Úvod Správa o činnosti IT Asociácie Slovenska za rok 2015

Správa o činnosti IT Asociácie Slovenska za rok 2015

Valné zhromaždenie ITAS, 15. 3. 2016

 1. Zhrnutie

Hlavné ciele a plán práce ITASu na rok 2015 zahŕňali oblasti:

 • Ďalej posilniť postavenie ITASu a rozšíriť členskú základňu
 • e-Government a integračná architektúra
 • Podporovať inovácie a zvýšiť všetky druhy podpory pre IKT
 • Podporovať zmeny v systéme vzdelávania a zrušenie paušálnej platby na hlavu žiaka – zavedenie efektívneho hodnotiaceho systému škôl + verejný prístup
 • Autorský zákon, zmluvné vzťahy s OKS
 • SEWA a plnenie povinností dovozcov a výrobcov
 • Komunikácia a spolupráca s partnermi v SR a EÚ

V uplynulých rokoch sa ITAS intenzívne zapojil do prípravy OP Veda, výskum a inovácie 2014-20 (MŠ a MH SR) ako aj do príprav OPII. Zástupcovia ITASu sú členmi Monitorovacích výborov operačných programov OPVVaI (Veda výskum a inovácie) a OPII (Integrovaná infraštruktúra) pre programovacie obdobie 2014-2020, členom Riadiaceho výboru OPII prioritná os č. 7 ako aj Národného monitorovacieho výboru NSRR pre operačné programy.

ITAS v rámci RÚZ vyvíjal intenzívne aktivity pre štandardizáciu a zlepšovanie v oblasti podnikateľského prostredia, efektívnej legislatívy, vzdelávania, podpory vedy a výskumu a životného prostredia či odpadov vrátane elektroodpadu a zapájal sa do príprav viacerých legislatívnych zámerov ako NKIVS (Národná koncepcia informatizácie verejnej správy) vrátane nového Zákona o e-Governmente, Zákona o OVP, Autorského zákona a Zákona o odpadoch ako aj do jeho konkrétnych obsahových častí týkajúcich sa nakladania s elektroodpadmi a s odpadmi z obalov, pripomienkovanie iných zákonov.

Zo strany autorských zväzov je neustále vyvíjaný tlak na zvýšenie rozsahu spoplatňovaných zariadení.  Počas celého roku 2015 ako aj v súčasnosti je ITAS je intenzívne zapojený do implementácie nového Autorského zákona.

Aktivity ITAS vychádzali z koncepčného materiálu Stratégia ITAS 2020 prijatého na Valnom zhromaždení dňa 18. 3. 2015 a zahŕňali všetky 4 kľúčové oblasti:

 1. Vzdelávanie podľa potrieb trhu práce
 2. Implementácia IKT technológií
 3. Digitálna ekonomika
 4. Digital Single Market EU

 

 1. Podrobná správa

ITAS – Reprezentant IKT Firiem na Slovensku

IT Asociácia Slovenska v roku 2015 potvrdila  svoje postavenie najvýznamnejšej stavovskej organizácie IKT firiem na Slovensku. Dokumentuje to:

 • akceptácia zo strany štátnych a zákonodarných orgánov a samosprávy ako aj sociálnych partnerov,
 • akceptácia v medzinárodnom meradle, získavanie medzinárodných projektov
 • akceptácia zo strany médií a odbornej verejnosti,
 • osvetové aktivity a prizývanie k spolupráci zo strany iných organizácií,
 • reprezentatívna členská základňa.

ITAS reprezentuje firmy – členskú základňu s počtom zamestnancov viac ako 25.500 a je v súčasnosti najväčším zamestnávateľským zväzom v rámci RÚZ.

Členovia ITAS

Členská základňa sa v roku 2015 predstavovala 91 členov (ku dňu konania VZ 87 členov). Členmi ITASu sa v roku 2015 stalo 6 nových členov: Acer, APTech, ASIT, Nay a Sony a Leyard. ITAS v roku 2015 opustili 4 členovia: CoraGeo, NSN, KonicaMinolta a Axasoft.

