Úvod Poslanie a funkcie

Poslanie a funkcie

IT Asociácia Slovenska je profesným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií.

ITAS bol založený v septembri 1999 ako záujmové združenie právnických osôb.

Členovia ITAS prispievajú  k sproduktívneniu fungovania spoločnosti aplikáciou info-komunikačných technológií do života.

Funkcie IT Asociácie Slovenska:

  • Aktívne prispievať k informatizácii spoločnosti
  • Podieľať sa na tvorbe legislatívy, týkajúcej sa  informačných a komunikačných technológií
  • Podporovať slovenské IT fimy pri ich expanzii na zahraničné trhy
  • Vysvetľovať možnosti informačných a komunikačných technológií pre sproduktívnenie fungovania  verejného a súkromného sektora
  • Hájiť záujmy info-komunikačného priemyslu