Úvod Komisie

Komisie

Zástupcovia poverení Prezídiom IT Asociácie Slovenska sa zúčastňujú na stretnutiach viacerých komisií, výborov a rád a podieľajú sa aj na projektoch v rámci jednotlivých verejných pracovných skupín.

Por. Komisie, výbory, rady
1. Rada vlády pre digitalizáciu verejnej správy a Jednotný digitálny trh
2. Riadiaci výbor PO 7 OPII – Informatizácia
3. Monitorovací výbor OPII
4. Monitorovací výbor OPVaI
5. Monitorovací výbor všetkých Operačných Programov
6. Technologická agentúra – rada
7. Výskumná agentúra – rada
8. Prezídium RÚZ
9. Rada vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu
10. Dozorná rada SEWA (elektroodpad)
11. Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania
12. Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy

 

Por. Pracovné skupiny ÚPVII
1. PS ÚPVII – Koordinačná komisia prac. skupín
2. PS ÚPVII – Delivery
3. PS ÚPVII – Governance
4. PS ÚPVII – Strategická architektúra
5. PS ÚPVII – Lepšie služby
6. PS ÚPVII – Digitalizácia agend VS
7. PS ÚPVII – Vládny Cloud
8. PS ÚPVII – Verejné obstarávanie
9. PS ÚPVII – CyberSecurity
10. Komisia ÚPVII pre štandardy a rôzne PS
11. Pracovné skupiny AP Smart Industry

 

Por. Pracovné skupiny komisie ÚPVII pre štandardy
1. PS pre dátové štandardy, štandardy názvoslovia elektronických služieb
2. PS pre bezpečnostné štandardy
3. PS pre štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok a publikovanie informácií v elektronickom prostredí
4. PS pre technické štandardy a použitia súborov
5. PS pre štandardy projektového riadenia a pracovných pozícií pre výkon správy v IT
6. PS pre štandardizáciu formulárov elektronickej verejnej správy
7. PS pre  štandardizáciu terminológie v oblasti IS
8. PS pre štandardy poskytovania cloud computingu  a využívania cloudových služieb
9. PS pre štandardy priestorovej identifikácie