Informatizácia spoločnosti, eGovernment, Operačný program Informatizácia spoločnosti, Partnerská dohoda 2014-20

V priebehu rokov 2013-15 ITAS podporoval aktivity na prípravu PD 2014-20. ITAS pripravil podkladový dokument pre Digitálnu ekonomiku 2014-20 a prezentoval ho MF SR, ÚV SR a MDVRRSR. Väčšina podnetov bola zapracovaná do Strategického dokumentu pre rast digitálnych služieb, ktorý pripravilo MF SR ako podklad pre Partnerskú dohodu 2014-20. ITAS sa podieľal na príprave tohto dokumentu v časti eGovernment Cloud, veľmi intenzívne pripomienkoval tento Strategický dokument a prakticky všetky pripomienky boli akceptované. Následne dokument zobrala na vedomie Vláda SR.

ITAS sa iniciatívne zapájal aj do prípravy Operačného programu Veda, výskum a inovácie.  V tejto súvislosti bolo uskutočnených množstvo rokovaní s IKT firmami, ktoré o tému prejavili záujem, spoluautormi súvisiacich strategických dokumentov z akademickej sféry a MŠ. Výsledkom je, že Digitálny priemysel má vytvorené základné predpoklady pre zapojenie sa do štruktúr OPVVaI v rokoch 2014-20. V tejto oblasti sa pracuje na zintenzívnení spolupráce s vedecko-výskumnými inštitúciami a konkrétne so SAV za predpokladu pretvárania SAV podľa nového modelu.

Koncom roku 2015 prebiehalo odovzdávanie projektov v rámci OPISu. ITAS pripravil  s MF SR semináre o procese odovzdávania projektov a jeho optimalizácie.

Počas roka 2015 ITAS pokračoval v komunikácii s MF SR ohľadne podkladových dokumentov týkajúcich sa konceptu Integračnej architektúry eGovernmentu ako aj na príprave a pripomienkovacom procese Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, ktorá je aktuálne v poslednej fáze pripomienkovacieho procesu.  ITAS v zastúpení Mariána Mareka a pracovnej skupiny pod jeho vedením spolupracuje s tímom na MF SR na prácach na Architektúre IS verejnej správy.

ITAS bol iniciátorom a je významných členom Rady vlády pre digitalizáciu verejnej správy, ktorá vznikla s cieľom napomôcť procesom vedúcim k úspešnej a v prospech občana orientovanej digitálnej verejnej správy. Ďalej sa má Rada venovať aj vytváraniu podmienok pre rozvoj digitálnej ekonomiky na Slovensku. ITAS má v rade vlády zastúpenie na poste podpredsedu a dvoch členov.

Čo sa týka kľúčových tém pre problematiku e-Commerce na Slovensku, ITAS je aktívny vo všetkých potrebných oblastiach: Autorský zákon (členstvo v pracovnej skupine), Zákon na ochranu osobných údajov (koalícia s RÚZ), program podpory startupov (MF SR, MPSVR SR, MH SR, SBA) a exportu/škálovania MSP (MF SR), financovanie startupov (Neulogy), Internetová ekonomika (MZV SR, MF SR, SAPIE).

Členstvo vo výboroch a komisiách

Mário Lelovský ako prezident ITAS je členom Národného monitorovacieho výboru NSRR (ako nominant RÚZ). Je tiež členom Monitorovacieho výboru vedomostnej ekonomiky, ktorý zahŕňa operačné programy OPIS, Veda a výskum a Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ako nominant ITAS ako aj členom Monitorovacieho výboru operačného programu OPII (Integrovaná infraštruktúra) a členom Riadiaceho výboru OPII pre prioritnú os č. 7 Informatizácia. Michal Hrabovec je členom Monitorovacieho výboru operačného programu OPVVaI.

Mário Lelovský ako prezident ITAS je členom Rady Výskumnej agentúry MŠVVaŠ a členom Rady Technologickej agentúry MH SR. ITAS má zástupcov aj v pracovných skupinách týchto rád.

V ITASe fungujú tieto pracovné komisie:

 1. Komisia pre zákon o eGovernmente. Komisiu vedie Marián Marek (PosAm).
 2. Pracovná skupina pre eGovernment Cloud bola po dohode s Digitálnym lídrom P.Pellgerinim transformovaná na Pracovnú skupinu DL pre eGov, ktorá je stálym orgánom pre komunikáciu ICT priemyslu, NGO a akademických inštitúcií s rezortmi zavádzajúcimi služby eGovernmentu. Pracovnú skupinu vedie P. Weber starší.
 3. Komisia pre Verejné obstarávanie. Komisiu vedie Štefan Petergáč (Datalan).
 4. Komisia pre eCommerce.
 5. Komisia pre vzdelávanie. Komisiu vedie Marcela Havrilová (Microsoft).

