneho úkonu alebo úkonov presiahne uvedenú hranicu, konajú prezident a prvý viceprezident spoločne.
 2. Pre platnosť písomného právneho úkonu za ITAS sa vyžaduje podpis štatutárneho orgánu v súlade s bodom 1 pripojený pod napísaný alebo vytlačený názov ITAS. 

18 – Vstup do obchodných spoločností

 1. ITAS v rámci výkonu svojich činností môže vstupovať ako spoločník, člen alebo zakladateľ do akciových spoločností.
 2. O vstupe do alebo o založení obchodnej spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.
 3. Nominantov do štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti, ktorú založí ITAS, volí prezídium ITAS.
 4. Nominantov do dozornej rady, pokiaľ bude v danej spoločnosti zriadená, volí správna rada.

V Bratislave, 21. 06. 2017

Emil Fitoš                                         Mário Lelovský

Prezident ITAS                                1. viceprezident ITAS