Úvod Správa o činnosti IT Asociácie Slovenska za rok 2016

Správa o činnosti IT Asociácie Slovenska za rok 2016

Valné zhromaždenie ITAS, 27. 3. 2017

Poslanie IT Asociácie Slovenska

IT Asociácia Slovenska je profesijným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií.

ITAS bol založený v septembri 1999 ako záujmové združenie právnických osôb.

Členovia ITAS prispievajú  k sproduktívneniu fungovania spoločnosti aplikáciou info-komunikačných technológií do života.

Funkcie IT Asociácie Slovenska:

 • Aktívne prispievať k informatizácii spoločnosti.
 • Podieľať sa na tvorbe legislatívy, týkajúcej sa  informačných a komunikačných technológií.
 • Podporovať slovenské IT firmy pri ich expanzii na zahraničné trhy.
 • Vysvetľovať možnosti informačných a komunikačných technológií pre sproduktívnenie fungovania  verejného a súkromného sektora.
 • Hájiť záujmy info-komunikačného priemyslu.
 1. Zhrnutie

Hlavné ciele a plán činnosti ITASu schválené na Valnom zhromaždení dňa 15. 3. 2016 na rok 2016 zahŕňali oblasti:

 • Posilnenie postavenia ITASu ako reprezentanta IKT firemného sektoru a rozšírenie členskej základne.
 • Rozvoj e-Governmentu a nasadzovanie IKT prostriedkov do verejnej správy s cieľom zvýšiť jej efektivitu a prístupnosť jej služieb pre občanov ako aj pre podnikateľov.
 • Inovácie, veda, výskum a podpora projektov pre IKT sektor.
 • Implementácia stratégií Digital Single Market a Smart Industry.
 • Zmeny v systéme vzdelávania a podpora na IKT zameraných vysokých a stredných škôl.
 • Autorský zákon, zmluvné vzťahy s OKS.
 • Zákon o odpadoch, SEWA a plnenie povinností dovozcov a výrobcov.
 • Aktívna spolupráca s RÚZ a max využitie kapacít a možností členstva v RÚZ.
 • Komunikácia a spolupráca s partnermi v SR, V4 a EÚ .

V uplynulých rokoch sa ITAS intenzívne zapojil do prípravy OP Veda, výskum a inovácie 2014-20 (MŠ a MH SR) ako aj do príprav OPII. Zástupcovia ITASu sú členmi Monitorovacích výborov operačných programov OPVVaI (Veda výskum a inovácie) a OPII (Integrovaná infraštruktúra) pre programovacie obdobie 2014-2020, členom Riadiaceho výboru OPII prioritná os č. 7 ako aj Národného monitorovacieho výboru NSRR pre operačné programy.

ITAS v rámci RÚZ vyvíjal intenzívne aktivity pre štandardizáciu a zlepšovanie v oblasti podnikateľského prostredia, efektívnej legislatívy, vzdelávania, podpory vedy a výskumu a životného prostredia či odpadov vrátane elektro-odpadu a zapájal sa do príprav viacerých legislatívnych zámerov ako NKIVS (Národná koncepcia informatizácie verejnej správy) vrátane Zákona o e-Governmente, Zákona o OVP, Autorského zákona a Zákona o odpadoch ako aj do jeho konkrétnych obsahových častí týkajúcich sa nakladania s elektro-odpadmi a s odpadmi z obalov, pripomienkovanie iných zákonov.

Aktivity ITAS aj v roku 2016 vychádzali z koncepčného materiálu Stratégia ITAS 2020 prijatého na Valnom zhromaždení dňa 18. 3. 2015 a zahŕňali všetky 4 kľúčové oblasti:

 1. Vzdelávanie podľa potrieb trhu práce
 2. Implementácia IKT technológií
 3. Digitálna ekonomika
 4. Digital Single Market EU

 

 1. Podrobná správa

ITAS – Reprezentant IKT Firiem na Slovensku

IT Asociácia Slovenska v roku 2016 potvrdila  svoje postavenie najvýznamnejšej stavovskej organizácie IKT firiem na Slovensku. Dokumentuje to:

 • akceptácia zo strany štátnych a zákonodarných orgánov a samosprávy ako aj sociálnych partnerov,
 • členstvo v Rade vlády pre digitalizáciu VS a jednotný digitálny trh,
 • akceptácia v medzinárodnom meradle, získavanie medzinárodných projektov (eSkills),
 • akceptácia zo strany médií a odbornej verejnosti,
 • osvetové aktivity a prizývanie k spolupráci zo strany iných organizácií,
 • reprezentatívna členská základňa.