Počas roka 2014 vznikla a v roku 2015 pokračovala v práci nová sektorová rada pre IKT v rámci projektu Národná sústava kvalifikácií kde ITAS nominoval Františka Jakaba (TUKE), ktorý sektorovú radu vedie a Marcelu Havrilovú (Microsoft) ako člena rady. V priebehu roka 2015 sa sektorová rada zapojila aktívne aj do národného projektu Národná sústava povolaní.

ITAS sa v roku 2014 stal súčasťou novej skupiny na pôde AMCHAM pre Shared Services Centrá, túto aktivitu koordinuje Gustáv Budinský s Mariánom Skákalom zo SOITRONu. Na rokovaniach skupiny sa v roku 2015 opakovane zúčastnil aj prezident ITASu. V spolupráci s AMCHAMom a pracovnou skupinou sa ITAS podieľal aj na príprave konferencie BSSC v máji 2015.

Niekoľko stretnutí absolvovala aj komisia distribútorov, ktorá sa počas roka zaoberala problematikou súvisiacou s autorským zákonom a vzájomným vzťahom s organizáciami SOZA a LITA. Komisia sa aktívne stretáva počas celého roka pričom okrem vzťahov s OKS sa zameriava najmä na prípravu podkladov pre nový Autorský zákon a taktiež poskytuje konzultácie vo veciach súvisiacich s nakladaním s elektroodpadom. Členovia tejto skupiny sú: Jana Acechovská (SWS), Ladislav Bagin (EDSystem), Alica Brindziková (Columbex), Peter Benkovský (Atos), Ján Holko (Sofos), Ahmad Issa (IBM), Bohuš Klečák (Asbis), Jaroslav Leško (Sony), Erika Lindauerová (HP), Anna Pupíková (Lama Plus), Peter Remeník (Westech), David Šedina (Samsung), Marek Timura (ATComputer), Martin Ohrádzanský (NAY), Martin Toncár (ABCData).

Telco komisiu v rámci ITAS tvoria: František Baranec (Cisco),Marek Brna (ŽST), Martin Datko (Slovanet), Peter Gažík (O2), Libor Hrdina (Accenture), Ivan Marták (Orange), Michal Navrátil (Asseco), Ján Pitoňák (Slovak Telekom), a Marián Zolcer (Gamo).

Členmi Pracovnej skupiny DL pre e-Government za ITAS sú: Zdenko Bohmer(HPE), Peter Laco(IBM), Stanislav Molnár(Oracle), Ján Paulech Microsoft), Peter Wolek(Atos), Marián Marek(Posam), Richard Hollý(InterWay).

Komisie v rámci ITAS pracujú ad hoc, na základe aktuálnej potreby.

Vzdelávanie v IKT

ITAS v roku 2015 pokračoval v príprave autorských článkov na tému vzdelávania a IKT priemyslu s cieľom vytvorenia dopytu po vzdelaní v tomto odvetví.

V súvislosti so vzdelávaním a popularizáciou IKT odvetvia sa ITAS opätovne zapojil do projektu eSkills for Jobs, zastrešený Digitálnym lídrom, ktorý na Slovensku koordinoval už v roku 2010, 2012, 2013 ako aj 2014.

Projekt IT Fitness Test 2015-16 sa stretol s veľkým záujmom škôl a celkom ho absolvovalo vyše 21 000 prevažne študentov. Test bol pozorne sledovaný aj zo strany zástupcov EK a ocenením práce celého tímu je požiadavka na použitie anglickej verzie testu v celoeurópskom merítku.

ITAS pracuje na vytvorení novej samostatnej skupiny stredoškolských odborov č. 25 pre odbory so zameraním pre IKT aby bol zabezpečený súlad potrieb trhu práce s kvantitou a kvalitou študentov študujúcich na stredných školách. Aktuálne bola nová skupina odborov IKT č. 25 zadefinovaná aj v rámci návrhu novej vyhlášky na MŠVVaŠ a po jej schválení bude táto skupina stredoškolských odborov zavedená do slovenského vzdelávacieho systému s termínom 1.9.2016. ITAS bude prostredníctvom RÚZ gestorom tejto skupiny SŠ odborov.

