Členom IT Asociácie Slovenska sa môže stať každá právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je oprávnená poskytovať služby v oblasti informačných technológií a telekomunikácií a ktorá súhlasí s poslaním Asociácie.

Za člena ITAS môže byť prijatá aj právnická osoba, ktorá nie je oprávnená poskytovať služby v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, ak súhlasí s poslaním ITAS. Môže byť prijatá za člena ITAS so všetkými právami a povinnosťami alebo za asociovaného člena ITAS, ktorý má práva a povinnosti v určitom rozsahu.

Členstvo vzniká podaním písomnej prihlášky, zaplatením ročného členského príspevku na účet IT Asociácie Slovenska vo výške a za podmienok určených valným zhromaždením a schválením členstva prezídiom Asociácie.

Firma do 20 zamestnancov 20 – 1000 zamestnancov nad 1000 zamestnancov
zápisné 280 € 700 € 1.400 €
členské 700 € 2.800 € 2.100 € + počet zamestnancov/1€

Asociované členstvo je spoplatnené sumou 140 EUR za rok.

Prílohou písomnej prihlášky musí byť kópia výpisu z obchodného registra, profil firmy a odporúčania 2 členov ITAS.

Členská prihláška ITAS [PDF]