ITAS reprezentuje firmy – členskú základňu s počtom zamestnancov viac ako 27.790 a je v súčasnosti najväčším zamestnávateľským zväzom v rámci RÚZ.

Členovia ITAS

Členská základňa sa v roku 2016 predstavovala 91 členov (ku dňu konania VZ 90 členov). Členmi ITASu sa v roku 2016 stalo 7 nových členov: BIZZ design, Dicit, FilmStor (piql), HP Enterprise, Itera, McRoy, TestBirds.

ITAS v roku 2016 opustili 4 členovia: Acer, Indra, Intel a Leyard.

Informatizácia spoločnosti, eGovernment, Operačný program Informatizácia spoločnosti, Operačný program integrovaná infraštruktúra, Partnerská dohoda 2014-20

ITAS sa zásadným spôsobom podieľal na spracovaní NKIVS v.2 – schválenej v septembri 2016. Experti z členov ITAS pracujú  na dokumentoch. Spustenie projektov DVS je však v omeškaní a je potrebné zvýšiť aktivitu – ITAS je plne pripravený pomôcť.

ITAS bol iniciátorom a je významných členom Rady vlády pre digitalizáciu verejnej správy, ktorá vznikla s cieľom napomôcť procesom vedúcim k úspešnej a v prospech občana orientovanej digitálnej verejnej správy. Ďalej sa má Rada venovať aj vytváraniu podmienok pre rozvoj digitálnej ekonomiky na Slovensku. ITAS má v rade vlády zastúpenie na poste podpredsedu a člena.

Čo sa týka kľúčových tém pre problematiku e-Commerce na Slovensku, ITAS je aktívny vo všetkých potrebných oblastiach: Autorský zákon (členstvo v pracovnej skupine), Zákon na ochranu osobných údajov (koalícia s RÚZ), program podpory startupov (MF SR, MPSVR SR, MH SR, SBA) a exportu/škálovania MSP (MF SR), Internetová ekonomika (MZV SR, MF SR, SAPIE).

Členstvo vo výboroch a komisiách

Mário Lelovský ako prezident ITAS je členom Národného monitorovacieho výboru NSRR (ako nominant RÚZ). Je tiež členom Monitorovacieho výboru vedomostnej ekonomiky, ktorý zahŕňa operačné programy OPIS, Veda a výskum a Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako nominant ITAS ako aj členom Monitorovacieho výboru operačného programu OPII (Integrovaná infraštruktúra) a členom Riadiaceho výboru OPII pre prioritnú os č. 7 Informatizácia. Michal Hrabovec je členom Monitorovacieho výboru operačného programu OPVVaI.

Mário Lelovský ako prezident ITAS je členom Rady Výskumnej agentúry MŠVVaŠ a členom Rady Technologickej agentúry MH SR. ITAS má zástupcov aj v pracovných skupinách týchto rád.

V ITASe sú aktívne tieto pracovné komisie a skupiny:

 1. Komisia pre eGovernment a pracovné skupiny pre NKIVS a dokumenty
 2. Pracovná skupinu Digitálneho lídra pre eGovernment
 3. Komisia pre Vzdelávanie.
 4. Komisia distribútorov

Komisie v rámci ITAS pracujú ad hoc, na základe aktuálnej potreby. Prosíme členov, pokiaľ ich zamestnanci už u nich nepracujú, alebo nemajú čas na zotrvanie v pracovných skupinách, aby o tom upovedomili sekretariát ITAS prostredníctvom emailu: itas@itas.sk

Vzdelávanie v IKT

ITAS v roku 2016 pokračoval v príprave autorských článkov na tému vzdelávania a IKT priemyslu s cieľom vytvorenia dopytu po vzdelaní v tomto odvetví. Pomocou bývalého aktívneho novinára pripravoval články, či témy do rôznych médií, no taktiež na blog ITASu, blog „bez byrokracie“ na stránkach etrend.sk