Medzinárodná Spolupráca

ITAS je členom európskej asociácie DigitalEurope[[1]]. Členstvo má pomôcť k získavaniu aktuálnych informácií a medzinárodných kontaktov a uľahčiť prístup k štruktúram EK. DigitalEurope je aj dôležitým partnerom pre viaceré projekty ako napríklad eSkills for Jobs 2015-16. Na spolupráci s DigitalEurope sa za ITAS zúčastňoval Gustáv Budinský, František Jakab, Mário Lelovský a Peter Weber. Témy, ktoré chce ITAS riešiť s pomocou DigitalEurope sú: autorské poplatky, elektroodpad, patentovanie SW, e-podpis, univerzálna služba a TelCo trhy, DRM a Single Digital Market iniciatíva.

Na pôde Digital Europe pracoval Cloud Council, ktorý bol zameraný na spoluprácu s národnými asociáciami IT pri realizácii Stratégie adopcie Cloud Computingu v EU. Po prijatí stratégie DSM v EU bol Council transformovaný na Digital Transformation Group s rozsahom činností rozšíreným na celú problematiku DSM. Členom Digital Transformation Group za ITAS je Peter Weber st.

Prostredníctvom DigitalEurope informujú jednotlivé národné asociácie o pripravovaných podujatiach a koordinujú aktivity.

V rámci aktivít DigitalEurope sa Gustáv Budinský spolu s koordinátorom projektov, Františkom Jakabom, zúčastnili aj viacerých stretnutí v Bruseli, pričom záverom roka 2015 a začiatkom roka ITAS pripravil nové žiadosti o participáciu na ďalších projektoch financovaných EK – konkrétne pokračovanie európskeho projektu Watify.

ITAS je iniciátorom vzniku V4 ICT Platform, ktorá by mala v stredoeurópskom priestore pomôcť národným asociáciám zabezpečiť implementáciu nových EU stratégií ako sú Digital Single Market a Smart Industry/Industry 4.0.

Podnikateľské prostredie

Pre rozvoj odvetvia IKT je kľúčové podnikateľské prostredie. Pre ďalší rozvoj odvetvia IKT presadzuje ITAS naďalej minimalizáciu zaťažovania a regulácií zo strany štátu. To znamená, aby sa vláda vyvarovala intervencií a nezaťažovala podnikateľov povinnosťami nad rámec legislatívy vyžadovanej EÚ a okolitými krajinami. ITAS naopak odporúča prijímať opatrenia, ktoré túto záťaž znižujú a presadzovať to aj v EÚ.

Efektívnym spôsobom presadzovania tejto agendy ITASu je Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), ktorá je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR, je najvýznamnejšou zamestnávateľskou organizáciu v SR a z dôvodu jej členstva v Business Europe má možnosť ovplyvňovať tvorbu európskej legislatívy. Mário Lelovský je členom prezídia RÚZ, viceprezidentom RÚZ, členom  Organizačného výboru a podpredsedom Výborov pre podnikateľské prostredie a podporu podnikania ako aj Výboru pre životné prostredie. Členovia ITAS sa zúčastňujú aj na práci ďalších výborov ako Výbor pre vzdelávanie, ako aj vo Výbore pre vedu, výskum a inovácie.

Zmyslom členstva ITASu v RÚZ a ZPS je presadzovať predovšetkým tému informatizácie, využívať silu RÚZ na presadzovanie záujmov IKT firiem (napríklad v legislatíve) a posilňovať RÚZ svojím členstvom pri presadzovaní kvalitnejšieho podnikateľského prostredia.

Medzi významné témy RÚZ v súčasnosti patria:

 1. Vzdelávanie podľa potrieb trhu práce.
 2. Implementácia IKT technológií.
 3. Digitálna ekonomika.
 4. Digital Single Market EU.

Pre zabezpečenie úspešného rozvoja sektoru IKT aj ako pre zvyšovanie produktivity a inovatívnosti celej  ekonomiky, rastu konkurencieschopnosti Slovenska a rozvoju znalostnej spoločnosti deklaruje IT Asociácia svoje hlavné ciele v rámci Stratégie ITAS 2020, ktorú schválilo Valné zhromaždenie v roku 2015.

