Úvod ITAS -> Správy -> Prieskum: Vplyv počítačov a internetu na deti a mládež na Slovensku
English (United Kingdom)Slovenčina (Slovenská republika)
IT Asociácia Slovenska

Cukrová 14
811 08 Bratislava

budinsky (at) itas.sk
+421 903 433 345

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

Prieskum: Vplyv počítačov a internetu na deti a mládež na Slovensku

Podľa výsledkov nedávnej štúdie Inštitútu pre verejné otázky o digitálnej gramotnosti na Slovensku si väčšina ľudí uvedomuje výhody a riziká vplyvu počítačov a internetu na deti a mládež. Ako dokumentujú údaje v tabuľke, drvivá väčšina opýtaných na jednej strane súhlasí s názorom, že počítače a internet rozvíjajú u detí a mládeže duševný obzor, ich osobnosť, prípadne im pomáhajú v plnení školských povinností. Na druhej strane si však uvedomujú (i keď to menej zdôrazňujú) ich škodlivosť – nedostatok pohybu, športu, odvádzanie pozornosti od školských povinností, oslabovanie schopnosti bežne komunikovať, škodlivý vplyv počítačových hier a obsahu na internete a pod. 

 

 

Do akej miery súhlasíte alebo nesúhlasíte s nasledujúcimi tvrdeniami o vplyve počítačov a internetu na deti a mládež? (údaje v %)

 

Súhlasí

Nesúhlasí

Nevie

Počítače a internet pomáhajú v plnení školských a študijných povinností.

88,6

8,0

3,5

Počítače a internet rozvíjajú duševný obzor detí a mládeže, ich osobnosť a schopnosti.

82,2

14,7

3,1

Počítače a internet spôsobujú u detí a mládeže nedostatok pohybu, športu, pobytu v prírode a pod.

82,7

15,6

1,7

Počítače a internet kazia deti a mládež hrami, škodlivým obsahom na internete (propagujú násilie, rasové predsudky, nevhodné sexuálne vzory a pod.).

69,6

26,7

3,8

Počítače a internet odvádzajú pozornosť od plnenia školských povinností.

58,8

36,5

4,7

Počítače a internet oslabujú schopnosť detí a mládeže normálne komunikovať s ľuďmi.

55,8

38,7

5,6

 

Zdroj: IVO, júl 2005

 

Štatistická analýza potvrdila, že tendenciu prisudzovať počítačom a internetu negatívny vplyv na deti a mládež majú častejšie starší ľudia (nad 60 rokov), ktorí už nežijú v domácnosti s deťmi. Naopak, mladší ľudia (respondenti od 18 rokov) z domácností, v ktorých žijú aj deti, viac zdôrazňujú pozitívny efekt výpočtovej techniky. Dokonca častejšie nesúhlasia s niektorými negatívnymi vplyvmi, ako oslabovanie komunikačných schopností či odvádzanie pozornosti od školských povinností. Do takýchto názorov pravdepodobne intervenuje tak vlastná skúsenosť s výchovou detí, ako aj generačné názorové rozdiely. Názorová polarizácia sa však najviditeľnejšie prejavuje podľa dosiahnutej úrovne digitálnej gramotnosti respondentov. Nadpriemerne digitálne gramotní ľudia (čiže tí, ktorí majú väčšiu schopnosť pracovať a ovládať modernú informačnú a komunikačnú techniku) zastávajú názor, že počítače a internet majú na deti jednoznačne pozitívny vplyv a zároveň častejšie odmietajú názory o ich škodlivosti. Naopak, podpriemerne digitálne gramotní, teda tí, ktorí modernú informačnú a komunikačnú techniku zvládajú ťažšie, zdôrazňujú jej negatívny vplyv vo všetkých uvedených aspektoch.

 

Bližšie informácie o digitálnej gramotnosti na Slovensku nájdete na www.ivo.sk.