V súvislosti so vzdelávaním a popularizáciou IKT odvetvia sa ITAS opätovne zapojil do projektu eSkills for Jobs, zastrešený Digitálnym lídrom, ktorý na Slovensku koordinoval už v roku 2010, 2012, 2013 ako aj 2014. V rokoch 2015-16 sa projekt opäť stretol s veľkým záujmom škôl a celkom ho absolvovalo vyše 21 000 prevažne študentov. Test bol pozorne sledovaný aj zo strany zástupcov EK a ocenením práce celého tímu je požiadavka na použitie anglickej verzie testu v celoeurópskom merítku, ktorá bola úspešne spustená počas výročnej konferencie eSkills for Jobs, organizovanej ITASom 17. a 18. Októbra v Bratislave. Išlo o medzinárodné stretnutie spoluorganizátorov a partnerov projektu eSkills for Jobs s oficiálnou záštitou prezidenta, Andreja Kisku, ako aj slovenského predsedníctva v rámci EÚ.

Aj vďaka ITASu bol koncom roka 2016 schválený projekt IT Akadémie – celoslovenský program na rozvoj IT sektoru zmenami v systéme vzdelávania na základných, stredných a vysokých školách a to hlavne zvýšením kvality informatického vzdelávania, matematického a prírodovedného vzdelávania so zameraním na IKT, motiváciou žiakov a študentov k štúdiu informatiky a IKT a rozvojom vedeckých kompetencií žiakov a študentov. Tento projekt by mal znamenať skutočnú zmenu vo vzdelávaní a príprave IKT odborníkov – aj keď jeho výsledky sú dlhodobého charakteru.

Vďaka aktivitám ITAS bola vytvorená nová, samostatná skupina stredoškolských odborov č. 25 pre odbory so zameraním pre IKT aby bol zabezpečený súlad potrieb trhu práce s kvantitou a kvalitou študentov študujúcich na stredných školách. Aktuálne bola nová skupina odborov IKT č. 25 zadefinovaná aj v rámci návrhu novej vyhlášky na MŠVVaŠ táto skupina stredoškolských odborov je zavedená do slovenského vzdelávacieho systému. ITAS je  prostredníctvom RÚZ gestorom tejto skupiny SŠ odborov.

Memorandum IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti

Zamestnávatelia združeniach ITAS a RÚZ si zmeny a problémy na trhu práce uvedomujú a prišli s konkrétnym riešením a to prostredníctvom Memoranda k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti, ktoré podpísali 19. 7. 2016.

Memorandum a jeho aplikácia majú za cieľ:

 1. Umožniť zamestnávateľom lepšie identifikovať aké digitálne zručnosti uchádzač o zamestnanie má, a to na základe dôveryhodného certifikátu
 2. Umožniť zamestnancom, aby sa dokázali lepšie presadiť na pracovnom trhu tým, že vedia objektívne preukázať svoje zručnosti
 3. Motivovať študentov, uchádzačov o zamestnanie aj zamestnancov, aby sa v týchto zručnostiach zdokonaľovali, zvyšujúc tak svoju zamestnateľnosť aj produktívnosť

Medzinárodná Spolupráca

ITAS je členom európskej asociácie DigitalEurope[[1]]. Členstvo má pomôcť k získavaniu aktuálnych informácií a medzinárodných kontaktov a uľahčiť prístup k štruktúram EK. DigitalEurope je aj dôležitým partnerom pre viaceré projekty ako napríklad eSkills for Jobs 2015-16, alebo v minulosti projekt WATIFY. Na spolupráci s DigitalEurope sa za ITAS zúčastňoval Gustáv Budinský, František Jakab, Mário Lelovský, Peter Tvrdoň a Peter Weber. Témy, ktoré ITAS rieši s pomocou DigitalEurope sú: autorské poplatky, elektro-odpad, patentovanie SW, e-podpis, TelCo trhy, DRM a Single Digital Market iniciatíva.