Autorské Poplatky

Ani v roku 2015 sa vzťahy s niektorými OKS výrazne nezlepšili, napriek dohode s LITA a snahe ITASu o konštruktívnu spoluprácu pri tvorbe nového AZ sa SOZA dištancuje od snáh ITASu o spoločné riešenia problematiky výberu náhrad odmien podľa starého i nového AZ, ktorý vstúpil do platnosti od 1. 1. 2016.

Spory s OKS momentálne ovplyvňujú aj vzťahy samotných OKS s orgánmi Ministerstva kultúry SR, ktoré OKS vyzýva na konštruktívny dialóg s ITAS.

Elektroodpad

SEWA[1], a. s., kolektívny systém pre elektroodpad,  odpad z obalov, použité batérie a akumulátory založený združeniami ITAS a ADAT, aj v roku 2015 plnil svoje poslanie.   V plnej miere zabezpečil plnenie zákonných povinností dovozcov/výrobcov elektrozariadení.

V trojčlennom predstavenstve SEWA, a. s. má ITAS zastúpenie prostredníctvom Štefana Dobáka, člena predstavenstva. Členmi dozornej rady SEWA, a. s. (7 členná) za ITAS sú Ing. Mário Lelovský – predseda DR (IT Asociácia), Ing. Bohumil Klečák (ASBIS SK spol. s r. o.), Ing. Marek Timura (AT Computer, s. r. o.) a Ing. Roman Šteffanek (Slovak Telekom, a. s.).

IT Summit 2015

ITAS usporiadal v októbri 2015 ďalší ročník najprestížnejšieho výročného podujatia slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií.

Trinásty ročník podujatia skonštatoval, že digitálna ekonomika je jednoznačná perspektíva nielen pre Európsku úniu, ale aj Slovensko. 90% nových pozícií bude jednoznačne vyžadovať IT znalosti. Už dnes IKT sektor na Slovensku zamestnáva 2.3% všetkých zamestnancov (mimo finančného sektoru), naše služby využívajú všetky odvetvia a sektory. Ako však potvrdzuje aj štúdia spoločnosti INESS Consult, firmy z tohto odvetvia platia v pomere k svojej veľkosti najviac daní z príjmov právnických osôb. IKT spoločnosti zaplatili až 8,6% z celkových príjmov z daní z príjmov právnických osôb. Zamestnanci majú rovnako najvyššie platy, platia najviac daní z príjmov a odvádzajú najviac aj odvodov. IT Summit 2015 s podtitulom „Postavenie a budúcnosť IKT sektora na Slovensku“ však neostal iba pri vzdelávaní. Počas panelových diskusií odzneli motivačné príhovory na aktuálne témy ako Internet of Things, Digital Single Market, no nezabudlo sa ani na panel venovaný aktuálnej legislatíve, konkrétne novému Autorskému zákonu, Zákonu o odpadoch a Verejnom obstarávaní. Veľký úspech zaznamenal aj panel venovaný architektúre informačných systémov verejnej správy a novým operačným programom ako OPII a OPVaV.

Na viacerých podujatiach sa ITAS podieľa formou odborného partnerstva, čo znamená hlavne spoluprácu pri tvorbe programu. Medzi tieto podujatia patrí aj konferencia Infotrendy alebo  ITAPA.

Semináre,  Okrúhle Stoly

Semináre, tlačové konferencie a okrúhle stoly boli pripravované na základe aktuálnej požiadavky členov alebo partnerských organizácií. ITAS sa počas roka stretol aj so zástupcami najdôležitejších médií a zorganizoval v roku 2015 celkom 5 tlačových konferencií.

Počas roka ITAS zorganizoval viaceré pracovné stretnutia ohľadom architektúry eGovernmentu s predstaviteľmi MF SR, GR sekcie P.Bojňanským a jeho tímom.

V súvislosti s pripravovaným SK PRES (predsedníctvom Slovenska v Rade Európy) sa predstavitelia ITASu stretli so zástupcami permanentného zastúpenia SR v Bruseli, zástupcami MZV a MF SR s cieľom spolupracovať na aktivitách počas slovenského predsedníctva v druhom polroku 2016.