Na pôde Digital Europe pracoval Cloud Council, ktorý bol zameraný na spoluprácu s národnými asociáciami IT pri realizácii Stratégie adopcie Cloud Computingu v EU. Po prijatí stratégie DSM v EU bol Council transformovaný na Digital Transformation Group s rozsahom činností rozšíreným na celú problematiku DSM. Členom Digital Transformation Group za ITAS je Peter Weber st.

Prostredníctvom DigitalEurope informujú jednotlivé národné asociácie o pripravovaných podujatiach a koordinujú aktivity.

ITAS je iniciátorom vzniku V4 ICT Platform, ktorá by mala v stredoeurópskom priestore pomôcť národným asociáciám zabezpečiť implementáciu nových EU stratégií ako sú Digital Single Market a Smart Industry/Industry 4.0.

Podnikateľské prostredie

Pre rozvoj odvetvia IKT je kľúčové podnikateľské prostredie. Pre ďalší rozvoj odvetvia IKT presadzuje ITAS naďalej minimalizáciu zaťažovania a regulácií zo strany štátu. To znamená, aby sa vláda vyvarovala intervencií a nezaťažovala podnikateľov povinnosťami nad rámec legislatívy vyžadovanej EÚ a okolitými krajinami. ITAS naopak odporúča prijímať opatrenia, ktoré túto záťaž znižujú a presadzovať to aj v EÚ.

Efektívnym spôsobom presadzovania tejto agendy ITASu je Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), ktorá je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR, je najvýznamnejšou zamestnávateľskou organizáciu v SR a z dôvodu jej členstva v Business Europe má možnosť ovplyvňovať tvorbu európskej legislatívy. Mário Lelovský je členom prezídia RÚZ, viceprezidentom RÚZ, členom  Organizačného výboru a podpredsedom Výborov pre hospodársku a sociálnu politiku ako aj Výboru pre životné prostredie. Členovia ITAS sa zúčastňujú aj na práci ďalších výborov ako Výbor pre vzdelávanie, ako aj vo Výbore pre vedu, výskum a inovácie.

Zmyslom členstva ITASu v RÚZ a ZPS je presadzovať predovšetkým tému informatizácie, využívať silu RÚZ na presadzovanie záujmov IKT firiem (napríklad v legislatíve) a posilňovať RÚZ svojím členstvom pri presadzovaní kvalitnejšieho podnikateľského prostredia.

Medzi významné témy RÚZ v súčasnosti patria:

 1. Vzdelávanie podľa potrieb trhu práce.
 2. Implementácia IKT technológií a eGovernment.
 3. Digitálna ekonomika.
 4. Digital Single Market EU.

Pre zabezpečenie úspešného rozvoja sektoru IKT aj ako pre zvyšovanie produktivity a inovatívnosti celej  ekonomiky, rastu konkurencieschopnosti Slovenska a rozvoju znalostnej spoločnosti deklaruje IT Asociácia svoje hlavné ciele v rámci Stratégie ITAS 2020, ktorú schválilo Valné zhromaždenie v roku 2015.

Autorské Poplatky

Rok 2016 bol dôležitým rokom pre Autorský zákon, pričom od 1.januára začala platiť jeho novelizovaná verzia. Napriek tomu, že ide o mierne vylepšenie starého zákona, pre dovozcov z neho vyplynulo niekoľko nových poplatkov.

Organizácie kolektívnej správy (OKS) združené v ISNA (SOZA, LITA, SLOVGRAM, OZIS) sa napriek pomerne jasnej definícií a usmerneniu zo strany Ministerstva kultúry snažia o rôzne výklady, čo vyvrcholilo aj predžalobnou výzvou na Samsung v roku 2016, pričom SOZA aktívne vyjednáva o podobných aktivitách aj s inými výrobcami, ktorých centrály sídlia v Čechách.

Spory s OKS momentálne ovplyvňujú aj vzťahy samotných OKS s orgánmi Ministerstva kultúry SR, ktoré OKS vyzýva na konštruktívny dialóg s ITAS.

Elektroodpad

SEWA[1], a. s., kolektívny systém pre elektroodpad,  odpad z obalov, použité batérie a akumulátory založený združeniami ITAS a ADAT, aj v roku 2016 plnil svoje poslanie.   V plnej miere zabezpečil plnenie zákonných povinností dovozcov/výrobcov elektrozariadení.