Projekt eSkills for Jobs 2015-16

V roku 2015 s podporou Európskej komisie opäť prebehol projekt eSkills for Jobs 2014, ktorý aj vďaka podpore Digitálneho lídra, Petra Pellegriniho (ktorý projekt podporil finančne, aj oficiálnou záštitou), neustále dokáže osloviť množstvo škôl a študentov, pričom takto pomáha vytvárať povedomie o IKT.

Bez intenzívnejšej reklamnej kampane sa podarilo s minimálnou podporou Ministerstva školstva otestovať viac ako 21.000 mladých ľudí a získať tak ďalšie cenné argumenty pre intenzívnu komunikáciu s MŠ SR na tému vzdelávania IKT odborníkov na Slovensku. Celkovo sa za 5 rokov projektu testovania digitálnych zručností zúčastnilo viac ako 130 000 ľudí, najmä študentov.

Projekt Inžinierska Cena 2015

Aso­ciá­cia Fó­rum pre ko­mu­ni­kač­né tech­no­ló­gie, ITAS a PC Re­vue zria­di­li oce­ne­nie za naj­lep­šiu di­plo­mo­vú prá­cu in­ži­nierske­ho štú­dia pod náz­vom IN­ŽI­NIERSKA CE­NA. Jej pred­me­tom je ce­loš­tát­na ce­na za naj­lep­šiu in­ži­niersku di­plo­mo­vú prá­cu fa­kúlt uni­ver­zít na Slo­ven­sku v ob­las­ti in­for­ma­ti­ky a te­le­ko­mu­ni­ká­cií. Ce­na sa udeľovala za aka­de­mic­ký rok 2014/2015 pros­tred­níc­tvom od­bor­nej po­ro­ty už po druhýkrát a cel­ko­vo udeli­la po­ro­ta 4 ce­ny.

Informácie, Médiá a PR

V rámci každého verejného podujatia ITAS vydáva tlačové správy. Taktiež formou tlačových správ ITAS reaguje na aktuálne dianie, napríklad na novú legislatívu. Prostredníctvom webstránky www.itas.sk – informuje nielen svojich členov, ale i verejnosť o aktuálnom dianí na slovenskom IKT trhu, ako i vo svete.

Rok 2015 bol aktívny z pohľadu vystupovania zástupcov ITAS v rozhlase, či vyjadrovaniu sa k aktuálnym témam hlavne prostredníctvom televízie, veľmi sa osvedčili aj komentáre pre Hospodárske Noviny alebo RTVS, ktoré ITAS často oslovujú.

ITAS pokračuje v spolupráci s Martinom Valáškom, bývalým redaktorom časopisu TREND, ktorý na podnet tém z prezídia ITAS publikuje vo viacerých odborných médiách dôležité témy, ktorými chce ITAS prispieť k popularizácii IKT, ako i zvýšeniu kredibility prostredia.

Ďalším úspešným projektom je vypracovanie štúdie „Význam IKT sektora pre SR“. Pre ITAS ju aj v roku 2015 vypracovali v inštitúte INESS Consult.

Spolupráca s Inými Organizáciami

Spolupráca s ďalšími slovenskými združeniami zameranými na oblasť info-komunikačných technológií (ADAT, CTF, PPP, ZEP, SAPIE, SIS, ICETA, ITAPA) sa realizuje hlavne v rovine konzultácií, vzájomného informovania sa a účasti na podujatiach.

ITAS v rámci niekoľkoročnej spolupráce s kongresmi ITAPA prezentoval svoje názory a stanoviská i na tejto pôde.

Prezident a Prezídium ITAS

Prezidentom ITAS bol v marci 2014 zvolený VZ Mário Lelovský. Prezídium ITAS tvoria: Ján Adamec (Telekom), Peter Dovhúň (Gratex), Gabriel Fedorko (Microsoft), Michal Hrabovec (Anasoft), Marián Marek (PosAm), Ľubomír Očko (RackScale), Štefan Petergáč (Datalan),  Marián Skákala (Soitron), Martin Sůra (HP), Ondrej Sočuvka (Google) a Peter Weber st. (InterWay).

Prezídium zasadalo v období medzi valnými zhromaždeniami 10 krát. Zasadania boli zamerané na aktuálnu činnosť ITAS najmä v oblasti stratégie informatizácie, legislatívy, na prípravu podujatí, riešenie aktuálnych tém. Členovia prezídia aktívne pracujú aj v období medzi stretnutiami. Vypracúvajú stanoviská k aktuálnej problematike, rozhodujú o programe podujatí.

Napriek tomu, že funkcia člena prezídia je dobrovoľná, členovia prezídia sa významne podieľali na aktivitách ITASu.

Správna Rada ITAS

V roku 2015 pokračovala v činnosti Správna rada ITAS, reprezentatívny a kontrolný orgán, ktorý sa v roku 2015 stretol hneď niekoľkokrát vzhľadom na aktuálne témy:

Členmi Správnej sú od roku 2015: František Baranec (Cisco), Martin Džbor (T-Systems), Emil Fitoš (Atos), Marcela Havrilová (Microsoft), Peter Kucer (ED System), Miroslav Majoroš (Slovak Telekom), Ivan Marták (Orange), Martin Murgáč (IBM) a Ondrej Smolár (Soitron).

Hospodárenie a Vnútorné Fungovanie

ITAS nemá podstatné problémy so svojou činnosťou.

V roku 2015 podarilo dodržať vyrovnané hospodárenie.

Vzhľadom na výšku poplatkov za členov ITASu do RÚZ bolo v roku 2015 nevyhnutným navrhnúť nový systém financovania, ktorý by nielen zohľadňoval výšku poplatkov do RÚZ za člena, ale taktiež otvoril ITAS novým členom akými sú neziskové inštitúcie, alebo malé a stredné podniky.

Záver

IT Asociácia Slovenska je efektívne fungujúcou a vysoko rešpektovanou profesijnou organizáciou, ktorá posilňuje svoju základňu aj svoj vplyv. Priebežne rozširuje svoju činnosť a funguje bez podstatných problémov.

Posilnenie vplyvu a nárast členskej základne nás v budúcnosti zaväzuje k ďalšiemu rozvinutiu a skvalitneniu činnosti najmä v oblasti vzdelávania.

 

Mário Lelovský, v. r.

Prezident IT Asociácie Slovenska

Predkladá: Mário Lelovský

Vypracovali: Mário Lelovský a Gustáv Budinský vo februári 2015 


Príloha: Predbežná informácia o fungovaní spoločnosti SEWA, a. s. za rok 2014

 1. SEWA zastupuje cca 90% dovozcov ITC a odbremeňuje ich od legislatívnych povinností v odpadoch.
 2. SEWA dlhodobo ponúka pre svojich klientov služby za najnižšie reálne dosiahnuteľné ceny.
 3. SEWA prispieva k formovaniu trhového prostredia v nakladaní s OEEZ, obalmi a B&A.
 4. Hlavné výzvy pre rok 2016

 

SEWA zastupuje cca. 90% dovozcov ITC a odbremeňuje ich od legislatívnych povinností v odpadoch.

Aj v roku 2015, v poradí už 10. roku existencie spoločnosti, zabezpečila SEWA, a. s. pre svojich klientov, dovozcov a výrobcov elektrických a elektronických zariadení, plnenie legislatívnych požiadaviek zberu a spracovania elektroodpadu, použitých prenosných batérií a akumulátorov a odpadov z obalov. SEWA, a. s. je počtom členov najväčšou kolektívnou organizáciou na slovenskom trhu. V roku 2015 plnila povinnosti pre takmer 500 výrobcov a dovozcov elektrozariadení.

 

SEWA dlhodobo ponúka pre svojich klientov najnižšie reálne dosiahnuteľné ceny, ktoré neustále prehodnocuje.

Recyklačné poplatky v roku 2015: 0,11 EUR/kg ITC; 0,17 EUR EUR/kg Monitory

SEWA prispieva k formovaniu trhového prostredia v nakladaní s OEEZ, obalmi a B&A

SEWA, a. s. v spolupráci s ITAS-om v roku 2015 aktívne pripomienkovala pripravovaný zákon o odpadoch priamo na ministerstve životného prostredia, prostredníctvom RÚZ.

Hlavné výzvy pre rok 2016

Implementácia zmien nového zákona o odpadoch, platného od 1. 1. 2016, tak aby klienti SEWA, výrobcovia a dovozcovia elektrozariadení, plnili nové povinnosti vyplývajúce z tejto kompletne zmenenej legislatívnej normy.

Vypracoval: Ing. Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA, a. s., 9. 3. 2016.

[[1]] http://www.digitaleurope.org/

[1] www.sewa.sk