V trojčlennom predstavenstve SEWA, a. s. má ITAS zastúpenie prostredníctvom Štefana Dobáka, člena predstavenstva. Členmi dozornej rady SEWA, a. s. (7 členná) za ITAS sú Ing. Mário Lelovský – predseda DR (ITAS a ADAT), Ing. Bohumil Klečák (ASBIS SK spol. s r. o.), Ing. Marek Timura (AT Computer, s. r. o.) a Ing. Roman Šteffanek (Slovak Telekom, a. s.).

IT Summit 2016

Vzhľadom na príbuznosť termínu s nadnárodnou konferenciou eSkills for Jobs, na ktorej Gala večer ako aj konferenciu boli pozvaní všetci členovia IT Asociácie Slovenska – ITAS v roku 2016 neorganizoval podujatie IT Summit.

Semináre,  Okrúhle Stoly

Semináre, tlačové konferencie a okrúhle stoly boli pripravované na základe aktuálnej požiadavky členov alebo partnerských organizácií. ITAS sa počas roka stretol aj so zástupcami najdôležitejších médií a zorganizoval v roku 2016 niekoľko tlačových konferencií.

Projekt eSkills for Jobs 2015 – 16  IT Fitness test

V roku 2016 s podporou Európskej komisie opäť prebehol projekt eSkills for Jobs, ktorý aj vďaka podpore Digitálneho lídra, Petra Pellegriniho (ktorý projekt podporil finančne, aj oficiálnou záštitou), neustále dokáže osloviť množstvo škôl a študentov, pričom takto pomáha vytvárať povedomie o IKT.

Bez intenzívnejšej reklamnej kampane sa podarilo s minimálnou podporou Ministerstva školstva otestovať viac ako 21.000 mladých ľudí a získať tak ďalšie cenné argumenty pre intenzívnu komunikáciu s MŠ SR na tému vzdelávania IKT odborníkov na Slovensku. Celkovo sa za 5 rokov projektu testovania digitálnych zručností zúčastnilo viac ako 130 000 ľudí, najmä študentov.

eSkills for Jobs 2016 – Europe in Digital Era

Konferencia pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a pod hlavičkou SK PRES (predsedníctvom Slovenska v Rade Európy) bola vyvrcholením podujatí projektu eSkills for Jobs, ktorý prebiehal v uplynulých rokoch a vďaka organizácií ITASu išlo o špičkové podujatie na Európskej úrovni. Toto podujatie pozostávalo z dvoch hlavných aktivít. Gala večer pre IKT komunitu spríjemňovalo odovzdávanie európskych IKT ocenení ako aj slovenských (Inžinierska cena, IT Fitness Test). Celodenná konferencia si stanovovala za cieľ nájsť riešenia na problémy trhu práce.

Projekt Inžinierska Cena 2016

Aso­ciá­cia Fó­rum pre ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie, ITAS a PC Re­vue aj v roku 2016 udelili oce­ne­nie za naj­lep­šiu di­plo­mo­vú prá­cu in­ži­nierske­ho štú­dia pod náz­vom IN­ŽI­NIERSKA CE­NA. Jej pred­me­tom je ce­loš­tát­na ce­na za naj­lep­šiu in­ži­niersku di­plo­mo­vú prá­cu fa­kúlt uni­ver­zít na Slo­ven­sku v ob­las­ti in­for­ma­ti­ky a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Ce­na sa udeľovala za aka­de­mic­ký rok 2015/2016 pros­tred­níc­tvom od­bor­nej po­ro­ty už po druhýkrát a cel­ko­vo ude­li­la po­ro­ta 4 ce­ny.

Informácie, Médiá a PR

V rámci každého verejného podujatia ITAS vydáva tlačové správy. Taktiež formou tlačových správ ITAS reaguje na aktuálne dianie, napríklad na novú legislatívu. Prostredníctvom webstránky www.itas.sk – informuje nielen svojich členov, ale i verejnosť o aktuálnom dianí na slovenskom IKT trhu, ako i vo svete.

Rok 2016 bol aktívny z pohľadu vystupovania zástupcov ITAS v rozhlase, či vyjadrovaniu sa k aktuálnym témam hlavne prostredníctvom televízie, veľmi sa osvedčili aj komentáre pre Hospodárske Noviny alebo RTVS, ktoré ITAS často oslovujú.

ITAS pokračuje v spolupráci s Martinom Valáškom, bývalým redaktorom časopisu TREND, ktorý na podnet tém z prezídia ITAS publikuje vo viacerých odborných médiách dôležité témy, ktorými chce ITAS prispieť k popularizácii IKT, ako i zvýšeniu kredibility prostredia.

Ďalším úspešným projektom je vypracovanie štúdie „Význam IKT sektora pre SR“. Pre ITAS ju aj v roku 2016 vypracovali v inštitúte INESS Consult.

Spolupráca s Inými Organizáciami

Spolupráca s ďalšími slovenskými združeniami zameranými na oblasť info-komunikačných technológií (ADAT, CTF, PPP, ZEP, SAPIE, SISp, ICETA, ITAPA) sa realizuje hlavne v rovine konzultácií, vzájomného informovania sa a účasti na podujatiach.

ITAS v rámci niekoľkoročnej spolupráce s kongresmi ITAPA prezentoval svoje názory a stanoviská i na tejto pôde.

Prezident a Prezídium ITAS

Prezidentom ITAS bol v marci 2016 opäť zvolený VZ Mário Lelovský. Prezídium ITAS tvoria: Ján Adamec (Slovak Telekom), František Baranec (Cisco), Gabriel Fedorko (Microsoft), Michal Hrabovec (Anasoft), Michal Klačan (Datalan), Erika Lindauerová (HP Inc.), Marián Marek (PosAm), Ivan Matlák (Soitron), Peter Weber st. (Interway) a ako náhradníci: Michal Ševčík (HPE) a Peter Tvrdoň (Samsung).

Prezídium zasadalo v období medzi valnými zhromaždeniami 10 krát. Zasadania boli zamerané na aktuálnu činnosť ITAS najmä v oblasti stratégie informatizácie, legislatívy, na prípravu podujatí, riešenie aktuálnych tém. Členovia prezídia aktívne pracujú aj v období medzi stretnutiami. Vypracúvajú stanoviská k aktuálnej problematike, rozhodujú o programe podujatí.

Napriek tomu, že funkcia člena prezídia je dobrovoľná, členovia prezídia sa významne podieľali na aktivitách ITASu.

Správna Rada ITAS

V roku 2016 pokračovala v činnosti Správna rada ITAS, reprezentatívny a kontrolný orgán, ktorý sa v roku 2016 stretol hneď niekoľkokrát vzhľadom na aktuálne témy.

Členmi Správnej sú od roku 2015: František Baranec (Cisco), Martin Džbor (T-Systems), Emil Fitoš (Atos), Marcela Havrilová (Microsoft), Peter Kucer (ED System), Miroslav Majoroš (Slovak Telekom), Ivan Marták (Orange) a Ondrej Smolár (Soitron).

Hospodárenie a Vnútorné Fungovanie

ITAS nemá podstatné problémy so svojou činnosťou, pričom je úspešná v získavaní aj európskych projektov a ďalších foriem spolufinancovania svojich aktivít. Či už ide o sponzorské od členov, alebo iné.

V roku 2016 podarilo dodržať vyrovnané hospodárenie.

Záver

IT Asociácia Slovenska je efektívne fungujúcou a vysoko rešpektovanou profesijnou organizáciou, ktorá posilňuje svoju základňu aj svoj vplyv. Priebežne rozširuje svoju činnosť a funguje bez podstatných problémov.

Posilnenie vplyvu a nárast členskej základne nás v budúcnosti zaväzuje k ďalšiemu rozvinutiu a skvalitneniu činnosti vo všetkých prioritných oblastiach.

Mário Lelovský, v. r.

Prezident IT Asociácie Slovenska

 

Predkladá: Mário Lelovský

Vypracovali: Mário Lelovský a Gustáv Budinský

[1] http://www.digitaleurope.org/

[1] www.sewa.sk